[name_generator] หิรัญกฤษฎิ์ อ่านว่า หะ-ริด-กริด แปลว่า เป็นผู้ที่มีปัญญาและมีเงินทอง หรรษกร อ่านว่า หัน-กอน แปลว่า ผู้ที่มีความร่าเริง หทัยณัฐ อ่านว่า หะ-ไท-นัด แปลว่า เป็นผู้ที่เป็นดวงใจของนักปราชญ์ หทัยกฤต อ่านว่า หะ-ไท-กริด แปลว่า เป็นผู้ที่มีเมตตา หาญรัช อ่านว่า หาน-รัด แปลว่า ผู้ที่มีความกล้าหาญชาญชัย หฤทย์ อ่านว่า หะ-รึด แปลว่า เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือ หริณะ อ่านว่า หะ-ริ-นะ แปลว่า เป็นผู้ที่รักสงบ หทยดล อ่านว่า หะ-ทะ-ยะ-ดน แปลว่า มีบุญเก่าคอยอุ้มชู หทัย อ่านว่า หะ-ไท แปลว่า ผู้ที่มีผู้ใหญ่คอยยให้การช่วยเหลือ หาญศักดา อ่านว่า หาน-สัก-ดา แปลว่า เป็นผู้ที่มีอำนาจที่ยิ่งใหญ่ หัฏฐกร อ่านว่า หัด-ทะ-กอน แปลว่า ผู้ที่สร้างความยินดี หฤทัยพันธน์ อ่านว่า หะ-รึ-ทัย-พัน แปลว่า แสงแห่งท้องฟ้าที่รื่นรมย์ หฤษฏ อ่านว่า หะ-ริด แปลว่า ผู้ที่มีความร่ำรวย หทัยดนย์ อ่านว่า หะ-ไท-ดน แปลว่า ลูกชายผู้เป็นดั่งดวงใจ เหมวิทย์ อ่านว่า เหม-มะ-วิด แปลว่า ผู้ที่มีความรู้และมีเงินทอง หทัยวิทย์ อ่านว่า หะ-ไท-วิด แปลว่า เป็นผู้ที่มีความรุ่งเรือง หาญยุทธ อ่านว่า หาน-ยุด แปลว่า ผู้เป็นนักสู้ที่กล้าหาญ หาญชนะ อ่านว่า หาน-ชะ-นะ แปลว่า มีความกล้าหาญและความรุ่งเรือง หาญชัย อ่านว่า หาน-ไช แปลว่า เป็นผู้ที่มีชัยชนะและมีความกล้าหาญ หทัยนเรศ อ่านว่า หะ-ไท-นะ-เรด แปลว่า เป็นผู้ที่ชอบการวางแผนล่วงหน้า หทัยนัทธ์ อ่านว่า หะ-ไท-นัด แปลว่า ผูกพันทางใจ หทัยธัม อ่านว่า หะ-ไท-ทัม แปลว่า ได้รับการเคารพนับถือ หฤทย์ดนัย อ่านว่า หะ-ริด-ดะ-ไน แปลว่า ลูกชายผู้ที่เป็นดั่งดวงใจ หาญดนุช อ่านว่า หาน-ดะ-นุด แปลว่า ลูกชายผู้ที่มีความกล้าหาญ หาญเดโช อ่านว่า หาน-เด-โช แปลว่า เป็นผู้มีอำนาจกล้าหาญ หิรัญ อ่านว่า หิ-รัด แปลว่า หน้าที่การงานรุ่งเรือง หทัยธนิต อ่านว่า หะ-ไท-ทะ-นิด แปลว่า เป็นผู้ที่มีวาสนาและบารมีสูง หรรษดนย์ อ่านว่า หัน-สะ-ดน แปลว่า ลูกชายผู้มีความสุข หรรษดล อ่านว่า หัน-สะ-ดน แปลว่า บันดาลให้มีความสุขความยินดี หทัยนันท์ อ่านว่า หะ-ไท-นัน แปลว่า ใจยินดี หทัยพัชญ์ อ่านว่า หะ-ไท-พัด แปลว่า ผู้รู้ใจ หฤทย์ชนน อ่านว่า หะ-ริด-ชะ-นน แปลว่า ผู้มีความภูมิใจในตน หฤทย์ชนม์ อ่านว่า หะ-ริด-ชน แปลว่า ผู้มีน้ำใจ หรรษวัชต์ อ่านว่า หัด-สะ-วัด แปลว่า ผู้มีความสุขและมีเงิน [/name_generator]