[name_generator] ฉัตรชัย อ่านว่า ฉัด-ไช แปลว่า ผู้อยู่ใต้เงาแห่งชัยชนะ ฉัตรจักร อ่านว่า ฉัด-ตระ-จัก แปลว่า ปูมโหราศาสตร์ ฉันทวัฒน์ อ่านว่า ฉัน-ทะ-วัด แปลว่า ผู้ที่มีความเจริญ มีความรุ่งเรือง ฉันทกร อ่านว่า ฉัน-ทะ-กอน แปลว่า ผู้สร้างความสุข ผู้มีความสุข ฉัตรพงศ์ อ่านว่า ฉัด-พง แปลว่า ผู้นำเกียรติยศมาสู่วงศ์ตระกูล ฉันทวิลาส อ่านว่า ฉัน-ทะ-วิ-ลาด แปลว่า ผู้ที่ร้องเพลงเพราะ ชื่อเพลงร้องอย่างหนึ่ง ฉันหทัย อ่านว่า ฉัน-หะ-ไท แปลว่า ผู้มีดวงใจที่แกร่งกล้า ฉันทเดช อ่านว่า ฉัน-ทะ-เดด แปลว่า ผู้มีอำนาจ ผู้อยู่เหนือใคร ๆ ฉันทชา อ่านว่า ฉัน-ทะ-ชา แปลว่า ผู้มีความพอใจ ผู้ที่ถูกชื่นชม ฉันทศักดิ์ อ่านว่า ฉัน-ทะ-สัก แปลว่า ผู้ที่มีอำนาจในเรื่องต่าง ๆ ฉัตรฐิรัตน์ อ่านว่า ฉัด-ถิ-รัด แปลว่า ผู้มีความมั่นคง ผู้ประเสริฐสุด ฉันทิตา อ่านว่า ฉัน-ทิ-ตา แปลว่า ผู้เป็นที่รัก ฉลองชัย อ่านว่า ฉะ-หลอง-ไช แปลว่า ผู้มีชัยชนะ ผู้มีความยินดี ฉัตรมงคล อ่านว่า ฉัด-มง-คน แปลว่า พระราชพิธีฉลองเศวตฉัตร ฉันทเดช อ่านว่า ฉัน-ทะ-เดด แปลว่า ผู้ที่มีอำนาจ ฉันท์ชนก อ่านว่า ฉัน-ชะ-นก แปลว่า ผู้ที่มีความยินดี เฉลิมวุฒิ อ่านว่า ฉะเหลิมวุด แปลว่า ผู้น่ายกย่อง น่าเชื่อถือ ฉันชนก อ่านว่า ฉัน-ชะ-นก แปลว่า พระคุณของพ่อ พ่อบังเกิดเกล้า ฉันท์ทิพย์ อ่านว่า ฉัน-ทิบ แปลว่า ผู้ที่มีความยินดีที่สุด ฉันทัช อ่านว่า ฉัน-ทัด แปลว่า ผู้ที่มีความพอใจ ฉัตรพัชรานันท์ อ่านว่า ฉัด-พัด-ชะ-รา-นัน แปลว่า ผู้ยินดี ผู้สง่างาม ฉันท์รุจา อ่านว่า ฉัน-รุ-จา แปลว่า รุ่งเรืองยินดี ฉันทนัทธ์ อ่านว่า ฉัน-ทะ-นัน แปลว่า ผู้มีความรัก ผู้มีความผูกพัน ฉันทพัฒน์ อ่านว่า ฉัน-ทะ-พัด แปลว่า ผู้มีความเจริญ ผู้มีความมั่งมี ฉันทิศา อ่านว่า ฉัน-ทิ-สา แปลว่า ผู้มีความพอใจ ผู้มีความใฝ่ดี ฉัฐดนัย อ่านว่า ฉัด-ดะ-ไน แปลว่า ผู้เกิดในตระกูลสูงส่ง ฉันท์พิชชา อ่านว่า ฉัน-พิด-ชา แปลว่า ผู้มีความรู้ที่พอใจ ฉัตรบรรณ อ่านว่า ฉัด-ตะ-บัน แปลว่า ต้นตีนเป็ด ชนิดไม้ใหญ่ ฉันทิตา อ่านว่า ฉัน-ทิ-ตา แปลว่า ผู้รักตนเอง ผู้มีความพึงพอใจ ฉินนรณ อ่านว่า ฉิน-นะ-รน แปลว่า ผู้มีสันติภาพ ผู้มีชัยชนะ ฉันทิกา อ่านว่า ฉัน-ทิ-กา แปลว่า ผู้มีความพอใจ ฉันทเศรษฐ์ อ่านว่า ฉัน-ทะ-เสด แปลว่า สุดปลาบปลื้ม ฉัตรชณา อ่านว่า ฉัด-ชะ-นา แปลว่า ผู้หยั่งรู้ ฉัตรดนัย อ่านว่า ฉัด-ดะ-นัย แปลว่า ลูกชายคนที่หก ฉันทพิชญ์ อ่านว่า ฉัน-ทะ-พิด แปลว่า ผู้มีความรู้ ผู้รู้กาลหน้า ฉัตรตรา อ่านว่า ฉัด-ตรา แปลว่า ผู้มีเกียรติยศสูงสุด เฉลิมเกียรติ์ อ่านว่า ฉะ-เหลิม-เกียด แปลว่า ผู้ที่ได้รับการยกย่อง ฉันทิต อ่านว่า ฉัน-ทิด แปลว่า ผู้มีความยิ่งใหญ่ ผู้มีความใฝ่ดี ฉันท์หทัย อ่านว่า ฉัน-หะ-ไท แปลว่า ผู้มีความพอใจ ฉันทพศ อ่านว่า ฉัน-ทะ-พด แปลว่า ผู้มีอำนาจบาทใหญ่ ฉันทวิชญ์ อ่านว่า ฉัน-ทะ-วิด แปลว่า ผู้ฝักใฝ่หาความรู้ ฉลาดเลิศ อ่านว่า ฉลาด-เริด แปลว่า ผู้ที่มีปัญญา โฉมฉาย อ่านว่า โฉม-ชาย แปลว่า ผู้ที่มีรูปงาม ฉัตรพัทรารัตน์ อ่านว่า ฉัด-พัด-ทะ-รา-รัด แปลว่า ผู้หญิงชั้นสูงที่มีความดีเลิศ ฉันท์ทัต อ่านว่า ฉัน-ทัด แปลว่า ผู้ให้ความพอใจ ฉัตรกุล อ่านว่า ฉัด-กุน แปลว่า ผู้เกิดในตระกูลสูงส่ง ฉันทกร อ่านว่า ฉัน-ทะ-กอน แปลว่า ผู้สร้างความพอใจ ฉันทิสา อ่านว่า ฉัน-ทิ-สา แปลว่า ผู้มีความพอใจเป็นใหญ่ ฉันทณัฏฐ อ่านว่า ฉัน-ทะ-นัด แปลว่า นักปราชญ์ผู้พอใจ เฉิดไฉไล อ่านว่า เฉิด-ชัย-ลัย แปลว่า ผู้ที่มีรูปร่างงาม ฉัตรพร อ่านว่า ฉัด-ตระ-พอน แปลว่า ร่มอันประเสริฐ ฉัตรอันประเสริฐ ฉัตรพิศุทธิ์ อ่านว่า ฉัด-พิ-สุด แปลว่า ผู้มีความบริสุทธิ์ ผู้มีความพึงพอใจ เฉิดฉัน อ่านว่า เชิด-ฉัน แปลว่า ผู้ที่มีความสดใส ฉันท์ทัต อ่านว่า ฉัน-ทัด แปลว่า ผู้สร้างความพึงพอใจ [/name_generator]