[name_generator] ไต้หวัน (Taiwan) Chai-Hao อ่านว่า ไช่ห่าว แปลว่า จุดมุ่งหมายอันยิ่งใหญ่ ไต้หวัน (Taiwan) Cheng-Hen อ่านว่า เฉิงเหิง แปลว่า สืบทอด ไต้หวัน (Taiwan) Chen -Tao อ่านว่า เฉินเทา แปลว่า ทางที่แท้จริง ไต้หวัน (Taiwan) He-Huang อ่านว่า เหอหวาง แปลว่า river of northern China ไต้หวัน (Taiwan) Li-Mei อ่านว่า หลี่เหม่ย แปลว่า กุหลาบสวย ไต้หวัน (Taiwan) Li-Jing อ่านว่า หลี่จิง แปลว่า สาระสำคัญ ไต้หวัน (Taiwan) Pin-Lin อ่านว่า พินลิน แปลว่า ความทะเยอทะยาน ไต้หวัน (Taiwan) Su อ่านว่า ซู แปลว่า ธรรมดาๆ ไต้หวัน (Taiwan) Huabi อ่านว่า ฮ่วงปี่​ แปลว่า พู่กัน ไต้หวัน (Taiwan) Wei-Yin อ่านว่า เว่ยหยิน แปลว่า สีเงิน ไต้หวัน (Taiwan) Yan-Ting อ่านว่า หยางถิง แปลว่า สวรรค์ ไต้หวัน (Taiwan) Yi อ่านว่า อี้ แปลว่า ปณิธาน ไต้หวัน (Taiwan) Zhou อ่านว่า โจว แปลว่า ทวีป ไต้หวัน (Taiwan) Chin-Ming อ่านว่า ฉินหมิง แปลว่า มีเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิต ไต้หวัน (Taiwan) Zi-hao อ่านว่า ซีห่าว แปลว่า ความมุ่งมั่น ไต้หวัน (Taiwan) Hao-Yu อ่านว่า ห่าวหยู แปลว่า บ้านหลังใหญ่ ไต้หวัน (Taiwan) Lei-Wei อ่านว่า เล่ยเว่ย แปลว่า กุหลาบสวย ไต้หวัน (Taiwan) Li-Jie อ่านว่า หลี่เจี๋ย แปลว่า กล้าหาญ ไต้หวัน (Taiwan) Li-Qiang อ่านว่า หลี่เฉียง แปลว่า แข็งแรง ไต้หวัน (Taiwan) Xiu-Ying อ่านว่า ซิ่วหยิง แปลว่า กลีบดอกไม้ที่สวยงาม ไต้หวัน (Taiwan) Yung-Shu อ่านว่า หย่งซู่ แปลว่า เมฆครึ้ม ความว่างเปล่า ไต้หวัน (Taiwan) Zhang-Wei อ่านว่า จางเหว่ย แปลว่า นักธนู ไต้หวัน (Taiwan) Zheng-Zhong อ่านว่า เจิ้งจง แปลว่า ซื่อตรง ซื่อสัตย์ ไต้หวัน (Taiwan) Jia-yi อ่านว่า เจียอี แปลว่า ใจกว้าง [/name_generator]