[name_generator] ลภณธร อ่านว่า ละ-พน-ทอน แปลว่า ผู้มีทรัพย์ ลภณพัฒน์ อ่านว่า ละ-พน-พัด แปลว่า ผู้เจริญและมีทรัพย์ ลภณพัทธ์ อ่านว่า ละ-พน-พัด แปลว่า ผูกพันด้วยทรัพย์ ลภณวิช อ่านว่า ละ-พน-วิด แปลว่า ผู้มีความรู้มีทรัพย์ ลภัชดนย์ อ่านว่า ละ-พัด-ชะ-ดน แปลว่า ลูกชายผู้มีทรัพท์ ลภัสกร อ่านว่า ละ-พัด-สะ-กอน แปลว่า เจริญด้วยทรัพย์ ลภัสชวัล อ่านว่า ละ-พัด-ชะ-วัน แปลว่า ผู้มีทรัพท์รุ่งเรือง ลภัสดนย์ อ่านว่า ละ-พัด-สะ-ดน แปลว่า ลูกชายผู้มีทรัพย์ ลภัสดลย์ อ่านว่า ละ-พัด-สะ-ดน แปลว่า ลูกชายผู้มีทรัพท์ ลลิตพธู อ่านว่า ละ-ลิด-พะ-ทู แปลว่า หญิงสาวผู้สวยงามน่ารัก ล้วนธรรม อ่านว่า ล้วน-ทำ แปลว่า ธรรมที่แท้ ล่องชาด อ่านว่า ล่อง-ชาด แปลว่า ลงชาดสีแดง ล้อมเดช อ่านว่า ล้อม-เดด แปลว่า ผู้พร้อมด้วยอำนาจ ลอราช อ่านว่า ลอ-ราด แปลว่า พระลอผู้เป็นราชา ลักษณ์ธนัตถ์ อ่านว่า ลัก-ทะ-นัด แปลว่า ลักษณะของผู้มั่งมี ลักษณ์บดินทร์ อ่านว่า ลัก-บอ-ดิน แปลว่า ลักษณะของผู้ยิ่งใหญ่ ลักษณ์บุรินทร์ อ่านว่า ลัก-บุ-ริน แปลว่า ลักษณะของผู้เป็นใหญ่ ลักษณ์ปวร อ่านว่า ลัก-ปะ-วอน แปลว่า ลักษณะที่ดีเลิศ ลักษณ์พิรุฬห์ อ่านว่า ลัก-พิ-รุน แปลว่า ผู้มีลักษณะของผู้เจริญ ลักษณ์รวี อ่านว่า ลัก-ระ-วี แปลว่า ลักษณะงามดั่งพระอาทิตย์ ลัพธ์ อ่านว่า ลับ แปลว่า ได้แล้ว ลัพธวิทย์ อ่านว่า ลับ-ทะ-วิด แปลว่า ได้ความรู้แล้ว เลอสรรค์ อ่านว่า เลอ-สัน แปลว่า สร้างสรรค์ให้ล้ำเลิศ เลอสันต์ อ่านว่า เลอ-สัน แปลว่า ผู้สงบยิ่ง เลิศพงศ์ อ่านว่า เลิด-พง แปลว่า เผ่าพันธุ์ที่ดีเลิศ เลิศพันธุ์ อ่านว่า เลิด-พัน แปลว่า ผู้นำเผ่าพันธุ์ที่ดีเยี่ยม เลิศศักดิ์ อ่านว่า เลิด-สัก แปลว่า เป็นผู้นำที่มีอำนาจ [/name_generator]