[name_generator] ตรีโลเกศ แปลว่า พระวิษณุ พระอาทิตย์ ตะวัน แปลว่า ดวงอาทิตย์ ทินกร แปลว่า ตะวัน ทิพากร แปลว่า ดวงอาทิตย์ ตะวัน ภาณุ แปลว่า ดวงอาทิตย์ ตะวัน ภาสกร แปลว่า ดวงอาทิตย์ ตะวัน ทินกร แปลว่า พระอาทิตย์ ทิพากร แปลว่า พระอาทิตย์ ทิวากร แปลว่า ดวงอาทิตย์ ตะวัน รพีพรรณ แปลว่า ผู้มีความงามดั่งตะวัน รพี แปลว่า ดวงอาทิตย์ ตะวัน รพีพงศ์ รพีพงษ์ แปลว่า ผู้เป็นเชื้อสายตะวัน รพีพันธุ์ แปลว่า ผู้เป็นเชื้อสายตะวัน รวิ แปลว่า ดวงอาทิย์ ตะวัน รวิพรรณ รวีพรรณ แปลว่า ผู้มีความงามดั่งตะวัน รวิวรรณ รวีวรรณ แปลว่า ผู้มีความงามดั่งตะวัน รวี แปลว่า ตะวัน ดวงอาทิตย์ รวีกานด์ รวีกานต์ แปลว่า ตะวันผู้เป็นที่รัก รวีพงศ์ แปลว่า ผู้เป็นเชื้อสายแห่งตะวัน รวีพงษ์ แปลว่า ผู้เป็นเชื้อสายแห่งตะวัน รำไพ แปลว่า ตะวัน ดวงอาทิตย์ รำไพพรรณ แปลว่า ผู้มีความงามดั่งตะวัน รำไพลดา แปลว่า ผู้เป็นเชื้อสายตะวัน สุริยะ สุริยา แปลว่า ดวงอาทิตย์ ตะวัน สุรีย์ สุรีย์รัตน์ แปลว่า ดวงอาทิตย์ ตะวัน สุรีย์วรรณ แปลว่า ผู้มีความงามดั่งตะวัน สุรีย์วัลย์ แปลว่า ผู้เป็นเชื้อสายตะวัน อาภากร แปลว่า ดวงอาทิตย์ ตะวัน อาทิตย์ แปลว่า ตะวัน วันแรกของสัปดาห์ ทิวากร แปลว่า พระอาทิตย์ พันแสง แปลว่า ‘ผู้มีแสงพันหนึ่ง” คือ พระอาทิตย์ ภากร แปลว่า พระอาทิตย์ ภาณุ แปลว่า แสงสว่าง พระอาทิตย์ ภาณุมาศ แปลว่า พระอาทิตย์ ภาสกร แปลว่า พระอาทิตย์ สหัสรังสี แปลว่า พระอาทิตย์ สุริยการ แปลว่า แสงพระอาทิตย์ สุริยง สุริยา สุริเยนทร์ สุริเยศ สุริโย แปลว่า พระอาทิตย์ สุริยน สุริยัน แปลว่า พระอาทิตย์ อังศุธร อังศุมาลี แปลว่า พระอาทิตย์ อาทิตยา แปลว่า อาทิตย์ ดวงตะวัน อาทิตยาพรรณ แปลว่า ผู้มีความงามาดั่งตะวัน อาทิตยาพันธุ์ แปลว่า ผู้เป็นเชื้อสายตะวัน อาทิตยาภรณ์ แปลว่า เครื่องประดับตะวัน อาภากร แปลว่า พระอาทิตย์ อุษณกร แปลว่า ‘ผู้กระทําความร้อน” หมายถึง พระอาทิตย์ อุษณรุจี แปลว่า มีแสงอันร้อน หมายถึง พระอาทิตย์ Anshul แปลว่า ลำแสงของดวงอาทิตย์ แสงแรกของดวงอาทิตย์ Cyrus แปลว่า พระอาทิตย์ หรือสิ่งที่เป็นของพระอาทิตย์ Akemi แปลว่า พระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม Samson แปลว่า พระอาทิตย์ Sol แปลว่า พระอาทิตย์ที่มีความสงบ Sunniva แปลว่า ของขวัญจากพระอาทิตย์ Yoko แปลว่า พระอาทิตย์ Koharu แปลว่า ดวงอาทิตย์น้อยๆ Haru แปลว่า ดวงอาทิตย์ Haruto แปลว่า อาทิตย์ แสงแดด Hinata แปลว่า ทานตะวัน และดวงอาทิตย์ Akeno แปลว่า พระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม 태양 แปลว่า พระอาทิตย์ ตะวัน สัญลักษณ์แห่งความหวัง 阳 แปลว่า ดวงอาทิตย์/ผู้ชาย 阳明 แปลว่า แสงตะวันอันสดใส 阳中 แปลว่า ศูนย์กลางของแสงอาทิตย์ [/name_generator]