[name_generator] มงคลทิวัตถ์ อ่านว่า มง-คน-ทิ-วัด แปลว่า ผู้มีความสำเร็จความเจริญ มงคลนันท์ อ่านว่า มง-คน-นัน แปลว่า ผู้ที่มีความเจริญรุ่งเรืองและมีความยินดี มงคลพิตร อ่านว่า มง-คน-พิด แปลว่า ผู้เจริญด้วยทรัพย์สมบัติ มณฑ์ศิริ อ่านว่า มน-สิ-หริ แปลว่า พันธุ์ไม้มงคล มณฑาทิพย์ อ่านว่า มน-ทา-ทิบ แปลว่า ดอกไม้สวรรค์ มณฑิกา อ่านว่า มน-ทิ-กา แปลว่า ผู้ที่มีความสวยงาม มณฑิชา อ่านว่า มน-ทิ-ชา แปลว่า ผู้ที่เกิดมาพร้อมความวดวามดุจอัญมณี มณฑิดา อ่านว่า มน-ทิ-ดา แปลว่า ผู้ที่มีความงดงาม มณฑิตา อ่านว่า มน-ทิ-ตา แปลว่า ผู้ที่ได้รับการประดับ มณิณทร อ่านว่า มะ-นิน-ทอน แปลว่า ผู้ที่มีความงดงามดั่งเพรช มณิวร อ่านว่า มะ-นี-วอน แปลว่า เพรชที่งดงาม มณีกานต์ อ่านว่า มะ-นี-กาน แปลว่า ผู้น่ารักและมีค่า มณีมณฑน์ อ่านว่า มะ-นี-มน แปลว่า มีแก้วมณีเป็นเครื่องประดับ มณีมัญช์ุ อ่านว่า มะ-นี-มัน แปลว่า หีบแก้วมณี มณีรัตน์ อ่านว่า มะ-นี-รัด แปลว่า แก้วมณี มณีรัศมิ์ อ่านว่า มะ-นี-รัด แปลว่า รัศมีของแก้วมณี มณีอร อ่านว่า มะ-นี-ออน แปลว่า หญิงที่งามดั่งแก้วมณี มธุนิภา อ่านว่า มะ-ทุ-นิ-พา แปลว่า ผู้ที่มีความงดงาม มธุรกันย์ อ่านว่า มะ-ทุ-ระ-กัน แปลว่า หญิงผู้มีความอ่อนหวาน มธุรณัท อ่านว่า มะ-ทุ-ระ-นัด แปลว่า ผู้มีความรู้เป็นเสน่ห์ มธุรพจน์ อ่านว่า มะ-ทุ-ระ-พด แปลว่า ผู้มีถ้อยคำไพเราะ มธุรวันต์ อ่านว่า มะ-ทุ-ระ-วัน แปลว่า ผู้มีความอ่อนหวาน มธุรส อ่านว่า มะ-ทุ-รด แปลว่า น้ำผึ้ง รสหวาน อ้อย มธุรา อ่านว่า มะ-ทุ-รา แปลว่า มีความหวาน มธุริน อ่านว่า มะ-ทุ-ริน แปลว่า เป็นผู้ที่มีเสน่ห์ มธุริมา อ่านว่า มะ-ทุ-ริ-มา แปลว่า ผู้ที่มีความอ่อนหวานและอ่อนโยน มธุสร อ่านว่า มะ-ทุ-สอน แปลว่า ผู้ที่มีเสียงหวานและอ่อนโยน มนกานดา อ่านว่า มน-กาน-ดา แปลว่า ผู้เป็นที่รักดั่งดวงใจ มนชยา อ่านว่า มน-ชะ-ยา แปลว่า ชนะใจตนเอง มนชิตา อ่านว่า มน-ชิ-ตา แปลว่า ผู้ชนะในตนเอง มนต์ณัฏ อ่านว่า มน-นัด แปลว่า มนต์ของนักปราชญ์ มนต์ณัฐ อ่านว่า มน-นัด แปลว่า ผู้ที่มีความเป็นสิริมงคล มนต์ธนัท อ่านว่า มน-ทะ-นัด แปลว่า เป็นผู้ที่มีปัญญาดั่ง มนทิพา อ่านว่า มน-ทิ-พา แปลว่า ผู้มีใจเบิกบาน มนธกัญ อ่านว่า มน-ทะ-กัน แปลว่า ดาวพระเสาร์อันเป็นที่รัก มนนัทธ์ อ่านว่า มน-นัด แปลว่า ผูกพันด้วยใจ มนปรีย์ อ่านว่า มะ-นะ-ปรี แปลว่า ผู้เป็นที่รักแห่งใจ มนปรียา อ่านว่า มน-ปรี-ยา แปลว่า ผู้เป็นที่รักแห่งใจ มนพร อ่านว่า มะ-นะ-พอน แปลว่า ผู้มีใจอันประเสริฐ มนพัทธ์ อ่านว่า มะ-นะ-พัด แปลว่า ผู้เป็นที่รักและผูกพันใจ มนพันธุ์ อ่านว่า มะ-นะ-พัน แปลว่า ผู้เป็นที่รักของวงศ์วาน มนฤดี อ่านว่า มน-รึ-ดี แปลว่า ผู้ที่มีสุขใจ มนวดี อ่านว่า มน-วะ-ดี แปลว่า ผู้ที่มีความใจดี มนวิชยา อ่านว่า มน-วิด-ชะ-ยา แปลว่า ผู้ที่มีความแข็งแกร่ง มนสิชา อ่านว่า มน-สิ-ชา แปลว่า ผู้ที่มีความคิดเป็นงดงาม มนัสกิจพัชญ์ อ่านว่า มะ-นัด-กิด-จะ-พัด แปลว่า ผู้เจริญในหน้าที่การงาน มีจิตใจงดงาม มนัสชนัญ อ่านว่า มะ-นัด-ชะ-นัน แปลว่า ผู้ชนะใจ ผู้รู้ใจ มนัสนนท์ อ่านว่า มะ-นัด-สะ-นน แปลว่า ผู้ที่มีจิตใจสุขสำราญ มนัสนิจ อ่านว่า มะ-นัด-สะ-นิด แปลว่า ผู้มีจิตใจมั่นคง มนัสนิตย์ อ่านว่า มะ-นัด-สะ-นิด แปลว่า ผู้มีจิตใจมั่นคง มนัสพร อ่านว่า มะ-นัด-สะ-พอน แปลว่า ผู้มีน้ำใจอันประเสริฐ มนัสพันธน์ อ่านว่า มะ-นัด-สะ-พัน แปลว่า ผู้ที่มีจิตใจดี มยุรินทร์ อ่านว่า มะ-ยุ-ริน แปลว่า นางนกยูง มสารัศม์ อ่านว่า มะ-สา-รัด แปลว่า มรกต มุนินทร์ทิพย์ อ่านว่า มุ-นิน-ทิบ แปลว่า ผู้ที่มีความรู้มาก มุนินทร์ธรณ์ อ่านว่า มุ-นิน-ทอน แปลว่า ผู้ที่มีความรู้ [/name_generator]