[name_generator] Gaioz อ่านว่า ไกโอซ แปลว่า ชื่นชม ยินดี Gais อ่านว่า ไกส์ แปลว่า เป็นผู้ที่มีความยินดี ร่าเริง Gaish อ่านว่า ไกช แปลว่า พายุ ความโกลาหล Gajamati อ่านว่า กาจามาติ แปลว่า ชื่อของไข่มุก เครื่องประดับที่ยิ่งใหญ่ Gajijens อ่านว่า กาจิเจนส์ แปลว่า คล้ายกับหยดของดอกย่อย Galaxie อ่านว่า กาแล็กซี่ แปลว่า มีความสุข Galaxy อ่านว่า กาแล็กซี่ แปลว่า โครงสร้างอันยิ่งใหญ่ของดวงดาว Galen อ่านว่า กาเลน แปลว่า เป็นผู้รักษา ผู้สงบ Gavin อ่านว่า กวินทร์ แปลว่า เหยี่ยวขาว Gavyn อ่านว่า เกพวิน แปลว่า ผู้มีอิสระที่จะท่องไปในสวรรค์ Geno อ่านว่า จีโน่ แปลว่า ผู้กล้าจากฟ้าหรือสวรรค์ Gerard อ่านว่า เจอรารด์ แปลว่า สวรรค์ ท้องฟ้า Gibson อ่านว่า กิ๊บสัน แปลว่า มีอิสระ Grant อ่านว่า แกรนท์ แปลว่า ไร้ที่ติ ครุ่นคิด Grayden อ่านว่า เกร์ยเดน แปลว่า เปลวไฟอันรุ่งโรจน์ รุ่งเรือง Gregorio อ่านว่า เกรกอริโอ แปลว่า ดวงจันทร์บนท้องฟ้า Guy อ่านว่า กาย แปลว่า ชีวิต ร่ำรวย มั่งมี Guy อ่านว่า กาย แปลว่า ผู้ชาย [/name_generator]