[name_generator] ฌอน อ่านว่า ชอน แปลว่า มาจากชื่อภาษาฝรั่งเศส ฌองส์ อ่านว่า ชอง แปลว่า มาจากชื่อภาษาฝรั่งเศส ฌาลิส อ่านว่า ชา-ลิส แปลว่า มาจากชื่อภาษาอังกฤษ ฌาคีม อ่านว่า ชา-คีม แปลว่า ชื่อที่ได้แรงบันดาลใจจากประเทศฝั่งอาหรับ เฌอราม อ่านว่า เชอ-ราม แปลว่า เทพแห่งความพอดี เฌอพัฒน์ อ่านว่า เชอ-พัด แปลว่า หญิงสาวผู้เจริญ ฌาน อ่านว่า ชาน แปลว่า พลังวิเศษ ฌามิส อ่านว่า ชา-มิส แปลว่า ชื่อมาจากภาษาอังกฤษ ฌอร์จ อ่านว่า ชอจ แปลว่า มาจากชื่อภาษาฝรั่งเศส ฌมิล อ่านว่า ชะ-มิล แปลว่า มาจากชื่อภาษาฝรั่งเศส ฌลิต อ่านว่า ชะ-ลิต แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรือง ฌลิม อ่านว่า ชะ-ลิม แปลว่า น่ายกย่อง ฌาณ อ่านว่า ชาน แปลว่า พลังหยั่งรู้ เฌอมีต อ่านว่า เชอ-มีต แปลว่า ชื่อมาจากภาษาอังกฤษ ฌดอล อ่านว่า ชะ-ดอล แปลว่า ชื่อมาจากภาษาอังกฤษ ฌริน อ่านว่า ชะ-ริน แปลว่า สายน้ำ ฌริม อ่านว่า ชะ-ริม แปลว่า ผลไม้แห่งความสุข ฌาคส์ อ่านว่า ชาก แปลว่า มาจากชื่อภาษาฝรั่งเศส ฌนะ อ่านว่า ชะ-นะ แปลว่า ผู้ชนะ ฌนิล อ่านว่า ชะ-นิน แปลว่า สีดำ ฌลิล อ่านว่า ชะ-ลิล แปลว่า ดอกไม้สวยงาม ฌอ อ่านว่า ชอ แปลว่า ชายฝั่ง เฌอเนม อ่านว่า เชอ-เนม แปลว่า หญิงสาวผู้มีชื่อ เฌอลีน อ่านว่า เชอ-ลีน แปลว่า หญิงสาวผู้มีเสียงเพลง ฌน อ่านว่า ชน แปลว่า สายน้ำ ฌลิม อ่านว่า ชะ-ลิม แปลว่า เสริมพลัง เพิ่มพูน ฌอคส์ อ่านว่า ชอก แปลว่า มาจากชื่อภาษาฝรั่งเศส ฌรอน อ่านว่า ชะ-รอน แปลว่า มาจากชื่อภาษาฝรั่งเศส ฌนัช อ่านว่า ชะ-นัช แปลว่า พระจันทร์ที่ส่องแสง เฌอนัท อ่านว่า เชอ-นัด แปลว่า หญิงสาวแห่งผลลูกนัท เฌอวี อ่านว่า เชอ-วี แปลว่า หญิงสาวผู้มีความงดงาม เฌอเฟรม อ่านว่า เชอ-เฟรม แปลว่า หญิงสาวที่น่าจับตามอง เฌอจอห์น อ่านว่า เชอ-จอน แปลว่า มาจากชื่อภาษาฝรั่งเศส เฌอสิงค์ อ่านว่า เชอ-สิง แปลว่า ผู้อยู่เหนือราชสีห์ [/name_generator]