[name_generator] พงศกร อ่านว่า พง-สะ-กอน แปลว่า ผู้ที่ก่อตั้งวงศ์ตละกูล พงศ์กิตติ์ อ่านว่า พง-กิด แปลว่า ผู้มีเกียรติของวงศ์ตระกูล พงศ์เกียรติ อ่านว่า พง-เกียด แปลว่า วงศ์ตระกูลที่มีเกียรติยศชื่อเสียง พงศ์ดนัย อ่านว่า พง-ดะ-ไน แปลว่า ผู้เป็นลูกชายของวงศ์ตระกูล พงศ์นริศร์ อ่านว่า พง-นะ-ริด แปลว่า ผู้ที่มีความเป็นผู้ใหญ่ พงศ์พัฒน์ อ่านว่า พง-พัด แปลว่า ผู้ที่มีวงศ์ตระกูลที่มีความเจริญรุ่งเรือง พงศพัศ อ่านว่า พง-สะ-พัด แปลว่า เป็นผู้ที่มีเชื้อสายจากผู้มีอำนาจ พงศ์ภรณ์ อ่านว่า พง-พอน แปลว่า ผู้ที่มีวงศ์ตระกูลที่ดี พงศ์รัตน์ อ่านว่า พง-รัด แปลว่า วงศ์ตระกูลที่ประเสริฐสุด พงศ์วรินทร์ อ่านว่า พง-วะ-ริน แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล พงศวัฒน์ อ่านว่า พง-สะ-วัด แปลว่า ผู้ที่นำความเจริญรุ่งเรือง พงศ์วิพัฒน์ อ่านว่า พง-วิ-พัด แปลว่า ตระกลูที่มีความเจริญยิ่ง พงศ์สิทธิ์ อ่านว่า พง-สิด แปลว่า ผู้ที่นำความสำเร็จ พงศ์สิริ อ่านว่า พง-สิ-หริ แปลว่า คนดี พจนดนย์ อ่านว่า พด-จะ-นะ-ดน แปลว่า ลูกชายผู้เป็นนักพูด พจนพงศ์ อ่านว่า พด-จะ-นะ-พง แปลว่า เป็นผู้ที่เกิดอยู่ในวงศ์ตระกูลที่ดี พจนวีร์ อ่านว่า พด-จะ-นะ-วี แปลว่า เป็นนักพูดที่กล้าหาญ พจีพัฒน์ อ่านว่า พะ-จี-พัด แปลว่า ผู้ที่มีวาจาดี การวางตัวดี พชรกฤต อ่านว่า พะ-ชะ-ระ-กริด แปลว่า ผู้เข้มแข็งดั่งเพชร พชรดนัย อ่านว่า พด-ชะ-ระ-ดะ-ไร แปลว่า ลูกชายผู้กล้าหาญดังเพชร พชรเดช อ่านว่า พด-ชะ-ระ-เดด แปลว่า มีอำนาจแข็งแกร่ง พชรวัฒน์ อ่านว่า พด-ชะ-ระ-วัด แปลว่า ผู้เจริญด้วยความแข็งแกร่ง พชรวิทย์ อ่านว่า พด-ชะ-ระ-วัด แปลว่า มีความรู้งามดั่งเพชร พชิรภัสสร อ่านว่า พะ-ชิ-ระ-พัด-สอน แปลว่า ผู้ที่อยู่ในตระกูลผู้ดี พณิชดนย์ อ่านว่า พะ-นิด-ดน แปลว่า ผู้ที่เป็นพ่อค้า พณิชพัทธ์ อ่านว่า พะ-นิด-พัด แปลว่า ผู้ผูกพันกับพ่อค้า พนิตชนม์ อ่านว่า พะ-นิด-ชน แปลว่า ผู้ที่เกิดมาป็นที่รักของทุกๆ คน พยุงกฤต อ่านว่า พะ-ยุง-กริด แปลว่า ผู้ประคอง ผู้ค้ำจุน พยุงดิษย์ อ่านว่า พะ-ยุง-ดิด แปลว่า ผู้มีคุณความดีค้ำจุน พยุงพัชย อ่านว่า พะ-ยุง-พัด แปลว่า ผู้รักษาชัยชนะไว้ พยุงศักดิ์ อ่านว่า พะ-ยุง-สัก แปลว่า ผู้รักษาอำนาจไว้ พรณรงค์ อ่านว่า พอน-นะ-รง แปลว่า นักรบที่มีความยอดเยี่ยม พรประสิทธิ์ อ่านว่า พอน-ประสิด แปลว่า ผู้ที่มีความสำเร็จดีเลิศ พรรณขจี อ่านว่า พัน-ขะ-จี แปลว่า ผู้ที่มีผิวพรรณที่งามและสดใส พรรณจันทร์ อ่านว่า พัน-จัน แปลว่า ผู้ที่มีผิวงามดั่งดวงเดือน พรรณพนัช อ่านว่า พัน-พะ-นัด แปลว่า ผิวพรรณงามดั่งดอกบัว พรรณวิลาศ อ่านว่า พัน-วิ-ลาด แปลว่า ผู้ที่มีผิวพรรณงดงามและมีเสน่ห์ พรหมพักตร์ อ่านว่า พรม-พัก แปลว่า ผู้ที่มีใบหน้าที่งดงาม พรหมพิริยะ อ่านว่า พรม-พิ-ริ-ยะ แปลว่า เป็นผู้มีความเพียรประเสริฐ พรหมเมศวร์ อ่านว่า พรม-เมด แปลว่า ผู้ที่มีความเป็นผู้ใหญ่ พรหมวิสุทธิ์ อ่านว่า พรม-วิ-สุด แปลว่า ผู้ที่มีประเสริฐสุด พร้อมพงศ์ อ่านว่า พร้อม-พง แปลว่า วงศ์ตระกูลที่สุขสมบูรณ์ พร้อมพรรณ อ่านว่า พร้อม-พัน แปลว่า ผู้ที่มีผิวพรรณที่งามยิ่ง พร้อมศักดิ์ อ่านว่า พร้อม-สัก แปลว่า สมบูรณ์ด้วยอำนาจ เกียรติ ฐานะ พฤทธ์ดนัย อ่านว่า พรึก-ดะ-ไน แปลว่า ผู้ชายมีที่ความฉลาด พฤทธ์พณิช อ่านว่า พรึก-พะ-นิด แปลว่า ผู้ที่มีความฉลลาด พฤทธิ์วรินทร์ อ่านว่า พรึก-วะ-ริน แปลว่า ผู้สมบูรณ์ด้วยความยิ่งใหญ่ พลชาติ อ่านว่า พล-ละ-ชาด แปลว่า ผู้ที่มีความแข็งแรง พลพจน์ อ่านว่า พน-พด แปลว่า เป็นผู้ที่แข็งแกร่ง พลวริษฐ์ อ่านว่า พล-วะ-ริด แปลว่า ผู้ที่มีแต่ความสำเร็จ พลวัฒน์ อ่านว่า พล-ละ-วัด แปลว่า เป็นผู้ที่มีพลังเหลือล้น พศวัฒน์ อ่านว่า พด-สะ-วัด แปลว่า ผู้ที่มีความเจริญด้วยอำนาจ พศุตม์ อ่านว่า พะ-สุด แปลว่า เป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุด พสุวัชร์ อ่านว่า พะ-สุ-วัด แปลว่า ผู้มั่นคงแข็งแกร่ง พหุกันต์ อ่านว่า พะ-หะ-กัน แปลว่า ผู้ที่มีความน่ารัก พหุพัชร์ อ่านว่า พะ-หุ-พัด แปลว่า ผู้ที่งดงามดุจเพรช พัชรกฤษฎิ์ อ่านว่า พัด-ชะ-ระ-กริด แปลว่า ผู้ที่มีความฉลาดดั่งเพรชงาม พัชรกัญญ์ อ่านว่า พัด-ชะ-ระ-กัน แปลว่า หญิงสาวผู้เปรียบดังเพชร พัฒนพันธุ์ อ่านว่า พัด-ทะ-นะ-พัน แปลว่า เผ่าพันธุ์ที่เจริญ พัทธ์ศักดิ์ อ่านว่า พัด-สัก แปลว่า ผู้ผูกพันกับเกียรติอำนาจ/ฐานะ พันธ์เกียรติ อ่านว่า พัน-เกียด แปลว่า ผู้รักในเกียรติ ผูกพันกับเกียรติ พันธ์ณรงค์ อ่านว่า พัน-นะ-รง แปลว่า นักรบที่มีความผูกพัน พันธุ์เกียรติ อ่านว่า พัน-เกียด แปลว่า เป็นผู้ที่มีชื่อเสียง พันธุ์ศรณ์ อ่านว่า พัน-สอน แปลว่า เป็นผู้สืบเชื้อสายของยอดนักรบ พันฤทธิ์ อ่านว่า พัน-ริด แปลว่า ผู้ที่มีอำนาจที่ยิ่งใหญ่ พิชชาทักษ์ อ่านว่า พิด-ชา-ทัก แปลว่า ผู้ที่มีปัญหาเฉลียวฉลาด พิตติพัฒน์ อ่านว่า พิด-ติ-พัด แปลว่า เจริญด้วยทรัพย์ [/name_generator]