[name_generator] Aaron แปลว่า ภาษาฮิบรู Ansel แปลว่า ภาษาเยอรมัน Benedict แปลว่า ภาษาละติน Beneficio แปลว่า ภาษาสเปน Boone แปลว่า ภาษาอังกฤษ Caspian แปลว่า ภาษากรีก Cedric แปลว่า ภาษาอังกฤษ Chazon แปลว่า ภาษาฮิบรู Cullen แปลว่า ภาษาไอริช Cyfrin แปลว่า ภาษาเวลส์ Daliso แปลว่า ภาษาอังกฤษ David แปลว่า ภาษาฮิบรู Devak แปลว่า ภาษาอินเดีย Doron แปลว่า ภาษาฮิบรู Eijaz แปลว่า ภาษาอาหรับ Ender แปลว่า ภาษาตุรกี Finneas แปลว่า ภาษาไอริช Fyodor แปลว่า ภาษารัสเซีย Galdur แปลว่า ภาษาไอซ์แลนด์ Giovanni แปลว่า ภาษาอิตาลี Inaam แปลว่า ภาษาอาหรับ Jason แปลว่า ภาษากรีก Jimmy แปลว่า ภาษาฮิบรู Jonathon แปลว่า ภาษาฮิบรู Joseph แปลว่า ภาษาฮิบรู Kevin แปลว่า ภาษาไอร์แลนด์ Lazarus แปลว่า ภาษากรีก Loreto แปลว่า ภาษาอิตาลี Magus แปลว่า ภาษากรีก Mansur แปลว่า ภาษาอาหรับ Matthew แปลว่า ภาษาอังกฤษ Milagro แปลว่า ภาษาสเปน Moses แปลว่า ภาษาอียิปต์ Nissan แปลว่า ภาษาฮิบรู Osgood แปลว่า ภาษาของชนชาติทยู-ท็อน Osmond แปลว่า ภาษาอังกฤษ Oswald แปลว่า ภาษาอังกฤษ Raiden แปลว่า ภาษาอังกฤษ Raphael แปลว่า ภาษาฮิบรู Seamus แปลว่า ภาษาไอริช Sterling แปลว่า ภาษาอังกฤษ Sufyan แปลว่า ภาษาอังกฤษ Thaddeus แปลว่า ภาษากรีก Theodore แปลว่า ภาษากรีก Thiel แปลว่า ภาษาดัตช์ Yan แปลว่า ภาษารัสเซีย Zelig แปลว่า ภาษายิดดิช Zevadiah แปลว่า ภาษาฮิบรู Zoeb แปลว่า ภาษาฮิบรู [/name_generator]