[name_generator] งามวิไล อ่านว่า งาม-วิ-ไล แปลว่า สวย งามพรรณ อ่านว่า งาม-พัน แปลว่า สวย งามพร้อง อ่านว่า งาม-พร้อง แปลว่า สวยไปหมด งามพริ้ม อ่านว่า งาม-พร้ิม แปลว่า สวยยิ้มแย้ม งามพรรค อ่านว่า งาม-พัก แปลว่า ใบหน้าสวย งามเนตร อ่านว่า งาม-เนด แปลว่า ตาสวย งามนภา อ่านว่า งาม-นภา แปลว่า ท้องฟ้าสวย งามตระกาญจน์ อ่านว่า งาม-ตะ-กาน แปลว่า สวยจนจ้องตะลึง งามตา อ่านว่า งาม-ตา แปลว่า สวยจนคนต้องมอง งามสิริ อ่านว่า งาม-สิ-ริ แปลว่า ใบหน้าสวย งามนิตย์ อ่านว่า งาม-นิด แปลว่า งดงามอยู่ตลอด งามศิรัฎฐ์สร อ่านว่า งาม-สิ-รัน-สอน แปลว่า ความสำเร็จ งามสุดา อ่านว่า งาม-สุ-ดา แปลว่า สวย มีคนเข้าหา งามใจ อ่านว่า งาม-ใจ แปลว่า จิตใจดี [/name_generator]