[name_generator] ปพิชญา อ่านว่า ปะ-พิด-ชะ-ยา แปลว่า ผู้ที่มีความรู้แจ้ง ปริญญาพัชร์ อ่านว่า ปริน-ยา-พัด แปลว่า ผู้มีความรอบรู้ดั่งเพชร ปภาวรา อ่านว่า ปะ-พา-วะ-รา แปลว่า ผู้ที่มีความรุ่งเรือง ยอดเยี่ยม ปณตพร อ่านว่า ปะ-นด-พอน แปลว่า การน้อมไหว้ถือเป็นสิ่งประเสริฐ ปภาวรินท์ อ่านว่า ปะ-พา-วะ-ริน แปลว่า เจ้าแห่งความดีที่รุ่งเรือง ปริญญาวรรธน์ อ่านว่า ปริน-ยา-วัด แปลว่า ผู้ที่มีความรู้ ความเจริญ ปภาพิชญ์ อ่านว่า ปะ-พา-พิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง ปภินดา อ่านว่า ปะ-พิน-ดา แปลว่า เป็นหญิงสาวผู้งาม ปรินทร์ญาดา อ่านว่า ปะ-ริน-ยา-ดา แปลว่า ผู้หญิงผู้ที่มีความรู้ มีความเป็นใหญ่ ปภัสรา อ่านว่า ปะ-พัด-สะ-รา แปลว่า ผู้ที่มีความบริสุทธิ์ผุดผ่อง ประภาทิพย์ อ่านว่า ประ-พา-ทิบ แปลว่า ผู้ที่มีความรุ่งเรืองดีเลิศ ปราชญาภัค อ่านว่า ปราด-ยา-พัก แปลว่า ผู้มีปัญญามีเกียรติ ปภินทิพย์ อ่านว่า ปะ-พิน-ทิบ แปลว่า เป็นผู้ที่มีความรู้แตกฉาน ปภาดา อ่านว่า ปะ-พา-ดา แปลว่า มีความรุ่งเรือง ปญาดา อ่านว่า ปะ-ยา-ดา แปลว่า ยอดนักปราชญ์ ปทิดา อ่านว่า ปะ-ทิ-ดา แปลว่า ผู้ที่มีความรุ่งเรือง ปราชญาวีร์ อ่านว่า ปราด-ยา-วี แปลว่า ผู้มีปัญญากล้าหาญ ประภาภัทร อ่านว่า ประ-พา-พัด แปลว่า ผู้เจริญด้วยความรุ่งเรือง ปณิตา อ่านว่า ปะ-นิ-ตา แปลว่า มีความประณีต ความเรียบร้อย ปรีณาพรรณ อ่านว่า ปรี-นา-พัน แปลว่า ผู้มีผิวพรรณงามน่ารัก ประภาลักษณ์ อ่านว่า ประ-พา-ลัก แปลว่า ผู้มีลักษณะงามผ่อง ปทิตตา อ่านว่า ปะ-ทิด-ตา แปลว่า ผู้ที่มีรุ่งเรือง ปรียนิตย์ อ่านว่า ปรี-ยะ-นิด แปลว่า ผู้เป็นที่รักของใครๆเสมอไป ประภาวรินทร์ อ่านว่า ประ-พา-วะ-ริน แปลว่า รุ่งเรืองเป็นใหญ่ ปทัตตา อ่านว่า ปะ-ทัด-ตา แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรือง ปภาขวัญ อ่านว่า ปะ-พา-ขวัน แปลว่า เป็นกำลังใจให้รุ่งเรือง ปฏิญญา อ่านว่า ปะ-ทิน-ยา แปลว่า การให้คำมั่นสัญญา ปทุมพร อ่านว่า ปะ-ทุม-พอน แปลว่า พรอันประเสริฐ [/name_generator]