[name_generator] รชตนนท์ อ่านว่า ระ-ชะ-ตะ-นัน แปลว่า ผู้ชื่นชอบ ยินดีในเงิน รฐนนท์ อ่านว่า ระ-ถะ-นน แปลว่า เป็นที่ยินดีของบ้านเมือง รณกร อ่านว่า รน-นะ-กอน แปลว่า ผู้เป็นนักรบ รณการ อ่านว่า รน-นะ-การ แปลว่า ผู้ที่ชอบทำการรบ รณพร อ่านว่า รน-นะ-พอน แปลว่า ผู้ที่มีเสียงอันแสนไพเราะ รณรัต อ่านว่า รน-นะ-รัด แปลว่า ผู้ชอบการต่อสู้ รณวร อ่านว่า รน-นะ-วอน แปลว่า ผู้ที่เป็นนักรบเลิศ รณิศร อ่านว่า ระ-นิ-สอน แปลว่า เจ้าแห่งการรบ รดา อ่านว่า ระ-ดา แปลว่า ผู้ที่มียินดี รดากร อ่านว่า ระ-ดา-กอน แปลว่า เป็นผู้ที่มีความสุข รดาชา อ่านว่า ระ-ดา-ชา แปลว่า ผู้ที่มีแต่ความยินดี รดาธร อ่านว่า ระ-ดา-ทอน แปลว่า เป็นผู้ที่มีความสุข รดาพัชร อ่านว่า ระ-ดา-พัด แปลว่า ยินดีดั่งได้เพชร รดาภัค อ่านว่า ระ-ดา-พัก แปลว่า ยินดีที่มีเกียรติ รดิศศา อ่านว่า ระ-ดิด-สา แปลว่า ผู้ที่มีความรักอันมั่นคง รดีธร อ่านว่า ระ-ดี-ทอน แปลว่า เป็นผู้ที่มีความสุข รดีพร อ่านว่า ระ-ดี-พอน แปลว่า สมปรารถนา รติกูล อ่านว่า ระ-ติ-กุน แปลว่า ผู้นำความยินดีมาสู่วงศ์ตระกูล รติชา อ่านว่า ระ-ติ-ชา แปลว่า ก่อเกิดจากความรัก รติพร อ่านว่า ระ-ติ-พอน แปลว่า สมปรารถนา รติพรรธน์ อ่านว่า ระ-ติ-พัด แปลว่า มีความสุขความเจริญ รติภัค อ่านว่า ระ-ติ-พัก แปลว่า มีเกียรติอันยินดี รติรัตน์ อ่านว่า ระ-ติ-รัด แปลว่า มีความยินดีอย่างยิ่ง รนิดา อ่านว่า ระ-นิ-ดา แปลว่า ผู้ที่มีความงดงาม รพิชา อ่านว่า ระ-พิ-ชา แปลว่า เกิดจากพระอาทิตย์ รพี อ่านว่า ระ-พี แปลว่า พระอาทิตย์ รพีกร อ่านว่า ระ-พี-กอน แปลว่า พระอาทิตย์ที่สง่า รพีกาญจน์ อ่านว่า ระ-พี-กาน แปลว่า พระอาทิตย์สีทอง รพีชา อ่านว่า ระ-พี-ชา แปลว่า เกิดจากพระอาทิตย์ รพีธรรม อ่านว่า ระ-พี-ทำ แปลว่า เป็นผู้ที่มีความดีดั่งพระอาทิตย์ รพีพรรณ อ่านว่า ระ-พี-พัน แปลว่า ผิวพรรรสดใสดั่งพระอาทิตย์ รมณ อ่านว่า ระ-มน แปลว่า มีความสุข และรื่นเริงยินดี รมณา อ่านว่า รม-มะ-นา แปลว่า เป็นผู้หญิงที่งดงาม รมณี อ่านว่า รม-มา-นี แปลว่า ผู้หญิงที่มีความงดงาม รมย์ชลี อ่านว่า รม-ชะ-ลี แปลว่า ผู้มีความสุขน่ารื่นรมย์ รมย์ธีรา อ่านว่า รม-ที-รา แปลว่า นักปราชญ์ผู้น่ายินดี รมยเนตร อ่านว่า รม-ยะ-เนด แปลว่า ต้องตาต้องใจ รมย์รัตน์ อ่านว่า รม-รัด แปลว่า ผู้ที่มีความงามประเสริฐสุด รมย์รัมภา อ่านว่า รม-รำ-พา แปลว่า งดงามดั่งนางฟ้า รมย์รุจี อ่านว่า รม-รุ-จี แปลว่า มีความสุข รุ่งเรือง รมย์ฤทัย อ่านว่า รม-รึ-ไท แปลว่า ผู้ที่มีจิตใจที่งาม รมิฎา อ่านว่า ระ-มิ-ดา แปลว่า ผู้ที่มีความรอบรู้ รมิดา อ่านว่า ระ-มิ-ดา แปลว่า เป็นผู้ที่มีความสุข รวิ อ่านว่า ระ-วิ แปลว่า พระอาทิตย์ รวิกร อ่านว่า ระ-วิ-กอน แปลว่า แสงแห่งพระอาทิตย์ รวิกานต์ อ่านว่า ระ-วิ-กาน แปลว่า เป็นที่รักดุจพระอาทิตย์ รวินท์ทิพย์ อ่านว่า ระ-วิน-ทิบ แปลว่า ผู้ที่งามเลิศดั่งดอกบัว รวินท์พร อ่านว่า ระ-วิน-พอน แปลว่า ผู้ดีงามดั่งดอกบัว รวินท์พรรณ อ่านว่า ระ-วิน-พัน แปลว่า มีผิวพรรณงามดั่งดอกบัว รวินท์ภัทร อ่านว่า ระ-วิน-พัด แปลว่า เจริญดั่งดอกบัว รวินทร์นภา อ่านว่า ระ-วิน-นิ-พา แปลว่า เปรียบประดุจดอกบัว รวินท์รัตน์ อ่านว่า ระ-วิน-รัด แปลว่า ดอกบัวที่ประเสริฐสุด รวิปรียา อ่านว่า ระ-วิ-ปรี-ยา แปลว่า ผู้เป็นที่รักดุจพระอาทิตย์ รวิวรรณ อ่านว่า ระ-วิ-วัน แปลว่า มีผิวพรรณดั่งแสงอาทิตย์ รวิศุทธ์ อ่านว่า ระ-วิ-สุด แปลว่า บริสุทธิ์ประดุจพระอาทิตย์ รวิษฏา อ่านว่า ระ-วิด-สะ-ดา แปลว่า ผู้ที่เป็นที่รักของพระอาทิตย์ รวิสุดา อ่านว่า ระ-วิ-สุ-ดา แปลว่า ลูกสาวพระอาทิตย์ รวีวรรณ อ่านว่า ระ-วี-วัน แปลว่า ผู้มีจิตใจดี ผิวสวยผุดผ่อง รษิกา อ่านว่า ระ-สิ-กา แปลว่า ผู้ที่มีความหลงไหล รสญา อ่านว่า รด-สะ-ยา แปลว่า ผู้มีรสนิยมดี รสธร อ่านว่า รด-สะ-ทอน แปลว่า ผู้ที่งดงาม มีเสน่ห์ รสรัญ อ่านว่า รด-สะ-รัน แปลว่า ผู้มีปัญญา รสริน อ่านว่า รด-สะ-ริน แปลว่า รื่นรส มีเสน่ห์น่ารื่นรมย์ รสสุคนธ์ อ่านว่า รด-สุ-คน แปลว่า ผู้มีเสน่ห์ รสิตา อ่านว่า ระ-สิ-ตา แปลว่า ช่างทองที่มีรสนิยม ร้อยกรอง อ่านว่า ร้อย-กรอง แปลว่า ถ้อยคำที่เรียงร้อย ร้อยแก้ว อ่านว่า ร้อย-แก้ว แปลว่า ผู้ที่มีความเสียสละ ร้อยรัตน์ อ่านว่า ร้อย-รัด แปลว่า ผู้มีสิ่งประเสริฐนับร้อย ร้อยรุจา อ่านว่า ร้อย-รุ-จา แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรืองนับร้อย ระฟ้า อ่านว่า ระ-ฟ้า แปลว่า สูงมาก ระวิภา อ่านว่า ระ-วิ-พา แปลว่า แสงอาทิตย์ รักนรินทร์ อ่านว่า รัก-นะ-ริน แปลว่า ผู้ที่มีอำนาจบาทใหญ่ รักษณีย์ อ่านว่า รัก-สะ-นี แปลว่า ผู้ที่ถูกคุ้มครอง รักษยา อ่านว่า รัก-สะ-ยา แปลว่า การปกป้องดูแล รักษ์ศรัณย์ อ่านว่า รัก-สะ-รัน แปลว่า ผู้คุ้มครองค้ำจุน รักษิกา อ่านว่า รัก-สิ-กา แปลว่า หญิงผู้มีบุญวาสนา รักษิณา อ่านว่า รัก-สิ-นา แปลว่า ผู้คุ้มครอง รักษิดา อ่านว่า รัก-สิ-ดา แปลว่า ผู้ที่มีความเป็นผู้นำ รักษิตา อ่านว่า รัก-สิ-ตา แปลว่า ผู้ที่ได้รับการคุ้มครอง รัชชนันท์ อ่านว่า รัด-ชะ-นัน แปลว่า มีความสุขที่เป็นใหญ่ รัชนิกา อ่านว่า รัด-ชะ-นิ-กอน แปลว่า พระจันทร์เต็มดวง รัญชญา อ่านว่า รัน-ชะ-ยา แปลว่า มีความรู้น่ายกย่อง รัฐนันท์ อ่านว่า รัด-ถะ-นัน แปลว่า เป็นที่ยินดีของบ้านเมือง รัตนกาญจน์ อ่านว่า รัด-ตะ-นะ-กาน แปลว่า ทองประเสริฐ รัตนมณี อ่านว่า รัด-ตะ-นะ-มะ-นี แปลว่า ดุจแก้วมณีที่มีค่ายิ่ง รัตนวัชร์ อ่านว่า รัด-ตะ-นะ-วัด แปลว่า เพชรน้ำงาม รัตนาภรณ์ อ่านว่า รัด-ตะ-นา-พอน แปลว่า เครื่องประดับที่เป็นเพชรพลอย [/name_generator]