[name_generator] Uriel อ่านว่า ยูริเอล แปลว่า ทูตสวรรค์แห่งแสง เปลวไฟของพระเจ้า Unknown อ่านว่า อันโนน แปลว่า ไม่รู้จัก Uziel อ่านว่า ยูซิเอล แปลว่า ความแข็งแกร่ง อำนาจ Urban อ่านว่า เออแบ็น แปลว่า จากเมือง Uzziel อ่านว่า ยูซิเอล แปลว่า ความแข็งแกร่ง อำนาจ Umar อ่านว่า อุมัร แปลว่า รุ่งเรือง เฟื่องฟู Uzziah อ่านว่า เอวไซย่า แปลว่า พระเจ้าเป็นกำลังหรืออำนาจของฉัน Usman อ่านว่า อุสมาน แปลว่า เด็กผู้ชาย Ubaldo อ่านว่า อูบัลโด แปลว่า ผู้พิทักษ์ Uziah อ่านว่า เอไซย่า แปลว่า พระเจ้าเป็นกำลังของฉัน Unique อ่านว่า ยูนิค แปลว่า หนึ่งเดียว Uchechukwu อ่านว่า อูเชชุกวู แปลว่า เจตนา จิตใจ ความรู้สึก Utah อ่านว่า ยูทาห์ แปลว่า ที่ตั้ง Uthman อ่านว่า อุษมาน แปลว่า อุดมสมบูรณ์ Umer อ่านว่า อูเมอร์ แปลว่า รุ่งเรืองเฟื่องฟู Ulric อ่านว่า ออริค แปลว่า พลังของหมาป่า พลังแห่งบ้าน Uday อ่านว่า อูเดย์ แปลว่า พระอาทิตย์ขึ้ Ulrik อ่านว่า อุลริค แปลว่า มีอำนาจ/ร่ำรวย Uhtred อ่านว่า อูเทรด แปลว่า สมัยก่อน Uzay อ่านว่า อูเซย แปลว่า ช่องว่าง Uilliam อ่านว่า ยูเลี่ยม แปลว่า ผู้พิทักษ์เด็ดเดี่ยว Ubaid อ่านว่า ยูไบ แปลว่า ผู้รับใช้ Unai อ่านว่า อูไน แปลว่า คนเลี้ยงแกะ Uvaldo อ่านว่า อูวัลโด แปลว่า เป็นมิตร Union อ่านว่า ยูเนี่ยน แปลว่า แข็งแกร่ง Usiel อ่านว่า อูซิเอล แปลว่า ทูตสวรรค์ Upton อ่านว่า อัพตัน แปลว่า โบราณ Uzoma อ่านว่า ยูโซมะ แปลว่า สิ่งสวยงาม Ubadah อ่านว่า อูบาดาห์ แปลว่า รับใช้พระเจ้า Ubah อ่านว่า อูบา แปลว่า ดอกไม้ Udaiy อ่านว่า อูเดย์ แปลว่า พระอาทิตย์ขึ้น Ujesh อ่านว่า อูจัส แปลว่า ผู้ให้แสงสว่าง Ubaidino อ่านว่า ยูไบดิโน แปลว่า ไฟชำระ Ubaida อ่านว่า ยูไบดะ แปลว่า ทาส Ubaidah อ่านว่า ยูไบดาห์ แปลว่า ผู้รับใช้พระเจ้า Ubaidin อ่านว่า ยูไบดิน แปลว่า คริสตกาล Ubaldo อ่านว่า อูบัลโด แปลว่า กล้าหาญ Ubaldoh อ่านว่า อูบาลโด แปลว่า จิตใจ กล้าหาญ Ubaldon อ่านว่า อูบัลโด แปลว่า กล้าหาญ Ubaldono อ่านว่า อูบัลโดโน แปลว่า เก่งกาจ Ungku อ่านว่า อังกู่ แปลว่า ผู้ที่มีวงศ์ตระกูล Ujeshin อ่านว่า อูจัสชั่น แปลว่า ผู้ที่มีความกล้าหาญ Ujesho อ่านว่า อูเจโช แปลว่า ผู้ที่มีความงดงาม Ujin อ่านว่า ยูจิน แปลว่า ขอพร Ujjal อ่านว่า ยูจาล แปลว่า สดใส สะอาด Ujjalin อ่านว่า ยูเจลิน แปลว่า ผู้ที่มีความเพียบพร้อม Ujjam อ่านว่า ยูจาม แปลว่า ความเงียบ Unknow อ่านว่า อันนาว แปลว่า ไม่รู้จัก Unik อ่านว่า ยูนิค แปลว่า ปริมาณ Union อ่านว่า ยูเนี่ยน แปลว่า การกระทำ Unique อ่านว่า ยูนิค แปลว่า มีเอกลักษณ์ Unjasper อ่านว่า อันแจสเปอร์ แปลว่า ข้อดี Unk อ่านว่า อัค แปลว่า ลุง Ubay อ่านว่า ยูเบย แปลว่า ปฏิเสธความอัปยศ Ubejd อ่านว่า ยูเบจ แปลว่า โชคชะตา Uberto อ่านว่า ยูเบอร์โต แปลว่า จิตใจที่ผ่องใส ชาญฉลาด Ujjay อ่านว่า ยุจเจย์ แปลว่า ชัยชนะ Ujjwal อ่านว่า อุจวาล แปลว่า ที่มีความงดงาม สดใส Unkisin อ่านว่า อันเทคชั่น แปลว่า ที่ลับ Unkn อ่านว่า อังเกิง แปลว่า ไม่รู้จัก Ubertor อ่านว่า อูบลูเดอร์ แปลว่า ผันแปร [/name_generator]