[name_generator] ฉมาพร อ่านว่า ฉะ-มา-พอน แปลว่า ผืนแผ่นดินอันประเสริฐ ฉันทยา อ่านว่า ฉัน-ทะ-ยา แปลว่า ผู้ที่มีจิตใจดี ผู้มีใจเอื้อเฟื้อ ฉัตรปวีณ์ อ่านว่า ฉัด-ปะ-วี แปลว่า เป็นผู้ฉลาด เป็นผู้เลิศน่าเชื่อถือ ฉัตราภรณ์ อ่านว่า ฉัน-ตรา-พอน แปลว่า ผู้ร่ำรวย มีฉัตรเป็นเครื่องประดับ ฉัตรฐิติวัฒน์ อ่านว่า ฉัด-ทิ-ติ-วัด แปลว่า ผู้มีความยั่งยืน ผู้มีความเจริญ ฉันท์สุธีร์ อ่านว่า ฉัน-สุ-ที แปลว่า ผู้เป็นที่พอใจของปราชญ์ ฉายวัตย์ อ่านว่า ฉา-ยะ-วัน แปลว่า มีร่มเงา ร่มไม้ ฉันชนก อ่านว่า ฉัน-ชะ-นก แปลว่า ลูกชายที่เหมือนบิดา ฉันทพิชญา อ่านว่า ฉัน-ทะ-พิด-ชะ-ยา แปลว่า ผู้มีความรู้ ความพอใจ ฉมา อ่านว่า ฉะ-มา แปลว่า ผืนแผ่นดิน เฉลิมเกียรติ อ่านว่า ฉะ-เหลิม-เกียด แปลว่า ยกย่องให้มียศฐาบรรดาศักดิ์ ฉมชบา อ่านว่า ฉม-ชะ-บา แปลว่า ดอกชบาหอม ฉันทพล อ่านว่า ฉัน-ทะ-พน แปลว่า มีพลังคือความพอใจ ฉัตรวรีย์ อ่านว่า ฉัด-วะ-รี แปลว่า ผู้ประเสริฐ ผู้สูงส่งดั่งฉัตร ฉันท์ลภัส อ่านว่า ฉัน-ละ-พัด แปลว่า ผู้ที่มีทรัพย์สินมาก ฉัตรชนก อ่านว่า ฉัด-ชะ-นก แปลว่า ผู้มีความใจเย็น จิตใจดี ฉัตรสุดา อ่านว่า ฉัด-สุ-ดา แปลว่า ผู้หญิงที่งดงาม ฉัตรชฎา อ่านว่า ฉัด-ชะ-ดา แปลว่า มงกุฎสูงส่ง ฉัตรฤดี อ่านว่า ฉัด-รึ-ดี แปลว่า ฉัตรแห่งความยินดี ฉัตรชญา อ่านว่า ฉัด-ชะ-ยา แปลว่า ผู้มีความรู้ ผู้มีความรู้สูง ฉันท์ชนก อ่านว่า ฉัน-ชะ-นก แปลว่า ผู้ให้เกิดความพอใจ ฉันทณัฏฐ์ อ่านว่า ฉัน-ทะ-นัด แปลว่า ผู้เป็นที่พอใจของนักปราชญ์ ฉัฏฐมี อ่านว่า ฉัด-ถะ-มี แปลว่า ผู้ได้รับการยกย่อง ฉัตรชนก อ่านว่า ฉัน-ชะ-นก แปลว่า ผู้มีความรู้ ผู้มีฐานะ ฉัตริน อ่านว่า ฉัด-ตะ-ริน แปลว่า ผู้ที่สูงส่ง ฉัตรชญา อ่านว่า ฉัด-ชะ-ยา แปลว่า ผู้มีความรู้สูงส่ง [/name_generator]