[name_generator] T-shirt อ่านว่า ทีเชิร์ท แปลว่า เสื้อยืดคอกลม table อ่านว่า เทเบิล แปลว่า โต๊ะ tactic อ่านว่า แทคทิค แปลว่า ยุทธวิธี tag อ่านว่า แท็ค แปลว่า สำนวนหรือประโยค take อ่านว่า เทค แปลว่า เอาไป talent อ่านว่า ทาเล้นช์ แปลว่า ความสามารถพิเศษ talk อ่านว่า ทอล์ค แปลว่า พูดคุย tall อ่านว่า ทอล แปลว่า สูง tank อ่านว่า แท็งค์ แปลว่า ถังขนาดใหญ่ tap อ่านว่า แท็ป แปลว่า เต้นแท็พ tape อ่านว่า เทป แปลว่า สายวัด target อ่านว่า ทาร์เก็ต แปลว่า จุดมุ่งหมาย tax อ่านว่า แท็ก แปลว่า ภาษี tea อ่านว่า ที แปลว่า ต้นชา team อ่านว่า ทีม แปลว่า จัดทีม technique อ่านว่า เทคนิค แปลว่า เทคนิค ten อ่านว่า เท็น แปลว่า เลขสิบ tend อ่านว่า เท้น แปลว่า เลี้ยง (สัตว์) tender อ่านว่า เทนเด้อ แปลว่า อ่อนนุ่ม tennis อ่านว่า เทนนิส แปลว่า เทนนิส tent อ่านว่า เท้น แปลว่า เต็นท์ term อ่านว่า เทิร์ม แปลว่า ระยะเวลาที่กำหนด terrific อ่านว่า เทอร์ริฟิค แปลว่า ยอดเยี่ยมมาก text อ่านว่า เท็ค แปลว่า ต้นฉบับ texture อ่านว่า เทคเชอร์ แปลว่า จัดองค์ประกอบ that อ่านว่า แดท แปลว่า อย่างนั้น them อ่านว่า ทีม แปลว่า พวกเขา thereby อ่านว่า แดร์บาย แปลว่า ด้วยวิธีนั้น they อ่านว่า เดย์ แปลว่า พวกเขา thin อ่านว่า ติน แปลว่า บาง thing อ่านว่า ติง แปลว่า สิ่งของ think อ่านว่า ทิ้งค์ แปลว่า คิด third อ่านว่า เติร์ด แปลว่า ลำดับที่สาม thought อ่านว่า ตอท แปลว่า ความคิด thousand อ่านว่า ทาวซั่น แปลว่า หนึ่งพัน throw อ่านว่า โทรว แปลว่า เหวี่ยง ticket อ่านว่า ทิคเค็ท แปลว่า ป้ายราคา tide อ่านว่า ไทด์ แปลว่า ลอยตามกระแสน้ำ tight อ่านว่า ไทท์ แปลว่า แน่นหนา timber อ่านว่า ทิมเบอร์ แปลว่า ต้นไม้ที่เติบโตในป่า time อ่านว่า ทาม แปลว่า จังหวะ timing อ่านว่า ทามมิ่ง แปลว่า การตัดสินเลือกเวลา title อ่านว่า ไทเทิล แปลว่า ชื่อเรื่อง today อ่านว่า ทูเดย์ แปลว่า วันนี้ together อ่านว่า ทูเก็ตเทอร์ แปลว่า อย่างเชื่อมโยงกัน toll อ่านว่า โทล แปลว่า ตีระฆัง tomato อ่านว่า โทเมโท๊ะ แปลว่า ต้นมะเขือเทศ tomorrow อ่านว่า ทูมอลโร่ว แปลว่า อนาคต tone อ่านว่า โทน แปลว่า คุณภาพของเสียง tonight อ่านว่า ทูไนท์ แปลว่า คืนนี้ top อ่านว่า ท๊อป แปลว่า จุดสูงสุด topic อ่านว่า ท๊อปปิค แปลว่า หัวข้อ touch อ่านว่า ทัช แปลว่า สัมผัส tourist อ่านว่า ทัวริช แปลว่า นักท่องเที่ยว toward อ่านว่า ทูเวิร์ด แปลว่า ใกล้จะถึง tower อ่านว่า โทเวอร์ แปลว่า ตึกสูง toy อ่านว่า ทอย แปลว่า ของเล่น track อ่านว่า แทร็ค แปลว่า หนทาง trading อ่านว่า เทรดดิ่ง แปลว่า เกี่ยวกับการค้าขาย traffic อ่านว่า ทราฟฟิก แปลว่า การจราจร train อ่านว่า เทรน แปลว่า รถไฟ training อ่านว่า เทรนนิ่ง แปลว่า การฝึก transfer อ่านว่า ทรานเฟอร์ แปลว่า ย้าย transit อ่านว่า ทรานซิท แปลว่า การเดินทางผ่าน trick อ่านว่า ทริค แปลว่า เล่ห์เหลี่ยม trim อ่านว่า ทริม แปลว่า สุภาพเรียบร้อย triumph อ่านว่า ไทรอั้มป์ แปลว่า ชัยชนะ tropical อ่านว่า ทรอปิคอล แปลว่า เกี่ยวกับเขตร้อน TRUE อ่านว่า ทรู แปลว่า ที่เป็นเรื่องจริง tune อ่านว่า ทูน แปลว่า ทำนอง turkey อ่านว่า เทอร์กี้ แปลว่า ประเทศตุรกี turn อ่านว่า เทิร์น แปลว่า เปลี่ยน type อ่านว่า ไทป์ แปลว่า รูปแบบ [/name_generator]