[name_generator] นรินทร อ่านว่า นะ-ริน-ทอน แปลว่า เป็นผู้ยิ่งใหญ่ นงลักษณ์ อ่านว่า นง-ลัก แปลว่า ผู้มีลักษณะดี ผู้มีขวัญดี นนทิกาญจน์ อ่านว่า นน-ทิ-กาน แปลว่า ผู้ที่มีความสุข มีทรัพย์สมบัติ นรกมล อ่านว่า นอ-ระ-กะ-มน แปลว่า เป็นดวงใจของผู้คน เป็นที่รักใคร่ของคนอื่น ๆ นรีนันท์ อ่านว่า นะ-รี-นัน แปลว่า หญิงสาวผู้เป็นที่น่ายินดี นงพร อ่านว่า นง-พอน แปลว่า เป็นหญิงสาวผู้งดงาม นภัสวรรณ อ่านว่า นะ-พัด-สะ-วัน แปลว่า ดุจท้องฟ้าที่มีสีสันสดใส นภชนก อ่านว่า นะ-พะ-ชะ-นก แปลว่า ผู้ที่เกิดจากฟ้า นวินดา อ่านว่า นะ-วิน-ดา แปลว่า ผู้ที่มีความสดใส ความสดชื่น นภัสรานันท์ อ่านว่า นะ-พัด-สะ-รา-นัน แปลว่า ผู้ที่เต็มไปด้วยความสดใส นภษร อ่านว่า นะ-พะ-สอน แปลว่า เป็นผู้ที่พบแต่กับความดีงาม นฤสรณ์ อ่านว่า นะ-รึ-สอน แปลว่า เป็นที่พึ่งพาให้ใครหลาย ๆ คน นรีภัสร์ อ่านว่า นะ-รี-พัด แปลว่า หญิงสาวผู้มีความสดใส นรินทร์สินี อ่านว่า นะ-ริน-สิ-นี แปลว่า หญิงสาวผู้ที่มีความเป็นใหญ่ นงนุช อ่านว่า นง-นุด แปลว่า น้องผู้ที่มีความน่ารัก นวรัตน์ อ่านว่า นะ-วะ-รัด แปลว่า แก้วเก้าประการ นฤตปรียา อ่านว่า นะ-ริด-ปรี-ยา แปลว่า นกยูง ชื่อพระศิวะ นรปรียา อ่านว่า นอ-ระ-ปรี-ยา แปลว่า คนผู้เป็นที่รัก นวลประภัสสร์ อ่านว่า นวน-ประ-พัด แปลว่า ผู้ที่มีความงดงาม บริสุทธิ์ ผุดผ่อง นภธาร อ่านว่า นบ-พะ-ทาน แปลว่า ท้องฟ้า สายน้ำ นนทิญา อ่านว่า นน-ทิ-ยา แปลว่า มีความรู้ที่น่ายินดี นภศรี อ่านว่า นบ-พะ-สี แปลว่า เป็นมงคลจากฟ้า นวพร อ่านว่า นะ-วะ-พอน แปลว่า พรใหม่ พรเก้าประการ นงนิตย์ อ่านว่า นง-นิด แปลว่า หญิงที่มีความมั่นคง นรินทรา อ่านว่า นะ-ริน-ทรา แปลว่า ผู้ที่มีอำนาจเหนือใครๆ นฤพัชร อ่านว่า นะ-รึ-พัด แปลว่า ผู้ที่มีความแข็งแกร่งดั่งเพชร นฤปนาท อ่านว่า นะ-รึ-ปะ-นาด แปลว่า พระราชา นงคราญ อ่านว่า นง-คราน แปลว่า นางงาม นงนาถ อ่านว่า นง-นาด แปลว่า หญิงที่สามารถผู้เป็นที่พึ่ง นภสร อ่านว่า นบ-พะ-สอน แปลว่า เมฆ นลินประภา อ่านว่า นะ-ลิน-ประ-พา แปลว่า ผู้มีความรู้ ความบริสุทธิ์ นลินกมล อ่านว่า นะ-ลิน-กะ-มน แปลว่า หัวใจ ดอกบัว นรบดี อ่านว่า นอ-ระ-บอ-ดี แปลว่า ผู้ที่มีความเป็นผู้นำ นริศตา อ่านว่า นะ-ริด-ตา แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ นลินลิดา อ่านว่า นะ-ลิน-ลิ-ดา แปลว่า ผู้ที่มีความงดงามดุจดอกบัว นงนาท อ่านว่า นง-นาด แปลว่า หญิงสาวที่มีชื่อเสียงโด่งดัง นพรดา อ่านว่า นบ-ระ-ดา แปลว่า ผู้ยินดีในสิ่งใหม่ ๆ มีความรุ่งเรืองเสมอ [/name_generator]