[name_generator] หทัยขวัน อ่านว่า หะ-ไท-ขวัน แปลว่า เป็นผู้ที่มีฐานะและมีเงินทองมาก หทัยขวัญ อ่านว่า หะ-ไท-ขวัน แปลว่า เป็นผู้ที่ได้รับการเคารพนับถือ เหมรัศนิ์ อ่านว่า เหม-มะ-รัด แปลว่า เป็นผู้ที่มีเสน่ห์ หฤทย์ชญาณ์ อ่านว่า หะ-ริด-ชะ-ยา แปลว่า ผู้ที่สามารถรู้ใจ หทัยวรรณ อ่านว่า หะ-ไท-วัน แปลว่า ผู้ที่มีความเจริญรุ่งเรือง หทยา อ่านว่า หะ-ทะ-ยา แปลว่า ผู้ที่มีความฉานฉลาด หทยาวิรมน อ่านว่า หะ-ทะ-ยา-วิ-ระ-มน แปลว่า เป็นผู้ที่มีความกล้าได้กล้าเสีย หิรัญณิช อ่านว่า หะ-ริด-นิด แปลว่า เงินที่บริสุทธิ์ หริกานต์ อ่านว่า หะ-ริ-กาน แปลว่า เป็นผู้ที่มีความก้าวหน้า หทัยปรีดิ์ อ่านว่า หะ-ไท-ปรี แปลว่า มีความอิ่มเอิบทางใจและปลาบปลื้มใจ หทัยกาญจน์ อ่านว่า หะ-ไท-กาน แปลว่า เป็นผู้ที่ชอบการเดินทาง หฤทย์ชญา อ่านว่า หะ-ริด-ชะ-ยา แปลว่า ผู้ที่ได้รับความสนับสนุนจากผู้มีอำนาจ หฤทัย อ่านว่า หะ-รึ-ไท แปลว่า ดวงใจ แก่นของสิ่งทั้งปวง หวันยิหวา อ่านว่า หวัน-ยิ-หวา แปลว่า เป็นผู้ที่มีจิตใจอันเมตตา หิรัญทิพย์ อ่านว่า หะ-ริด-ทิบ แปลว่า ผู้ที่เงินทอง หทัยชนก อ่านว่า หะ-ไท-ชะ-นก แปลว่า เป็นผู้ทีมีความโดดเด่น หทัยจิตร อ่านว่า หะ-ไท-จิด แปลว่า เป็นผู้ที่มีความอดทนสูง หทัยรัศมิ์ อ่านว่า หะ-ไท-รัด แปลว่า เป็นผู้ที่มีความเจรฺญทางจิตใจ หัทยา อ่านว่า หัด-ถะ-ยา แปลว่า ผู้ที่มีความมั่งคงและมีความสุข หรรษา อ่านว่า หัน-สา แปลว่า รื่นเริงยินดี หทัยกานต์ อ่านว่า หะ-ไท-กาน แปลว่า เป็นที่รักแห่งดวงใจ หทัยดารา อ่านว่า หะ-ไท-ดา-รา แปลว่า เป็นผู้ที่มีความรู้ เหมือนจันทร์ อ่านว่า เหมือน-จัน แปลว่า เป็นผู้ที่มีความโดดเด่น หิรัญรัศมิ์ อ่านว่า หิ-รัน-รัด แปลว่า เป็นผู้ที่มีเงินและมีความรุ่งเรือง หิรัญลักษณ์ อ่านว่า หะ-ริด-ลัก แปลว่า ผู้ที่เงินทองมากมาย หรรษกานต์ อ่านว่า หัน-สะ-กาน แปลว่า ผู้ที่มีความร่าเริง หรรษลักษณ์ อ่านว่า หัน-สะ-ลัก แปลว่า ผู้ที่มีความกล้าหาญ หทัยชพัชร์ อ่านว่า หะ-ไท-พัด แปลว่า ใจงามดังเพชร [/name_generator]