[name_generator] สมพัฒน์ อ่านว่า สม-พัด แปลว่า ผู้ที่มีความเจริญรุ่งเรือง สมลักษณ์ อ่านว่า สม-ลัก แปลว่า ผู้ที่มีลักษณะพิเศษ สมเกียรติ อ่านว่า สม-เกียด แปลว่า เหมาะสมกับชื่อเสียง สัชฌุกร อ่านว่า สัด-ชุ-กอน แปลว่า ผู้ที่สามารถสร้างสิ่งต่าง ๆ ได้ สันติภาพ อ่านว่า สัน-ติ-พาบ แปลว่า มีความสงบสุข สถิรสิทธิ์ อ่านว่า สะ-ถิ-ระ-สิด แปลว่า ผู้ที่มีความสำเร็จและมีความมั่นคง สันต์ทศน์ อ่านว่า สัน-ทด แปลว่า ผู้มีทัศนะรักความสงบ สรรค์ธร อ่านว่า สัน-ทอน แปลว่า ผู้ที่เป็นผู้สร้าง สิทธิวิชญ์ อ่านว่า สิด-ทิ-วิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีความสำเร็จ สันต์พจน์ อ่านว่า สัน-พด แปลว่า ผู้ที่มีวาจาอันไพเราะ สัณหพัฒน์ อ่านว่า สัน-หะ-พัด แปลว่า ผู้ที่มีความเจริญงดงาม สิทธิพันธุ์ อ่านว่า สิด-ทิ-พัน แปลว่า ผู้นำความสำเร็จมาสู่เผ่าพันธุ์ สมศักดิ์ อ่านว่า สม-สัก แปลว่า เหมาะสมด้วยความสามารถ สธนศักดิ์ อ่านว่า สะ-ทะ-นะ-สัก แปลว่า ผู้ที่มีความร่ำรวยและมีอำนาจ สถิรวงศ์ อ่านว่า สะ-ถิ-ระ-วง แปลว่า วงศ์ตระกูลที่มั่นคง สมชาย อ่านว่า สม-ไช แปลว่า สมลักษณะ สถิรพัฒน์ อ่านว่า สะ-ถิ-ระ-พัด แปลว่า ผู้ที่มีความเจริญและมั่นคง สิทธิศาสตร์ อ่านว่า สิด-ทิ-สาด แปลว่า หลักแห่งความสำเร็จ สรรพวัฒน์ อ่านว่า สับ-พะ-วัด แปลว่า เป็นผู้ที่มีความเจริญสมบูรณ์ สมสิทธิ์ อ่านว่า สม-สิด แปลว่า เหมาะสมด้วยความสำเร็จ สิทธินนท์ อ่านว่า สิด-ทิ-นน แปลว่า ผู้ยินดีในความสำเร็จ สธนะพันธุ์ อ่านว่า สะ-ทะ-นะ-พัน แปลว่า ผู้นำความมั่งคั่งมาสู่เผ่าพันธุ์ สัณหสิทธิ์ อ่านว่า สัน-หะ-สิด แปลว่า มีความสำเร็จอย่างสวยงาม สรภัญญ์ อ่านว่า สอ-ระ-พัน แปลว่า ผู้ที่มีภักดี สรรพณัฐ อ่านว่า สับ-พะ-นัด แปลว่า นักปราชญ์ผู้รอบรู้ทุกด้าน สิทธิ์ทัศน์ อ่านว่า สิด-ทัด แปลว่า ผู้ที่มีเห็นความสำเร็จ สรรพฤทธิ์ อ่านว่า สับ-พะ-ริด แปลว่า ผู้มีอำนาจสูงสุด สมาวรรธน์ อ่านว่า สะ-มา-วัด แปลว่า ปีแห่งความเจริญ สันติสุข อ่านว่า สัน-ติ-สุก แปลว่า ความสุขเกิดจากความสงบ สกนธ์พล อ่านว่า สะ-กน-พน แปลว่า ผู้มีกำลังมาก สินธุชา อ่านว่า สิน-ทุ-ชา แปลว่า พระจันทร์ สัจจณัฐ อ่านว่า สัด-จะ-นัด แปลว่า ผู้ที่เป็นนักปราชญ์ผู้ซื่อสัตย์ สรวัชญ์ อ่านว่า สอ-ระ-วัด แปลว่า ผู้รู้สาระพัด สถิรศักดิ์ อ่านว่า สะ-ถิ-ระ-สัก แปลว่า ผู้มีอำนาจที่มั่นคง สิริวรรธน์ อ่านว่า สิ-หริ-วัด แปลว่า เป็นผู็ที่มีความเจริญ สรรพศิลป์ อ่านว่า สับ-พะ-สิน แปลว่า ผู้มีฝีมือทุกด้าน สรพิชิต อ่านว่า สอน-พิ-ชิด แปลว่า ผู้ที่มีชัยชนะด้วยศร สวโรจน์ อ่านว่า สะ-วะ-โรด แปลว่า รุ่งเรืองด้วยตัวเอง สถิรพงศ์ อ่านว่า สะ-ถิ-ระ-พง แปลว่า เผ่าพันธุ์ที่มั่นคง สรรพวัตร อ่านว่า สับ-พะ-วัด แปลว่า ผู้ที่เกิดมาด้วยความเพียบพร้อม สิปปวิชฐ์ อ่านว่า สิบ-ปะ-วิด แปลว่า เชี่ยวชาญในศิลปะ สกลพัชญ์ อ่านว่า สะ-กน-ละ-พัด แปลว่า ผู้มีความรู้เพียบพร้อม สิรศาสตร์ อ่านว่า สิ-ระ-สาด แปลว่า วิชาที่เป็นเลิศ สรวิชญ์ อ่านว่า สอ-ระ-วิด แปลว่า เป็นนักปราชญ์ผู้เป็นเลิศ สุชัจจ์ชน อ่านว่า สุ-ชัด-ชน แปลว่า ผู้มีเชื้อสายที่ดีงาม สถิรศักย์ อ่านว่า สะ-ถิ-ระ-สัก แปลว่า เป็นผู้มีความสามารถและมั่นคง สิทธิธนสินธุ์ อ่านว่า สิด-ทิ-ทะ-นะ-สิน แปลว่า เชื้อสายผู้มีสิทธิ์ในทรัพย์สิน สัจธรรศ อ่านว่า สัด-จะ-ทัด แปลว่า เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สัตตบรรณ อ่านว่า สัด-ตะ-บัน แปลว่า ชื่อบัวสายพันธุ์หนึ่งมีดอกสีขาว สรรพวิทย์ อ่านว่า สับ-พะ-วิด แปลว่า เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ สรพันธุ์ อ่านว่า สอ-ระ-พัน แปลว่า ผู้เป็นเลิศในเผ่าพันธุ์ [/name_generator]