[name_generator] ปกป้อง อ่านว่า ปก-ป้อง แปลว่า คุ้มกัน ป้องกัน ประภวัต อ่านว่า ประ-พะ-วัด แปลว่า ผู้ที่มีอำนาจ ปภังกร อ่านว่า ปะ-พัง-กอน แปลว่า ผู้ที่มีความรุ่งเรือง ปรัตถกร อ่านว่า ปะ-รัด-ถะ-กอน แปลว่า ผู้ที่จิตใจที่ดี ปภาพิน อ่านว่า ปะ-พา-พิน แปลว่า ผู้ที่มีอำนาจบาทใหญ่ ประพัทธ์ อ่านว่า ประ-พัด แปลว่า ผูกพัน ปริญญากฤต อ่านว่า ปริน-ยา-กริด แปลว่า ผู้ที่มีความรอบรู้ ปรรณพัชร อ่านว่า ปัน-นะ-พัด แปลว่า หนังสือเปรียบดังเพชร ปฏิภาณ อ่านว่า ปะ-ติ-พาน แปลว่า พูดจาเก่ง ปรัชญา อ่านว่า ปรัด-ชะ-ยา แปลว่า หลักแห่งความรู้ ความจริง ประภวิษณุ์ อ่านว่า ประ-พะ-วิด แปลว่า ผู้ที่มีอำนาจ ปพนศักดิ์ อ่านว่า ปะ-พน-สัก แปลว่า ผู้ที่มีอำนาจอันบริสุทธิ์ ปริญญาพัชย์ อ่านว่า ปริน-ยา-พัด แปลว่า ผู้ที่มีความรอบรู้ มีชัยชนะ ปรรณวัชร อ่านว่า ปัน-นะ-วัด แปลว่า หนังสือเปรียบดังเพชร ปภิณวิทย์ อ่านว่า ปะ-พิน-วิด แปลว่า ผู้ที่มีความรู้อันแตกฉาน ปฏิพันธ์ อ่านว่า ปะ-ติ-พัน แปลว่า ผู้ที่มีความผูกพัน ปราชญาพันธุ์ อ่านว่า ปราด-ยา-พัน แปลว่า ผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของผู้รู้ ปฐวี อ่านว่า ปัด-ถะ-วี แปลว่า แผ่นดิน ปพน อ่านว่า ปะ-พน แปลว่า ผู้ที่มีความบริสุทธิ์ ประเสริฐ อ่านว่า ประ-เสิด แปลว่า ผู้ที่ดีที่สุด ปฐมเดช อ่านว่า ปะ-ถท-เดด แปลว่า ผู้เกิดมามีอำนาจ ปรรนิกร์ อ่านว่า ปัน-นิก แปลว่า ผู้ที่มีเพื่อนเยอะ ประเทืองปัญญ์ อ่านว่า ประ-เทือง-ปัน แปลว่า ผู้ที่มีปัญญารุ่งเรือง ปริญญาวัฒน์ อ่านว่า ปริน-ยา-วัด แปลว่า ผู้ที่มีความรู้ ความเจริญ ปธานิน อ่านว่า ปะ-ทา-นิน แปลว่า ผู้มีความเพียรอันยิ่งใหญ่ ปพนเดช อ่านว่า ปะ-พน-เดด แปลว่า ผู้ที่มีอำนาจที่บริสุทธิ์ ปรมาภรณ์ อ่านว่า ปะ-รา-มา-พอน แปลว่า อาภรณ์ชั้นเลิศ ประวีร์ อ่านว่า ประ-วี แปลว่า นักรบผู้กล้า ประกอบพงศ์ อ่านว่า ประ-กอบ-พง แปลว่า ผู้ที่รักงวนสงวนตัว ปฏิพัทธิ์ อ่านว่า ปะ-ติ-พัด แปลว่า ผู้มีความผูกพัน ประธาน อ่านว่า ประ-ทาน แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในกลุ่มชน ปณชัย อ่านว่า ปะ-นะ-ไช แปลว่า มีชัยชนะในการค้าขาย ปภาวิท อ่านว่า ปะ-พา-วิด แปลว่า รุ่งเรืองด้วยความรู้ ปกิตตา อ่านว่า ปะ-กิด-ตา แปลว่า ผู้ที่ได้รับยกย่อง ชมเชย ประภาพักตร์ อ่านว่า ประ-พา-พัก แปลว่า ผู้ที่มีใบหน้างามสดใส ประสาธน์ อ่านว่า ประ-สาด แปลว่า ผู้ที่ทำอะไรก็สำเสร็จ ปณิตตรา อ่านว่า ปะ-นิด-ตรา แปลว่า ผู้ที่มีความประณีตกว่า ปกรณ์กิตติ์ อ่านว่า ปะ-กอน-กิด แปลว่า ผู้มีพร้อมทั้งชื่อเสียง เกียรติยศ ปภิณวิช อ่านว่า ปะ-พิน-วิด แปลว่า ผู้ที่มีความรู้แตกฉาน ปรมกูล อ่านว่า ปะ-ระ-มะ-กุน แปลว่า วงศ์ตระกูลที่ดีเยี่ยม ปทุมรักษ์ อ่านว่า ปะ-ทุม-รัก แปลว่า ผู้มีความดีงามคุ้มครอง ปภากร อ่านว่า ปะ-พา-กอน แปลว่า ผู้สร้างความรุ่งเรือง ประยุทธ อ่านว่า ประ-ยุด แปลว่า การสู้รบ ปริญญดนย์ อ่านว่า ปริน-ยะ-ดน แปลว่า ลูกชายผู้มีความรู้ ปรีชญพงศ์ อ่านว่า ปรี-ชะ-ยา-พง แปลว่า วงศ์ตระกูลที่มีความรอบรู้ ปรมพันธุ์ อ่านว่า ปะ-ระ-มะ-พัน แปลว่า เผ่าพันธุ์ที่ดีเยี่ยม ปทิต อ่านว่า ปะ-ทิด แปลว่า ผู้รุ่งเรืองแล้ว ปรีชญวรรธน์ อ่านว่า ปรี-ชะ-ยะ-วัด แปลว่า เจริญด้วยความสามารถ ปราชญาธิป อ่านว่า ปราด-ยา-ทิบ แปลว่า มีปัญญายิ่งใหญ่ ปกรณ์เกียรติ อ่านว่า ปะ-กอน-เกียด แปลว่า ผู้มีเกียรติทั้งชื่อเสียง เกียรติ ปกรณ์พศ อ่านว่า ปะ-กอน-พด แปลว่า คัมภีร์ที่สร้างอำนาจ ปรมศรณ์ อ่านว่า ปะ-ระ-มะ-สอน แปลว่า ผู้เป็นที่พึ่งที่ดีเยี่ยม ปกเกล้า อ่านว่า ปก-เกล้า แปลว่า คุ้มครอง ปรียพิชญ์ อ่านว่า ปรี-ยะ-พิด แปลว่า ผู้รู้ผู้เป็นที่รัก ปณิธิ อ่านว่า ปะ-นิ-ทิ แปลว่า ความตั้งใจอันแน่วแน่ ปรมสิทธิ์ อ่านว่า ปะ-ระ-มะ-สิด แปลว่า มีความสำเร็จดีเยี่ยม ปราชญาปรีดิ์ อ่านว่า ปราด-ยา-ปรี แปลว่า ผู้ปลาบปลื้มด้วยปัญญา ปกรณ์ยศ อ่านว่า ปะ-กอน-ยด แปลว่า คัมภีร์ที่เป็นเกียรติ ปรุฬห์ฤทธิ์ อ่านว่า ปะ-รุน-ริด แปลว่า เจริญด้วยอำนาจ ปรุฬห์วิชญ์ อ่านว่า ปะ-รุน-วิด แปลว่า เจริญอย่างปราชญ์ ปรุฬห์ศิลป์ อ่านว่า ปะ-รุน-สิน แปลว่า เจริญด้วยศิลปะ [/name_generator]