[name_generator] ธิติสุดา อ่านว่า ทิ-ติ-สุ-ดา แปลว่า หญิงผู้มีปัญญา ธัชพรรณ อ่านว่า ทัด-ชะ-พัน แปลว่า มีผิวพรรณเด่น มีผิวพรรณเป็นธงชัย ธนิฏฐา อ่านว่า ทะ-นิด-ถา แปลว่า ชื่อดาวฤกษ์ที่ ๒๓ ธิราพร อ่านว่า ทิ-รา-พอน แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ ธิติพาณี อ่านว่า ทิ-ติ-พา-นี แปลว่า ผู้มีวาจาที่อดทน,พูดใช้คำพูดอย่างระมัดระวัง ธัญญาภรณ์ อ่านว่า ทัน-ยา-พอน แปลว่า เครื่องประดับนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคล ธีรนาฎ อ่านว่า ที-ระ-นาด แปลว่า หญิงงามที่ฉลาด ธมลวรรณ อ่านว่า ทะ-มน-วัน แปลว่า มีผิวพรรณงาม ธนภรณ์ อ่านว่า ทะ-นะ-พอน แปลว่า ค้ำจุนทรัพย์ รักษาทรัพย์ ธีร์สุดา อ่านว่า ที-สุ-ดา แปลว่า ลูกสาวนักปราชญ์ ธัญญมาส อ่านว่า ทัน-ยะ-มาด แปลว่า มาตราตวง ธนัตพร อ่านว่า ทะ-นัด-พอน แปลว่า มีทรัพย์อันประเสริฐ ธนาวรรณ อ่านว่า ทะ-นา-วัน แปลว่า ผู้สวยด้วยทรัพย์ ธนวรรณ อ่านว่า ทะ-นะ-วัน แปลว่า มีผิวงามเป็นสมบัติ ธิติมา อ่านว่า ทิ-ติ-มา แปลว่า ผู้มีความเพียร ความรู้ ความดี อดทน มั่นคง ธิดารัตน์ อ่านว่า ทิ-ดา-รัด แปลว่า บุตรสาวผู้ประเสริฐ ธารทิพย์ อ่านว่า ทาน-ทิบ แปลว่า สายน้ำวิเศษ ธรณ์ธันย์ อ่านว่า ทอน-ทัน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งโชคดี ธัญลักษณ์ อ่านว่า ทัน-ยะ-ลัก แปลว่า ลักษณะแห่งโชค ธรรมรัตน์ อ่านว่า ทำ-มะ-รัด แปลว่า คุณธรรมอันล้ำเลิศ ธุวพร อ่านว่า ทุ-วะ-พอน แปลว่า ผู้มีพรยั่งยืน ผู้เลิศตลอดกาลนาน ธนิวรรณ อ่านว่า ทะ-นิ-วัน แปลว่า วรรณะแห่งความมั่งคง ธีราพร อ่านว่า ที-รา-พอน แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ ธีริศรา อ่านว่า ที-ริด-สะ-รา แปลว่า นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ ธินิดา อ่านว่า ทิ-นิ-ดา แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ ธัญญามาศ อ่านว่า ทัน-ยา-มาด แปลว่า โชคลาภยิ่งทองคำ ธันยมัย อ่านว่า ทัน-ยะ-ไม แปลว่า สำเร็จด้วยโชคลาภ ล้วนแล้วไปด้วยความมั่นคง ธนัฏฐา อ่านว่า ทะ-นัด-ถา แปลว่า ดำรงอยู่ด้วยทรัพย์ ธัญพิมล อ่านว่า ทัน-พิ-มล แปลว่า มีโชคดีและไร้มลทิน ธีรกานต์ อ่านว่า ที-ระ-กาน แปลว่า นักปราชญ์ผู้น่ารัก ธิษณามดี อ่านว่า ทิด-สะ-นา-มะ-ตี แปลว่า มีความคิดฉลาด ธัญสิริ อ่านว่า ทัน-ยะ-สิ-หริ แปลว่า โชคดีและเป็นมิ่งขวัญ ธันยารัตน์ อ่านว่า ทัน-ยา-รัด แปลว่า แก้วที่นำมาซึ่งโชคลาภ ธัญสินี อ่านว่า ทัน-สิ-นี แปลว่า หญิงสาวงามผู้โชคดี ธนีวรรณ อ่านว่า ทะ-นี-วัน แปลว่า วรรณะแห่งทรัพย์ ธนาภรณ์ อ่านว่า ทะ-นา-พอน แปลว่า มีทรัพย์เป็นเครื่องประดับ ธีรนุช อ่านว่า ที-ระ-นุด แปลว่า นางผู้ฉลาด ธนิษฐา อ่านว่า ทะ-นิด-ถา แปลว่า มีทรัพย์อันน่าปรารถนา ธรณินทร์ อ่านว่า ทอ-ระ-นิน แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน,พระเจ้าแผ่นดิน ธิดาวรรณ อ่านว่า ทิ-ดา-วัน แปลว่า ลูกสาวผู้สวยงาม ธีราภรณ์ อ่านว่า ที-รา-พอน แปลว่า เครื่องประดับของนักปราชญ์ ธรรมณัฐ อ่านว่า ทำ-มะ-นัด แปลว่า คำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาอันยิ่งใหญ่ ธรรมนิตย์ อ่านว่า ทำ-มะ-นิด แปลว่า มีธรรมมั่นคงมีธรรมแน่แท้ ธีรพร อ่านว่า ที-ระ-พอน แปลว่า นักปราชญ์ ธมนวรรณ อ่านว่า ทะ-มน-วัน แปลว่า มีผิวพรรณสวยงาม ธีรักษ์ อ่านว่า ที-รัก แปลว่า ผู้ฉลาด ธัญสุดา อ่านว่า ทัน-สุ-ดา แปลว่า ลูกสาวผู้โชคดี ธุวดารา อ่านว่า ทุ-วะ-ดา-รา แปลว่า สดใสเสมอดวงดารา ธีวรา อ่านว่า ที-วะ-รา แปลว่า ประเสริฐด้วยความรู้ ธัญสมร อ่านว่า ทัน-สะ-หมอน แปลว่า หญิงสาวผู้โชคดี ธาริณี อ่านว่า ทา-ร-นี แปลว่า ทรงไว้ ธิดาพรรณ อ่านว่า ทิ-ดา-พัน แปลว่า ลูกสาวผู้สวยงาม ธิติรัตน์ อ่านว่า ทิ-ติ-รัด แปลว่า แก้วแห่งความเพียร ธนาพรรณ อ่านว่า ทะ-นา-พัน แปลว่า มีผิวพรรณเป็นทรัพย์ ธีรวรรณ อ่านว่า ที-ระ-วัน แปลว่า ชนชั้นของนักปราชญ์ [/name_generator]