[name_generator] วกุล อ่านว่า วะ-กุล แปลว่า ดอกพิกุล วกุลทิพย์ อ่านว่า วะ-กุน-ทิบ แปลว่า ต้นพิกุลของเทวดา วงศ์ชนก อ่านว่า วง-ชะ-นก แปลว่า ผู้ที่ให้กำเนิดวงศ์ตระกูลที่ดี วงศธร อ่านว่า วง-สะ-กอน แปลว่า ผู้ดำรงสกุล ผู้สืบสกุล วงศ์วณิช อ่านว่า วง-วะ-นิด แปลว่า ผู้ที่เกิดอยู่มนตละกูลพ่อค้า วชิรญา อ่านว่า วะ-ชิ-ระ-ยา แปลว่า ผู้ที่มีความรู้มาก ๆ เรื่องเพชร วชิรสรณ์ อ่านว่า วะ-ชิ-ระ-สอน แปลว่า เป็นผู็ที่มีความงดงามดั่งเพรช วชิราภรณ์ อ่านว่า วะ-ชิ-ระ-พอน แปลว่า เครื่องประดับเพชร วณิชกานต์ อ่านว่า วะ-นิด-กาน แปลว่า ผู้ที่เป็นที่รัก วณิชชา อ่านว่า วะ-นิด-ชา แปลว่า ผู้ที่เกิดมาเป็นพ่อค้า วณิชนันท์ อ่านว่า วะ-นิด-ชะ-นัน แปลว่า ผู้ที่มีความเป็นลูกผู้ดี วนัสกานต์ อ่านว่า วะ-สัน-สะ-กาน แปลว่า เป็นผู้ที่ชื่นชอบเรื่องป่าไม้ วนัสนนท์ อ่านว่า วะ-สัน-สะ-นน แปลว่า ผู้ชื่นชมป่าไม้ วรกร อ่านว่า วอ-ระ-กอน แปลว่า ผู้สร้างสิ่งที่ดีเลิศ วรกรรณ อ่านว่า วอ-ระ-กัน แปลว่า ผู้เป็นผู้ฟังที่ดี วรกัญญา อ่านว่า วอ-ระ-กัน-ยา แปลว่า หญิงสาวผู้ประเสริฐและน่าเกรงขาม วรกาญจน์ อ่านว่า วอ-ระ-กาน แปลว่า ทองเนื้อดี วรชยา อ่านว่า วอ-ระ-ชะ-ยา แปลว่า เป็นผู้ที่มีชัยชนะอันประเสริฐ วรฐา อ่านว่า วอ-ระ-ถา แปลว่า ผู้ที่มีความมั่งคงในชีวิต วรนิดา อ่านว่า วอ-ระ-นิ-ดา แปลว่า ผู้ที่ได้รับการแนะนำเป็นอย่างดี วรนิพิฐ อ่านว่า วอ-ระ-นิ-พิด แปลว่า ผู้ประเสริฐและดำรงมั่น วรนิษฐ์ อ่านว่า วอ-ระ-นิด แปลว่า ผู้มีความดีและมั่นคง วรปรียา อ่านว่า วอ-ระ-ปรี-ยา แปลว่า ประเสริฐและเป็นที่รัก วรพงศ์ อ่านว่า วอ-ระ-พง แปลว่า เป็นผู้ที่มีวงศ์ตระกูลดี วรภัสสร์พิชชา อ่านว่า วอ-ระ-พัด-พิด-ชา แปลว่า พรอันเป็นแสงสว่างของความรู้ วรยุทธ อ่านว่า วอ-ระ-ยุด แปลว่า ผู้ที่มีฝีมือเรื่องการรบ วรรณกันต์ อ่านว่า วัน-นะ-กัน แปลว่า เป็นผู้ที่มีผิวพรรณงดงามดุจดอกบัว วรรณกาญจน์ อ่านว่า วัน-นะ-กาน แปลว่า เป็นผู้ที่มีผิวพรรณงามดั่งทองคำ วรรณพร อ่านว่า วัน-นะ-พอน แปลว่า ผู้ที่มีผิวพรรณอันประเสริฐ วรรณวิภา อ่านว่า วัน-วิ-พา แปลว่า ผู้ที่มีรัศมีอันสว่างสุกใสและงดงาม วรรณวิมล อ่านว่า วัน-วิ-มน แปลว่า ผู้ที่มีผิวพรรณสะอาดงดงาม วรรธนันท์ อ่านว่า วัด-ทะ-นัน แปลว่า ผู้ที่มีความรุ่งเรือง วรรักษ์ อ่านว่า วอ-ระ-รัก แปลว่า ผู้รักษาคุณงามความดี วรศิริรัตน์ อ่านว่า วอ-ระ-สิ-หริ-รัด แปลว่า ผู้ที่มีความเจริญรุ่งเรือง วรัญชลี อ่านว่า วะ-รัน-ชะ-ลี แปลว่า ผู้หญิงที่มีความนอบน้อมและอ่อนโยน วรัญญ์รัตน์ อ่านว่า วะ-รัน-รัด แปลว่า รัตนะแห่งผู้รู้สิ่งอันประเสริฐ วรัญยุพา อ่านว่า วะ-รัน-ยุ-พา แปลว่า หญิงงามประเสริฐและมีความรู้ วรัณณฐพัทธ์ อ่านว่า วะ-รัน-นะ-ถะ-พัด แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ วรัณนภัส อ่านว่า วะ-รัน-นะ-พัด แปลว่า เป็นผู้ที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรี วรางค์สิริ อ่านว่า วะ-ราง-สิ-ริ แปลว่า หญิงสาวผู้ประเสริฐ วราพรรณ อ่านว่า วะ-รา-พัน แปลว่า ผู้ที่มีผิวพรรณเปล่งประกาย วราสินธุ์ อ่านว่า วะ-รา-สิน แปลว่า เป็นผู้ที่มีความเจริญ วริทธิ์ฐา อ่านว่า วะ-ริด-ถา แปลว่า ผู้มีความสำเร็จมั่นคงเป็นเลิศ วรินทร์ทิพย์ อ่านว่า วะ-ริน-ทิพ แปลว่า พระอินทร์ วลัยกาญจน์ อ่านว่า วะ-ไล-กาน แปลว่า กำไลทอง วลัยทิพย์ อ่านว่า วะ-ไล-ทิบ แปลว่า กำไลที่ดีเลิศ วลัยพรรณ อ่านว่า วะ-ไล-พัน แปลว่า กำไลที่งดงาม วลีรัตน์ อ่านว่า วะ-ลี-รัด แปลว่า เป็นผู้ที่มีถ้อยคำที่ไพเราะ วสุกัลย์ อ่านว่า วะ-สุ-กัน แปลว่า ผู้ที่มีขุมทรัพย์ วสุธรณ์ อ่านว่า วะ-สุ-ทอน แปลว่า ผู้ยิ่งใหญ่ในแผ่นดิน วสุธิดา อ่านว่า วะ-สุ-ทิ-ดา แปลว่า ผู้ที่มีทรัพย์สินมากมาย วัชรธร อ่านว่า วัด-ชะ-ระ-ทอน แปลว่า ผู้ที่มีอำนาจมาก วัทนนันท์ อ่านว่า วัด-ทะ-นะ-นัน แปลว่า ผู้ที่แสดงความยินดี วันทิตา อ่านว่า วัน-ทิ-ตา แปลว่า เป็นผู้ที่มีผู้นอบน้อมแล้ว วันทิพย์ อ่านว่า วัน-ทิพ แปลว่า วันของเทวดา นางฟ้า วาริศา อ่านว่า วา-ริ-สา แปลว่า มหาสมุทร วิมลภัทร์ อ่านว่า วิ-มน-พัด แปลว่า เป็นผู้ที่มีความดีงาม วิมลวรรณ อ่านว่า วิ-มน-วัน แปลว่า เป็นผู้ที่มีผิวพรรณอันงดงาม [/name_generator]