[name_generator] ณกฤช อ่านว่า นะ-กริด แปลว่า ผู้มีความรู้เป็นอาวุธ ณัฏฐวุฒิ อ่านว่า นัด-ถะ-วุด แปลว่า นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่ ณัทคุณ อ่านว่า นัด-ทะ-คุน แปลว่า ผู้ให้ความรู้มีคุณธรรม ณัฏฐชัย อ่านว่า นัด-ถะ-ไช แปลว่า ความชนะของนักปราชญ์ ณัฐพีร์ อ่านว่า นัด-พี แปลว่า นักปราชญ์ผู้กล้า ณัฏฐกฤติ อ่านว่า นัด-ถะ-กริด แปลว่า นักปราชญ์ผู้สร้างสรรค์ ณัฏฐฤทธิ์ อ่านว่า นัด-ถะ-ริด แปลว่า ผู้มีเดชอำนาจดังนักปราชญ์ ณัทกร อ่านว่า นัด-ทะ-กอน แปลว่า ผู้ให้ความรู้ ณัฐลภัส อ่านว่า นัด-ละ-พัด แปลว่า นักปราชญ์ผู้มั่งคั่ง ณัฏฐภพ อ่านว่า นัด-ถะ-พบ แปลว่า ผู้เกิดมามีความฉลาด ณัฏฐพล อ่านว่า นัด-ถะ-พน แปลว่า พลังของนักปราชญ์ ณัฐภาคย์ อ่านว่า นัด-ถะ-พาก แปลว่า นักปราชญ์ผู้โชคดี ณัฐกรณ์ อ่านว่า นัด-ถะ-กอน แปลว่า นักปราชญ์,ผู้ฉลาด ณัฏฐากร อ่านว่า นัด-ถา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งปัญญา ณัฐ อ่านว่า นัด แปลว่า ผู้ตั้งอยู่ในความรู้นักปราชญ์ ณัฐวิศว์ อ่านว่า นัด-ถะ-วิด แปลว่า ผู้รอบรู้ทั้งหมด ณัฐชนน อ่านว่า นัด-ชะ-นน แปลว่า เกิดมาเป็นนักปราชญ์ ณัฐวัฒน์ อ่านว่า นัด-ถะ-วัด แปลว่า นักปราชญ์ผู้เจริญ ณัฐวุฒิ อ่านว่า นัด-ถะ-วุด แปลว่า ผู้เจริญด้วยความรู้ ณัฐสุรางค์ อ่านว่า นัด-สุ-ราง แปลว่า เทพธิดาผู้ปราดเปรื่อง ณัฐพงศ์ อ่านว่า นัด-ถะ-พง แปลว่า ตระกูลที่มีความรู้ดี ณัฐปพน อ่านว่า นัด-ปะ-พน แปลว่า นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์ ณัฐพัชร์ อ่านว่า นัด-ถะ-พัด แปลว่า มีความรู้ดุจเพชร ณิชากร อ่านว่า นิ-ชา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งสิ่งบริสุทธิ์ ณัฐวรรธน์ อ่านว่า นัด-ถะ-วัด แปลว่า นักปราชญ์ผู้เจริญ ณัทพล อ่านว่า นัด-ถะ-พน แปลว่า ผู้มีความรู้เข้มแข็ง ณัฏฐยศ อ่านว่า นัด-ถะ-ยด แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีเกียรติ ณพิชญ์ อ่านว่า นะ-พิด แปลว่า นักปราชญ์ ณัฐพัฒน์ อ่านว่า นัด-ถะ-พัด แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ ณัฐกิตต์ อ่านว่า นัด-ถะ-กิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง ณัฐศักดิ์ อ่านว่า นัด-ถะ-สัก แปลว่า ศักดิ์ของนักปราชญ์ ณัฐวริศว์ อ่านว่า นัด-วะ-ริด แปลว่า ปราชญ์ผู้เจริญยิ่งใหญ่ ณัฐภัทร อ่านว่า นัด-ถะ-พัด แปลว่า นักปราชญ์ผู้ดีงาม ณฐภัทร อ่านว่า นะ-ถะ-พัด แปลว่า นักปราชญ์ผู้เจริญ ณภัค อ่านว่า นะ-พัก แปลว่า ผู้มีความรู้มีเกียรติ ณิชาบูล อ่านว่า นิ-ชา-บูน แปลว่า มีความบริสุทธิ์ไพศาล บริสุทธิ์มาก ณัชภพ อ่านว่า นัด-ชะ-พบ แปลว่า ชาติกำเนิดเป็นผู้มีความรู้ ณัฐดนัย อ่านว่า นัด-ดะ-ไน แปลว่า ลูกชายผู้ฉลาด ณภัทร อ่านว่า นะ-พัด แปลว่า ดีงามด้วยความรู้ ณัฐธัญ อ่านว่า นัด-ทัน แปลว่า ปราชญ์ผู้โชคดี ณัฐปคัลภ์ อ่านว่า นัด-ปะ-คัน แปลว่า ปราชญ์ผู้องอาจ ณัฐปธาน อ่านว่า นัด-ปะ-ทาน แปลว่า นักปราชญ์,ผู้มีความเพียร ณัฏฐกิตติ์ อ่านว่า นัด-ถะ-กิด แปลว่า เกียรติของนักปราชญ์ ณัฏธรณ์ อ่านว่า นัด-ทอน แปลว่า นักปราชญ์ของแผ่นดิน ณัฐพสิษฐ์ อ่านว่า นัด-พะ-สิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้ร่ำรวยที่สุด [/name_generator]