[name_generator] tale อ่านว่า เทล แปลว่า นิทาน taste อ่านว่า เทส แปลว่า รสชาติ tension อ่านว่า เทนชั่น แปลว่า ความตึง terrain อ่านว่า เทอร์เรน แปลว่า ภูมิประเทศ test อ่านว่า เทส แปลว่า การทดสอบ testify อ่านว่า เทสทิไฟล์ แปลว่า พิสูจน์ testing อ่านว่า เทสทิ้ง แปลว่า การทดสอบ thank อ่านว่า แต๊งค์ แปลว่า แสดงการขอบคุณ tip อ่านว่า ทิป แปลว่า เงินรางวัลพิเศษ treat อ่านว่า ทรีท แปลว่า ปฏิบัติ treatment อ่านว่า ทรีทเม้น แปลว่า การทำให้คืนสภาพ tree อ่านว่า ทรี แปลว่า ต้นไม้ twice อ่านว่า ทไวซ์ แปลว่า จำนวนสองครั้ง two อ่านว่า ทู แปลว่า จำนวนสอง [/name_generator]