150 ชื่อจริงลูกชายตัว ส ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ เท่ ๆ เหมาะกับชื่อลูก

มีคุณพ่อคุณแม่คนไหนกำลังสนใจชื่อลูกชายกันอยู่บ้างไหมคะ? วันนี้ทางเราเอา 150 ชื่อจริงลูกชายตัว ส ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ ชื่อเป็นมงคลมาให้ได้ 

 2042 views

มีคุณพ่อคุณแม่คนไหนกำลังสนใจชื่อลูกชายกันอยู่บ้างไหมคะ? วันนี้ทางเราเอา 150 ชื่อจริงลูกชายตัว ส ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ ชื่อเป็นมงคลมาให้ได้ดู เพื่อคุณพ่อคุณแม่คนไหนได้เจอชื่อดี ๆ เหมาะ ๆ แล้วเอาไปตั้งชื่อให้กับลูกน้อยได้ มาดูกันเลยว่าจะมีชื่อไหนดี ๆ เด็ด ๆ ถูกใจคุณพ่อคุณแม่บ้าง

ชื่อจริงลูกชายตัว ส


ชื่อจริงลูกชายตัว ส ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ เป็นสิริมงคล

ชื่อคำอ่านความหมาย
สกนธ์พลสะ-กน-พนผู้มีกำลังมาก
สกรรจ์สะ-กันความเข้มแข็ง , เก่งกาจ
สกลสะ-กนทั้งหมด
สกลกฤติสะ-กน-กริดการกระทำที่สมบูรณ์แบบ
สกลกันต์สะ-กน-กันผู้มีความพร้อมความน่ารัก
สกลณัทสะ-กน-นัดผู้มีความรู้เพียบพร้อม
สกลธนัฐสะ-กน-ทะ-นัดผู้สมบูรณ์พร้อม
สกลพัชญ์สะ-กน-ละ-พัดผู้มีความรู้เพียบพร้อม
สกลพัชร์สะ-กน-พัดผู้เพียบพร้อมดั่งเพชร
สกลภัทรสะ-กน-ละ-พัดเจริญพร้อมสรรพ
สกลวัฒน์สะ-กน-ละ-วัดเจริญพร้อมสรรพ
สกลวิทย์สะ-กน-วิดผู้มีความรู้เพียบพร้อม
สกลสุภสะ-กน-สุบงดงามบริสุทธิ์พร้อม
สกลสุภาสะ-กน-สุ-พาผู้งามพร้อมทั้งหมด
สกาวรัตน์สะ-กาว-รัดสิ่งประเสริฐสะอาด
สกาวเดือนสะ-กาว-เดือนดวงเดือนที่ขาวหมดจด
สกาวใจสะ-กาว-ใจจิตใจขาวสะอาด
สกุลดีสะ-กุน-ดีมีเชื้อสายดี
สกุลศุภสะ-กุน-สุบเชื้อสายที่งดงามทั้งหมดทั
สขิลาสะ-ขิ-ลานุ่มนวล อ่อนหวาน
สงบงามสะ-หงบ-งามมีความสงบดีงาม
สงวนสะ-หงวนถนอม, คงไว้
สงวนรัชต์สะ-หงวน-รัดผู้รักษาเงิน
สงวนรัตน์สะ-หงวน-รัดผู้รักษาความดี
สงัดสะ-หงัดเงียบ, สงบ


บทความที่เกี่ยวข้อง : 120 ชื่อจริงลูกชายตัว ศ ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ น่ารัก


ชื่อคำอ่านความหมาย
สง่าชัยสะ-หง่า-ไชน่าเกรงขาม
สดายุสะ-ดา-ยุชื่อพญานก
สถบดีสะ-ถะ-บอ-ดีเจ้าแผ่นดิน
สถาพรสะ-ถา-พอนยั่งยืนมั่นคง
สถิตสะ-ถิดมั่นคง , ยั่งยืน
สถิรทัตสะ-ถิ-ระ-ทัดผู้ให้ความมั่นคง
สถิรธรสะ-ถิ-ระ-ทอนผู้มีความมั่นคง
สถิรพงศ์สะ-ถิ-ระ-พงเผ่าพันธุ์ที่มั่นคง
สถิรพัฒน์สะ-ถิ-ระ-พัดเจริญอย่างมั่นคง
สถิรพัทธ์สะ-ถิ-ระ-พัดผูกพันกับความมั่นคง
สถิรวงศ์สะ-ถิ-ระ-วงวงศ์ตระกูลที่มั่นคง
สถิรวิชญ์สะ-ถิ-ระ-วิดผู้มีความรู้และมั่นคง
สถิรวีร์สะ-ถิ-ระ-วีมีความกล้าหาญและมั่นคง
สถิรศรณ์สะ-ถิ-ระ-สอนผู้เป็นที่พึ่งที่มั่นคง
สถิรศักดิ์สะ-ถิ-ระ-สักผู้มีอำนาจที่มั่นคง
สถิรศักย์สะ-ถิ-ระ-สักผู้มีความสามารถและมั่นคง
สถิรสิทธิ์สะ-ถิ-ระ-สิดผู้มีความสำเร็จและมั่นคง
สถิระสะ-ถิ-ระผู้มีความมั่นคง
สธนธรสะ-ทะ-นะ-ทอนผู้ร่ำรวย
สธนวิชญ์สะ-ทะ-นะ-วิดผู้รู้และร่ำรวย
สธนศักดิ์สะ-ทะ-นะ-สักผู้ร่ำรวยมีอำนาจ
สธนศักย์สะ-ทะ-นะ-สักผู้ร่ำรวยมีความสามารถ
สธนสิทธิ์สะ-ทะ-นะ-สิดผู้มีความสำเร็จ และ ความร
สธนะสะ-ทะ-นะผู้ร่ำรวย , ผู้มั่งคั่ง
สธนะชนม์สะ-ทะ-นะ-ชนผู้เกิดมาร่ำรวย


ชื่อจริงลูกชายตัว ส


ชื่อจริงลูกชายตัว ส ชื่อสิริมงคล มีความหมายดี ๆ

ชื่อคำอ่านความหมาย
สธนะพันธุ์สะ-ทะ-นะ-พันผู้นำความมั่งคั่งมาสู่เผ่
สธนะวัชรสะ-ทะ-นะ-วัดร่ำรวยด้วยเพชร
สธนะศรณ์สะ-ทะ-นะ-สอนเป็นที่พึ่งที่มั่งคั่ง
สนัดสะ-นัดแม่นยำ
สนันตน์สะ-นันความยั่งยืน
สพลสะ-พนผู้มีพลัง , แข็งแรง
สพลธรรศสะ-พน-ทัดผู้มีพลังกล้าหาญ
สพลพัฒน์สะ-พน-พัดผู้เจริญแข็งแรง
สพลพัศสะ-พน-พัดผู้มีพลังอำนาจ
สพลยศสะ-พน-ยดผู้มีพลังอำนาจ
สพลวัจน์สะ-พน-วัดผู้มีพลังในคำพูด
สพลวัชต์สะ-พน-วัดผู้มีเงินแข็งแรง
สพลศักย์สะ-พน-สักมีพลังมีความสามารถ
สพิชญาสะ-พิด-ชะ-ยาฉลาดยิ่ง
สภาพรสะ-พา-พอนที่ชุมนุมของสิ่งประเสริฐ
สภาวิกาสะ-พา-วิ-กาอบรมมาดี
สภาวีสะ-พา-วีผู้เป็นตัวของตัวเอง
สมชายสม-ไชสมลักษณะ
สมถวิลสม-ถะ-หวินได้ผลดังที่คิดไว้
สมปรัชญ์สม-ปรัดเหมาะสมที่จะเป็นนักปราชญ์
สมปราชญ์สม-ปราดสมกับที่เป็นปราชญ์ หรือนั
สมปรารถน์สม-ปราดสมดังตั้งใจไว้
สมพงศ์สม-พงการร่วมตระกูลเดียวกัน
สมพรสม-พอนสมปรารถนา
สมพัฒน์สม-พัดเจริญพร้อม


บทความที่เกี่ยวข้อง : 200 ชื่อจริงลูกชายตัว น ที่มีความหมายดี ๆ เท่ ๆ ทันสมัย


ชื่อคำอ่านความหมาย
สมพัตสรสม-พัด-สอนอากรจากผลไม้
สมภพสม-พบการเกิด
สมภัคสม-พักสมควรแก่เกียรติ
สมรเลขสะ-มอน-เลกจดหมายที่กล่าวถึงความรัก
สมลักษณ์สม-ลักสมลักษณะ
สมวงศ์สม-วงเหมาะสมด้วยวงศ์ตระกูล
สมศักดิ์สม-สักเหมาะสมด้วยความสามารถ
สมศักย์สม-สักเหมาะสมกับความสามารถ
สมศีลสม-สีนผู้มีศีลเหมาะควร
สมสิทธิ์สม-สิดเหมาะสมด้วยความสำเร็จ
สมสุดาสม-สุ-ดาเหมาะสมกับที่เป็นลูกสาว
สมัชญาสะ-มัด-ชะ-ยามีเกียรติ มีชื่อเสียง
สมัชญ์สะ-มัดผู้มีเกียรติ , มีชื่อเสีย
สมัตถ์สะ-มัดองอาจ
สมาวรรธน์สะ-มา-วัดปีแห่งความเจริญ
สมิตาสะ-มิ-ตายิ้มแย้ม
สมิทธิ์สะ-มิดสำเร็จพร้อม สมบูรณ์
สมิทธ์สะ-มิดความสำเร็จ
สมเกียรติสม-เกียดเหมาะสมกับชื่อเสียง
สมโภชสม-โพดงานฉลองในพิธีมงคล
สมใจสม-ใจชอบใจ , ถูกใจ
สรกฤติสอ-ระ-กริดผู้มีความแกล้วกล้า
สรชัชสอ-ระ-ชัดนักรบผู้วิเศษ
สรชาสอ-ระ-ชาเกิดในสระ ดอกบัว
สรญาสอ-ระ-ยาผู้มีความรู้ดีเลิศ


ชื่อจริงลูกชายตัว ส


ชื่อจริงลูกชายตัว ส ที่มีความหมายเพราะ ๆ เท่ ๆ เหมาะกับชื่อลูก

ชื่อคำอ่านความหมาย
สรณียาสอ-ระ-นี-ยาผู้ควรระลึกถึง
สรณีย์สอ-ระ-นีผู้ควรระลึกถึง
สรณ์สอนที่พึ่ง ที่ระลึก
สรณ์ศิริสอน-สิ-หริมีที่พึ่งอันเป็นสิริมงคล
สรณ์สรรค์สอน-สันพึงระลึกถึงสิ่งที่สร้างให
สรณ์สิริสอน-สิ-หริมีที่พึ่งอันเป็นสิริมงคล
สรธรสอ-ระ-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งความกล้า
สรธัญสอ-ระ-ทันผู้เจริญดีเลิศ
สรธัญญ์สอ-ระ-ทันผู้เจริญดีเลิศ
สรนันท์สอ-ระ-นันมีความยินดีเป็นเลิศ
สรปรัชญ์สอ-ระ-ปรัดผู้มีปัญญาเป็นเลิศ
สรพันธุ์สอ-ระ-พันผู้เป็นเลิศในเผ่าพันธุ์
สรพันธ์สอ-ระ-พันผู้ผูกพันแต่สิ่งที่ดีเลิศ
สรพัศสอ-ระ-พัดเป็นอิสระแก่ตัวเอง มีอำนา
สรพิชิตสอน-พิ-ชิดผู้มีชัยชนะด้วยศร
สรภพสอ-ระ-พบผู้มีชาติกำเนิดดีเลิศ
สรภัคสอ-ระ-พักมีโชคที่ดีเลิศ
สรภัญญ์สอ-ระ-พันทำนองสวดคำฉันท์
สรภัสสอ-ระ-พัดมีความเร็ว
สรภัสร์สอ-ระ-พัดผู้เจริญแกล้วกล้า
สรรค์ทัตสัน-ทัดให้มีทุกสิ่งพร้อมสรรพ
สรรค์ธนัฐสัน-ทะ-นัดผู้สร้างความมั่นคง
สรรค์ธนัทสัน-ทะ-นัดผู้สร้างความร่ำรวย
สรรค์ธรสัน-ทอนผู้สร้าง
สรรค์พรสัน-พอนผู้ประเสริฐทุกสิ่ง


ชื่อคำอ่านความหมาย
สรรค์ภวัตสัน-พะ-วัดผู้สร้างความเจริญ
สรรค์ยชญ์สัน-ยดสร้างให้คนยกย่อง
สรรค์สุภาสัน-สุ-พาสร้างแต่สิ่งดีงาม
สรรพณัฐสับ-พะ-นัดนักปราชญ์ผู้รอบรู้ทุกด้าน
สรรพธนัฐสับ-ทะ-นัดผู้ร่ำรวยสมบูรณ์พร้อม
สรรพธรรศสับ-พะ-ทัดผู้กล้าหาญทุกสิ่ง
สรรพบุณย์สับ-บุนงามพร้อม
สรรพฤทธิ์สับ-พะ-ริดผู้มีอำนาจสูงสุด
สรรพวรัตม์สับ-วะ-รัดสมบูรณ์พร้อม
สรรพวัฒน์สับ-พะ-วัดผู้มีความเจริญสมบูรณ์
สรรพวัตสัน-พะ-วัดมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมสรร
สรรพวัตรสับ-พะ-วัดผู้มีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อม
สรรพวิทสับ-พะ-วิดถึงพร้อมด้วยวิชา
สรรพวิทย์สับ-พะ-วิดผู้รอบรู้ทุกสิ่ง
สรรพศิลป์สับ-พะ-สินผู้มีฝีมือทุกด้าน
สรรพัชญ์สัน-พัดมีความรู้พร้อมทุกสิ่ง
สรรวัชญ์สัน-วัดผู้ฉลาดรอบรู้อย่างยิ่ง
สรรัตน์สอ-ระ-รัดวิเศษประเสริฐสุด
สรรเพชญสัน-เพ็ดผู้รู้หมด
สรรเสริญสัน-เสินคำยกย่อง , การเชิดชู
สรลักษณ์สอ-ระ-ลักผู้มีลักษณะดีเลิศ
สรวรรณสอ-ระ-วันผู้เหมาะแก่กิจการทั้งปวง
สรวัชญ์สอ-ระ-วัดผู้รู้สาระพัด
สรวัชร์สอ-ระ-วัดผู้แข็งแกร่งแกล้วกล้า
สรวิชญ์สอ-ระ-วิดนักปราชญ์ผู้เป็นเลิศ


บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

128 ชื่อจริงลูกชายตัว ท ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ ชื่อเป็นมงคล

50 ชื่อจริงลูกสาวตัว ห ที่มีความดหมายดี ๆ น่ารัก ๆ เพราะ ๆ

50 ชื่อจริงลูกสาวตัว ผ ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ น่ารัก ๆ เป็นสิริมงคล

ที่มา : 1, 2