[name_generator] ธีรนัย อ่านว่า ที-ระ-ไน แปลว่า นโยบายของนักปราชญ์กาแนะนำของนักปราชญ์ ธฤตชลธร อ่านว่า ทิด-ชน-ทอน แปลว่า ทะเลที่ตั้งมั่น เมฆที่ตั้งมั่น ธวัลหทัย อ่านว่า ทะ-วัน-หะ-ไท แปลว่า มีใจบริสุทธิ์ ธัญญ์ธัชนันท์ อ่านว่า ทัน-ทัด-นัน แปลว่า ผู้มีความสุขและยินดีในธงแห่งความเป็นมงคล ธัญวัชร์ อ่านว่า ทัน-ยะ-วัด แปลว่า ทองคำอันเป็นสิริมงคล ทองคำแห่งความโชคดี ธนศักดิ์ อ่านว่า ทะ-นะ-สัก แปลว่า มีทั้งทรัพย์และอำนาจ ธีรตี อ่านว่า ที-ระ-ตี แปลว่า ความยินดีในความรู้ ธีรัตม์ อ่านว่า ที-รัด แปลว่า ผู้ฉลาดที่สุด ธีภพ อ่านว่า ที-พบ แปลว่า มีปัญญา ธวัชตรี อ่านว่า ทะ-วัด-ตรี แปลว่า ธงสามสี ธงสามชาย ธนชาติ อ่านว่า ทะ-นะ-ชาด แปลว่า ตระกูลเศรษฐี ธนวิชญ์ อ่านว่า ทะ-นะ-วิด แปลว่า มีความรู้เรื่องทรัพย์ ธัญกร อ่านว่า ทัน-ยะ-กอน แปลว่า สร้างสิริมงคล ธวัฒน์ อ่านว่า ทะ-วัด แปลว่า เจริญด้วยทรัพย์สมบัติ ธีรพงศ์ อ่านว่า ที-ระ-พง แปลว่า วงศ์นักปราชญ์ ธนาธิป อ่านว่า ทะ-นา-ทิบ แปลว่า เจ้าแห่งทรัพย์ ธนัชชัย อ่านว่า ทะ-นัด-ไช แปลว่า ชัยชนะที่เกิดจากทรัพย์ ธนากร อ่านว่า ทะ-นา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งทรัพย์ ธนัตถ์ อ่านว่า ทะ-นัด แปลว่า มีความสำเร็จด้วยทรัพย์มีกำไรคือทรัพย์ ธราธรรม อ่านว่า ทะ-รา-ทำ แปลว่า แผ่นดินธรรม ธนาตย์ อ่านว่า ทะ-นาด แปลว่า ร่ำรวย ธฤตญาณ อ่านว่า ทะ-ริด-ยาน แปลว่า ตั้งมั่นด้วยปัญญา ธีร์วรา อ่านว่า ที-วะ-รา แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ ธนิก อ่านว่า ทะ-นิก แปลว่า มีทรัพย์หรือผู้ร่ำรวย ธราเทพ อ่านว่า ทะ-รา-เทบ แปลว่า ผู้เป็นประดุจเทพในแผ่นดิน ธีรนาถ อ่านว่า ที-ระ-นาด แปลว่า ที่พึ่งของนักปราชญ์ ธำรงศักดิ์ อ่านว่า ทำ-รง-สัก แปลว่า รักษาอำนาจไว้ ธันยธรณ์ อ่านว่า ทัน-ยะ-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งโชคดี ธันยบูรณ์ อ่านว่า ทัน-ยะ-บูน แปลว่า เต็มไปด้วยโชคลาภ ธดากรณ์ อ่านว่า ทะ-ดา-กอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งเครื่องประดับ ผู้ประดับประดา ธำรงทรัพย์ อ่านว่า ทำ-รง-ซับ แปลว่า ผู้พิทักษ์สมบัติ ผู้รักษาทรัพย์สิน ธีร์จุฑา อ่านว่า ที-จุ-ทา แปลว่า นักปราชญ์ผู้เป็นยอด ธิติสรรค์ อ่านว่า ทิ-ต-สัน แปลว่า สร้างสรรค์ค์ความเพียร ความอดทน ความรู้ ธีรศักดิ์ อ่านว่า ที-ระ-สัก แปลว่า อำนาจของนักปราชญ์ ธรรมนูญ อ่านว่า ทำ-มะ-นูน แปลว่า กฎหมายที่จัดระเบียบองค์การ ธรรมภณ อ่านว่า ทำ-พน แปลว่า ผู้กล่าวธรรมผู้พูดสิ่งที่ดีงาม ธิติศักดิ์ อ่านว่า ทิ-ติ-สัก แปลว่า ผู้มีความเพียร และอำนาจ [/name_generator]