[name_generator] Voyage อ่านว่า โวเอช แปลว่า การเดินทาง Veto อ่านว่า เวโต้ แปลว่า ยับยั้ง Visualize อ่านว่า วิชัวไลซ์ แปลว่า จินตนาการ Vee อ่านว่า วี แปลว่า ตัววี Vacation อ่านว่า เวเคชั่น แปลว่า พักร้อน Valuable อ่านว่า แวลูเอเบิล แปลว่า มีคุณค่า Value อ่านว่า แวลู่ว แปลว่า คุณค่า Van อ่านว่า แวน แปลว่า รถตู้ Vector อ่านว่า แว็กเตอร์ แปลว่า ส่วนประกอบ Vin อ่านว่า วิน แปลว่า ไวน์ Vivisect อ่านว่า วิวิเซ็ค แปลว่า ศัลยกรรม Vocalize อ่านว่า โวโคล แปลว่า เปล่งเสียง Volley อ่านว่า วอลเล่ย์ แปลว่า วอลเล่ย์ Vome อ่านว่า วอม แปลว่า บิน Vowel อ่านว่า โวเวล แปลว่า สระ Vulture อ่านว่า วอวเช่อ แปลว่า นกชนิดหนึ่ง Vaccine อ่านว่า แวคซีน แปลว่า วัคซีน Vague อ่านว่า วากูว แปลว่า คลุมเคลือ Vainglory อ่านว่า เวนกลอรี่ แปลว่า ความทะนงตัว Valuation อ่านว่า แวลูเอชั่น แปลว่า การมีคุณค่า Vamp อ่านว่า แวมป์ แปลว่า ปะติดปะต่อ Vantage อ่านว่า แวนเทจ แปลว่า ความได้เปรียบ Variance อ่านว่า แวเรียนซ์ แปลว่า ความแปรปรวน Vault อ่านว่า ว้อวท์ แปลว่า ห้องนิรภัย Vedic อ่านว่า เวดิค แปลว่า เวท Verger อ่านว่า เวอร์เกอร์ แปลว่า เจ้าหน้าที่ดูแลโบสถ์ Verifiable อ่านว่า เวอลืฟิเอเบิ้ล แปลว่า ตรวจสอบได้ Verify อ่านว่า เวอร์ลิไฟ แปลว่า ตรวจสอบ Vermiform อ่านว่า เวอมิฟอร์ม แปลว่า วุ้นเส้น Verve อ่านว่า เวิฟ แปลว่า มีชีวิตชีวา Vet อ่านว่า เว็ท แปลว่า ตรวจสอบ Vhf อ่านว่า วีเฮ็ทเอฟ แปลว่า อักษรย่อ Viand อ่านว่า เวียน แปลว่า อาหาร Video อ่านว่า วิดีโอ แปลว่า วีดีโอ Vientiane อ่านว่า เวียนเทน แปลว่า เวียงจันทร์ Vietnam อ่านว่า เวียดนาม แปลว่า เวียดนาม Vigorish อ่านว่า วิโกริช แปลว่า กระฉับกระเฉง Vim อ่านว่า วิม แปลว่า กระตือรือร้น Vacation อ่านว่า แวเคชั่น แปลว่า ช่วงปิดภาคเรียน Vaccine อ่านว่า แวคซีน แปลว่า วัคซีน Vacuum อ่านว่า แวคคุม แปลว่า สุญญากาศ Valid อ่านว่า แวลิด แปลว่า วั่าง Van อ่านว่า แวน แปลว่า รถขนสินค้า Variation อ่านว่า แวลิเอชั่น แปลว่า ความหลากหลาย Vegetable อ่านว่า เวชเทเบิ้ล แปลว่า ผัก Vehicle อ่านว่า เวอิเคิล แปลว่า ยานพาหนะ Vendor อ่านว่า เวนเดอร์ แปลว่า ผู้ขาย Venture อ่านว่า เวนเช่อร์ แปลว่า กิจการ Verbal อ่านว่า เวอเบิล แปลว่า เปล่งเสียง Verdict อ่านว่า เวิร์ดิก แปลว่า คำตัดสิน Version อ่านว่า เวิร์ชั่น แปลว่า รุ่น Versus อ่านว่า เวอร์ซุส แปลว่า เทียบกับ Vertical อ่านว่า เวอร์ทิเคิ้ล แปลว่า แนวตั้ง Victim อ่านว่า วิคทิม แปลว่า เหยื่อ [/name_generator]