[name_generator] ธาวัน แปลว่า บริสุทธิ์ ธาวิน แปลว่า ผู้บริสุทธิ์ บุณพจน์ แปลว่า ผู้มีคำพูดบริสุทธิ์ ปวัตร แปลว่า ผู้บริสุทธิ์ ปวิตร แปลว่า ผู้บริสุทธิ์ สะอาด ปุณพจน์ แปลว่า มีถ้อยคำบริสุทธิ์ ปัญจสุทธิ์ แปลว่า บริสุทธิ์ 5 ประการ วีธรา แปลว่า บริสุทธิ์ ธรรมปพน แปลว่า มีคุณธรรมบริสุทธิ์ ปพนธีร์ แปลว่า นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์ ณัฐปพน แปลว่า นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์ ปวัตน์ แปลว่า ผู้บริสุทธิ์ สุทธิพจน์ แปลว่า มีคำพูดอันบริสุทธิ์ พรรธน์ธวัล แปลว่า เจริญก้าวหน้าและบริสุทธิ์ บะตูล แปลว่า ผู้หญิงบริสุทธิ์ ปพน แปลว่า บริสุทธิ์ด้วยความดี Sook แปลว่า บริสุทธิ์ Aeni แปลว่า ดั้งเดิม บริสุทธิ์ Chouya แปลว่า สิ่งที่บริสุทธิ์และใสเหมือนน้ำ Kata แปลว่า บริสุทธิ์ Kaya แปลว่า บริสุทธิ์ Sada แปลว่า บริสุทธิ์ Caitiyn แปลว่า บริสุทธิ์ Jun แปลว่า บริสุทธิ์ Kiyo แปลว่า บริสุทธิ์หรือศักดิ์สิทธิ์ Omna แปลว่า บริสุทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ Zekia แปลว่า บริสุทธิ์ Dionna แปลว่า น้ำบริสุทธิ์ Barii แปลว่า บริสุทธิ์ Jamal แปลว่า บริสุทธิ์ Sonu แปลว่า ทองคำบริสุทธิ์ Bimalinder แปลว่า พระราชาผู้บริสุทธิ์ Maggie แปลว่า บริสุทธิ์เหมือนน้ำ [/name_generator]