[name_generator] คัมภีร์ อ่านว่า คัม-ภี แปลว่า มนตราแห่งฤคเวท คนธววัลย์ อ่านว่า คะ-นะ-ทะ-วัน แปลว่า เถาวัลย์ที่มีกลิ่นหอม ครรชิต อ่านว่า คอ-ระ-ชิท แปลว่า เสียงอันดังกึกก้อง คติพจน์ อ่านว่า คะ- ติ-พจ แปลว่า คำพูดที่เป็นตัวอย่าง คเณศ อ่านว่า คะ -เนศ แปลว่า พระพิฆเนศ คริษฐ์ อ่านว่า คะ-ริท แปลว่า ผู้ที่เป็นที่เคารพบูชา คมกริช อ่านว่า คม- กริด แปลว่า อาวุธมีคมชนิดหนึ่ง คชาธาร อ่านว่า คะ-ชา- ทาน แปลว่า ช้างพระที่นั่ง คเชนทร์ อ่านว่า คะ- เชน แปลว่า จ่าโขลงของช้าง คชพล อ่านว่า คะ- ชะ-พล แปลว่า ผู้ที่มีกำลังดั่งช้าง คทาธร อ่านว่า คะ- ทา- ธร แปลว่า คนที่มีสติปัญญาเฉียบแหลม คณาคำ อ่านว่า คะ-นา-คำ แปลว่า ผู้มีถ้อยคำมาก คณิสรา อ่านว่า คะ-นิส-สะ- รา แปลว่า ผู้ที่เป็นใหญ่ ชื่อนี้เป็นคนที่มีเสน่ห คณิน อ่านว่า คะ-นิน แปลว่า ความเป็นผู้ใหญ่กว่าผู้อื่น คณิติน อ่านว่า คะ- นิ- ติน แปลว่า ปราชญ์แห่งการคิดคำนวณ คณัสนันท์ อ่านว่า คะ-นัท-นัน แปลว่า เป็นที่เพลิดเพลินของผู้อื่น คณภณ อ่านว่า คะ-นะ-พน แปลว่า ผู้เป็นที่พึ่งของหมู่คณะ คณิศร อ่านว่า คะ-นิด-สอน แปลว่า คำพูดที่หลักแหลม คุณพันธ์ุ อ่านว่า คุ-นะ-พัน แปลว่า เผ่าพันธุ์มีคุณธรรม คุณกร อ่านว่า คุ-นะ-กอน แปลว่า ก่อเกิดความดี คมสัน อ่านว่า คม – สัน แปลว่า ความฉลาดปราดเปรียว คัมคุณ อ่านว่า คำ – คุน แปลว่า มีคุณค่า คัมสัน อ่านว่า คัม- สัน แปลว่า ทรงคุณค่า ครองขวัญ อ่านว่า ครอง-ขวัน แปลว่า มีมิ่งขวัญ คมคาย อ่านว่า คม-คาย แปลว่า ฉลาด ไหวพริบดี ทันคน คุณามาศ อ่านว่า คุ-นา-มาด แปลว่า คุณค่าของทองคำ คชาพล อ่านว่า คะ-ชา-พน แปลว่า ผู้มีกำลังประดุจช้าง คุณานนต์ อ่านว่า คุ-นา-นน แปลว่า ผู้มีคุณความดี คณัสนันท์ อ่านว่า คะ-นัด-สะ-นัน แปลว่า เป็นที่เพลิดเพลินของคณะ คณัสวันทน์ อ่านว่า คะ-นัด-สะ-วัน แปลว่า ผู้เคารพหมู่คณะ คณิศร อ่านว่า คะ-นิด-สอน แปลว่า ผู้เป็นใหญ่กว่าหมู่คนทั้งหลาย คุณาวุฒิ อ่านว่า คุ-นา-วุด แปลว่า คุณสมบัติ คคนางค์ อ่านว่า คะ-คะ-นาง แปลว่า ท้องฟ้า คมชาญ อ่านว่า คม-ชาน แปลว่า ฉลาดเฉียบแหลม คมิก อ่านว่า คะ-มิก แปลว่า ผู้เตรียมจะก้าวต่อไป ครุวาร อ่านว่า คะ-รุ-วาร แปลว่า วันพฤหัสบดี คริษฐ์ อ่านว่า คะ-ริด แปลว่า ผู้ที่น่าบูชาที่สุด คริษฐา อ่านว่า คะ-ริด-ถา แปลว่า ผู้ที่น่าบูชาที่สุด คฤโฆษ อ่านว่า คะ-รึ-โคด แปลว่า กึกก้อง กระหึ่ม ครึกครื้น คิรากร อ่านว่า คิ-รา-กอน แปลว่า กระทำซึ่งถ้อยคำ คุณภัทร อ่านว่า คุน-นะ-พัด แปลว่า เจริญด้วยความดี คุณัชย์ อ่านว่า คุ-นัด แปลว่า ผู้รู้ธรรม ผู้รู้ความดี คุณัญญา อ่านว่า คุ-นัน-ยา แปลว่า ผู้รู้ธรรม ผู้รู้ความดี คุณาธิป อ่านว่า คุ-นา-ทิบ แปลว่า เจ้าพระคุณ คุณามัย อ่านว่า คุ-นา-ไม แปลว่า มั่งคั่งในความดี คุณาสิน อ่านว่า คุ-นา-สิน แปลว่า ผู้มีทรัพย์มาก คุณิตา อ่านว่า คุ-นิ-ตา แปลว่า ผู้ที่มีความดี ผู้ที่สร้างประโยชน์ คุลิกา อ่านว่า คุ-ลิ-กา แปลว่า ไข่มุก คันธทรัพย์ อ่านว่า คัน-ทะ-ซับ แปลว่า เครื่องหอม คลองขวัญ อ่านว่า คลอง-ขวัน แปลว่า คลองอันเป็นที่นับถือของปวงชน คฑาวุธ อ่านว่า คะ-ทา-วุด แปลว่า กระบอง คุณกร อ่านว่า คุ-นา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งความดี ที่รวมแห่งความดี ครรชิต อ่านว่า คัน-ชิด แปลว่า คํารน บันลือเสียง เอิกเกริก กึกก้อง กระหึม เครือวัลย์ อ่านว่า เครือ-วัน แปลว่า เครือเถา คมสันต์ อ่านว่า คม-สัน แปลว่า ความสงบยิ่ง คำมาลี อ่านว่า คำ-มา-ลี แปลว่า ดอกไม้ทองคำ คณาเดช อ่านว่า คะ-นา-เดด แปลว่า มีอำนาจมาก คณิศา อ่านว่า คะ-นิด-สา แปลว่า ผู้เป็นใหญ่เหนือหมู่คณะ คารม อ่านว่า คา-รม แปลว่า ถ้อยคําที่คมคาย ฝีปาก คารมเลิศ อ่านว่า คา-รม-เลิด แปลว่า ผู้เก่งกาจในถ้อยคำที่คมคาย คทาเดช อ่านว่า คะ-ทา-เดด แปลว่า อำนาจที่เกิดจากคทา (กระบอง) คมฐิพัฒน์ อ่านว่า คะ-มะ-ถิ-พัด แปลว่า การมาถึงของความเจริญที่มั่นคง คณุตม์ อ่านว่า คะ-นุด แปลว่า ผู้เป็นเลิศกว่าคนทั้งหลาย ครองพร อ่านว่า ครอง-พอน แปลว่า มีความประเสริฐ คีตภัทร อ่านว่า คี-ตะ-พัด แปลว่า ผู้เป็นเลิศในการขับร้อง คณิศร์ อ่านว่า คะ-นิด แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คณะ คำหมอน อ่านว่า คำ-หมอน แปลว่า หมอนทองคำ คำแหง อ่านว่า คำ-แหง แปลว่า เข้มแข็ง กล้าแข็ง คงเดช อ่านว่า คง-เดด แปลว่า อำนาจที่มั่นคง คณาพงษ์ อ่านว่า คะ-นา-พง แปลว่า มากด้วยผู้สืบวงศ์ตระกูล คุณัชญ์ อ่านว่า คุ-นัด แปลว่า ความรู้ที่ดี คึกฤทธิ์ อ่านว่า คึก-ริด แปลว่า ร่าเริงในอำนาจวิเศษ คงชิต อ่านว่า คง-ชิด แปลว่า ผู้มั่นคงในชัยชนะ คทาวุธ อ่านว่า คะ-ทา-วุด แปลว่า มีกระบองเป็นอาวุธ ครองรัชต์ อ่านว่า ครอง-รัด แปลว่า มีเงิน คณากฤต อ่านว่า คะ-นา-กริด แปลว่า ความสำเร็จของหมู่คณะ คมกริช อ่านว่า คม-กริด แปลว่า มีปัญญาแหลมคม ครองลาภ อ่านว่า ครอง-ลาบ แปลว่า มีลาภ คณา อ่านว่า คะ-นา แปลว่า มาก คณิน อ่านว่า คะ-นิน แปลว่า เป็นใหญ่ในคณะ เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย คุณเดช อ่านว่า คุน-เดด แปลว่า อำนาจอันประเสริฐ คนธรส อ่านว่า คน-ทะ-รด แปลว่า น้ำหอม คุณากร อ่านว่า คุ-นา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งความดี ที่รวมแห่งความดี เครือวรรณ อ่านว่า เครือ-วัน แปลว่า เชื้อสายสกุล คุ้มขวัญ อ่านว่า คุ้ม-ขวัญ แปลว่า คุ้มครองขวัญ คชารี อ่านว่า คะ-ชา-รี แปลว่า ศัตรูแห่งพวกช้าง คือ สิงโต คนึงยศ อ่านว่า คะ-นึง-ยด แปลว่า คิดถึงเกียรติคุณ คมศิลป อ่านว่า คม-สิน แปลว่า คมธนู คำกอง อ่านว่า คำ-กอง แปลว่า กองทอง คุณานนท์ อ่านว่า คุ-นา-นน แปลว่า มีคุณความดีมากมาย คณพศ อ่านว่า คะ-นะ-พด แปลว่า ความสามารถของหมู่คณะ คิมหันต์ อ่านว่า คิม-หัน แปลว่า ฤดูหนาว [/name_generator]