[name_generator] ดิฐา อ่านว่า ดิด-ถา แปลว่า ผู้ที่มีความมั่งคง ดิฐาพัชร์ อ่านว่า ดิด-ถะ-พัด แปลว่า ผู้ที่มีความมั่นคง,แข็งแกร่ง ดลญาดา อ่านว่า ดน-ยา-ดา แปลว่า บันดาลให้เกิดปัญญา ดนุพร อ่านว่า ดะ-นุ-พอน แปลว่า ผู้มีความดีด้วยตัวเอง ดลพร อ่านว่า ดน-ละ-พอน แปลว่า ผู้บันดาลสิ่งประเสริฐ ดำรงพร อ่านว่า ดำ-รง-พอน แปลว่า ผู้ที่มีความดี ดิฐากร อ่านว่า ดิด-ถะ-กอน แปลว่า ผู้ที่มีความมั่นคง ดาราพร อ่านว่า ดา-รา-พอน แปลว่า ผู้ที่ได้รับพรจากดวงดาว ดนุชา อ่านว่า ดะ-นุ-ชา แปลว่า ลูกผู้หญิง ดนยา อ่านว่า ดน-ยา แปลว่า ลูกสาวที่มีหน้าตางดงาม ดำรัสศิริ อ่านว่า ดำ-หรัด-สิ-หริ แปลว่า คำพูดซึ่งเป็นมงคล ดรัลพร อ่านว่า ดะ-รัด-พอน แปลว่า ผู้ยิ่งใหญ่ ดนุวรรณ อ่านว่า ดะ-นุ-วัน แปลว่า เป็นผู้นำ,เก่งกาจ ดารารัศมิ์ อ่านว่า ดา-รา-รัด แปลว่า รัศมีแห่งดวงดาว ดวงกมล อ่านว่า ดวง-กะ-มน แปลว่า ผู้เป็นดั่งดวงใจ ดิษย์ธิดา อ่านว่า ดิด-ทิ-ดา แปลว่า หญิงสาวผู้ฉลาด [/name_generator]