[name_generator] บรรณวัฒน์ อ่านว่า บัน-นะ-วัด แปลว่า ผู้ที่มีความเจริญรุ่งเรือง บวรรัช อ่านว่า บอ-วอน-รัด แปลว่า ผู้ที่สมบัติอันเป็นประเสริฐ บุญงาม อ่านว่า บุน-งาม แปลว่า ผู้ที่สมบูรณ์แบบไปด้วยความดี บรรณวิทิต อ่านว่า บัน-วิ-ทิด แปลว่า ผู้ที่มีความรู้ด้านหนังสือ บวรวงศ์ อ่านว่า บอ-วอน-วง แปลว่า เป็นวงศ์ตระกูลที่ดีเลิศ,ดูแพ บุรินทร์พัฒน์ อ่านว่า บุ-ริน-พัด แปลว่า ผู้ที่มีความเจริญ,ผู้ที่มีความเป็นใหญ่ บุรเกียรติ อ่านว่า บุ-ระ-เกียด แปลว่า ผู้ที่มีชื่อเสียงในบ้านเมือง บรรณวิชญ์ อ่านว่า บัน-นะ-วัด แปลว่า ผู้เป็นปราชญ์แห่งหนังสือ บุรเศรษฐ์ อ่านว่า บุ-ระ-เสด แปลว่า ผู้มีแต่เรื่องดี ๆ บุรินทร์ภัทร อ่านว่า บุ-ริน-พัด แปลว่า ผู้ที่เป็นคนดี,ผู้ที่มีอำนาจใหญ่โต บวรทัต อ่านว่า บอ-วอน-ทัด แปลว่า มีความดีล้ำเลิศ บูรณ์พิพัฒน์ อ่านว่า บูน-พิ-พัด แปลว่า ผู้เปี่ยมด้วยความเจริญ บุรินทร์วัชร์ อ่านว่า บุ-ริน-วัด แปลว่า ผู้ที่มีความแข็งแกร่ง,แต่ผมอยากจะเป็นใหญ่ บุญทรัพย์ อ่านว่า บุน-ซับ แปลว่า ผู้ที่มีความดี,ผู้ที่มีทรัพย์ บวรภัค อ่านว่า บอ-วอน-พัก แปลว่า ผู้มีโชคอันประเสริฐ บุรินทร์สิทธิ์ อ่านว่า บุ-ริน-สิด แปลว่า ผู้ที่มีความสำเร็จของผู้ยิ่งใหญ่ บุญยรัตน์ อ่านว่า บุน-ยะ-รัด แปลว่า เต็มเปี่ยมด้วยความดี บวรกฤษฎิ์ อ่านว่า บอ-วอน-กริด แปลว่า ผู้ที่มีความฉลาดเป็นเลิศ บุญทิพา อ่านว่า บุน-ทิ-พา แปลว่า ผู้ที่มีบุญอย่างยิ่ง บุรินทร์วิชญ์ อ่านว่า บุ-ริน-วิด แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในหมู่ปราชญ์ บุญญานนท์ อ่านว่า บุน-ยา-นน แปลว่า ผู้ยินดีในบุญ บัวงาม อ่านว่า บัว-งาม แปลว่า ผู้ที่มีความงดงามดั่งดอกบัว บัวรัศมิ์ อ่านว่า บัว-รัด แปลว่า ผู้ที่งามเหมือนรัศมีของดอกบัว บุณยวีร์ อ่านว่า บุน-ยะ-วี แปลว่า เป็นคนดี,เป็นคนที่กล้าหาญ บรรณรต อ่านว่า บัน-นะ-รด แปลว่า ผู้ยินดีในหนังสือ , ผู้คงแก่เรียน บุษปรัชต์ อ่านว่า บุด-สะ-ปะ-รัด แปลว่า ดอกไม้เงิน บวรวิช อ่านว่า บอ-วอน-วิด แปลว่า เป็นผู้ที่มีความรู้ดีเลิศ บุญสิทธิ์ อ่านว่า บุน-สิด แปลว่า มีความสำเร็จด้วยดี บุญธร อ่านว่า บุน-ทอน แปลว่า เป็นผู้ที่มีคุณความดี บุรพัฒน์ อ่านว่า บุ-ระ-พัด แปลว่า ผู้สร้างความเจริญให้บ้านเมือง บุรพล อ่านว่า บุ-ระ-พน แปลว่า ผู้ที่เข้มแข็งเป็นกำลังของบ้านเมือง บรรณสิทธิ์ อ่านว่า บัน-นะ-สิด แปลว่า ผู้มีความรู้ความสำเร็จ บรรณรัตน์ อ่านว่า บัน-นะ-รัด แปลว่า มีความรู้ประเสริฐสุด บุญพัฒน์ อ่านว่า บุน-ยะ-พัด แปลว่า เจริญด้วยคุณความดี บุญจง อ่านว่า บุน-จง แปลว่า ผู้ทำแต่ความดี บรรณพิชญ์ อ่านว่า บัน-นะ-พิด แปลว่า ผู้มีความรู้ด้านหนังสือ บุญชาญ อ่านว่า บุน-ชาน แปลว่า ผู้ทำแต่ความดี บัวบูชา อ่านว่า บัว-บู-ชา แปลว่า ดอกบัวที่นำขึ้นบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บวรกิตติ์ อ่านว่า บอ-วอน-กิด แปลว่า เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในด้สนดี บวรภพ อ่านว่า บอ-วอน-พบ แปลว่า ผู้ที่เกิดในแผ่นดินอันประเสริฐ บุญธรรม อ่านว่า บุน-ทำ แปลว่า ผู้ที่มีคุณธรรม,คนดี บวรวิทย์ อ่านว่า บอ-วอน-วิด แปลว่า ผู้มีความรู้ประเสริฐ บุณยชา อ่านว่า บุน-ยะ-ชา แปลว่า ผู้ที่เกิดมาด้วยความเพียบพร้อม บุรวิช อ่านว่า บุ-ระ-วิด แปลว่า ผู้มีความรู้คู่บ้านเมือง บวรศักย์ อ่านว่า บอ-วอน-สัก แปลว่า เป็นผู้ที่มีความสามารถดีเลิศ บรรณกร อ่านว่า บัน-นะ-กอน แปลว่า ผู้ทำหนังสือ บุญช่วย อ่านว่า บุน-ช่วย แปลว่า ผู้มีความดีค้ำจุน บุญชนิต อ่านว่า บุน-ชะ-นิด แปลว่า ผู้ที่ทำความดี บรรณสรณ์ อ่านว่า บัน-นะ-สอน แปลว่า ผู้มีความรู้,มั่นคง บุรินทร์ยศ อ่านว่า บุ-ริน-ยด แปลว่า ผู้มีอำนาจให้เป็นใหญ่ บุณยกฤต อ่านว่า บุน-ยะ-กริด แปลว่า ผู้สร้างกุศล บวรสิทธิ์ อ่านว่า บอ-วอน-สิด แปลว่า ผู้มีความสำเร็จดีเลิศ บุญวัศ อ่านว่า บุน-ยะ-วัด แปลว่า มีอำนาจที่ดี บูรณ์พิสิฐ อ่านว่า บูน-พิ-สิด แปลว่า ผู้สมบูรณ์ดีเลิศ บุลพิชญ์ อ่านว่า บุน-ละ-พิด แปลว่า เป็นผู้ที่มีความรู้มาก บุญชม อ่านว่า บุน-ชม แปลว่า ผู้ได้รับการยกย่อง [/name_generator]