[name_generator] จรณินทร์ แปลว่า เป็นใหญ่เพราะความประพฤติดี จารุพิชญา แปลว่า นักปราชญ์ผู้งดงาม จิณณ์วรัชญา แปลว่า มีความรู้ประเสริฐตลอดไป จิณัฐตา แปลว่า ความเป็นผู้ฉลาด จิรภิญญา แปลว่า ความรู้ยั่งยืน ฉัตริยาฐิดา แปลว่า เป็นฉัตรแห่งความมั่นคง ชนม์ณกานต์ แปลว่า อายุมั่นและเป็นที่รัก ชุติมณฑน์ แปลว่า มีความรุ่งเรือง ฐานิศวรร์ แปลว่า มีฐานะอันยิ่งใหญ่ ฐิยาภัณณ์ แปลว่า มั่นคงมีความรู้และคำพูดดี ณัฏฐ์ธนัญ แปลว่า ผู้มีทรัพย์และพรอันประเสริฐ เทียนกัลยาภัค แปลว่า หญิงผู้โชคดีมีแสงเทียนนำทาง ธมปภาญา แปลว่า ความรู้ยิ่งใหญ่และเจริญ ธรินทร์วรัช แปลว่า ประเสริฐ ธัญณิชชวีร์ แปลว่า มีโชค มีความกล้าหาญ ธัญนันทน์ณิศา แปลว่า โชคและความรู้อันยิ่งใหญ่ ธัญนิศญาน์ แปลว่า มีโชคยิ่งใหญ่และมีความรู้ดี ธัญพิสิฏฐา แปลว่า เจริญเป็นเยี่ยม ธิบดิ์ณญานันท์ แปลว่า ยินดีในความรู้และยิ่งใหญ่ นันทัชพร แปลว่า คนประเสริฐ ปพิชญ์ชฎาพร แปลว่า มีความรู้และมีพรอันสูงส่ง ปรีย์ประภัสสร แปลว่า เป็นที่รักแห่งความรุ่งเรือง พรรธน์ชญมน แปลว่า ผู้มีใจงามมีความรู้และเจริญ พรลภัส แปลว่า มีลาภอันประเสริฐ พรสรวง แปลว่า เป็นพรของสวรรค์ พริฏฐภา แปลว่า ประเสริฐที่สุด พิชญาภาส์ แปลว่า แสงสว่างแห่งนักปราชญ์ พิชามญชุ์ แปลว่า ผู้งดงามด้วยความรู้ พิมพ์ภัทรพร แปลว่า ความดีงามและสิริมงคล ภัคภัสร์ปภา แปลว่า มีโชคอันรุ่งเรืองงดงาม ภัคศิณีพิชญ์ แปลว่า ความรู้เป็นที่พึ่งแห่งตน ภัทรจาริน แปลว่า มีความประพฤติดี ภิญญ์สุประภา แปลว่า ปัญญาดุจดวงอาทิตย์ ภิญญาพัชญ์ แปลว่า ผู้มีปัญญารู้ ภิญญาสิปัณฑ์ แปลว่า รอบรู้ มณิฐชญาณ์ แปลว่า มีความรู้ดั่งแก้วมณี มนท์วรัทชา แปลว่า การสดุดีในสิ่งประเสริฐ มนพร แปลว่า ใจประเสริฐ มัญชุพร แปลว่า งามและประเสริฐ รัญชน์สุรัตนิ แปลว่า มีความรู้อันน่าปลาบปลื้ม วรณภัทรชญณ์ แปลว่า ดีงามประเสริฐและมีความรู้ วิมลสรากร แปลว่า ความดีงามและไร้มลทิน ศรีวริทธิ์รดา แปลว่า มงคลอันประเสริฐ ศรีอักษรินท์ แปลว่า อักษรอันยิ่งใหญ่และเป็นมงคล ศศิเพ็ญชญา แปลว่า มีความรู้เปี่ยมเต็มดุจพระจันทร์ สิฏฐิณิศา แปลว่า เจ้าแห่งความรู้และความร่ำรวย สิรินธิบดิ์ชญา แปลว่า มีมงคลเป็นใหญ่และมีความรู้ อธิกัญญ์ภัค แปลว่า หญิงผู้มีโชคยิ่งใหญ่ อัจฉรียสา แปลว่า มียศและสติปัญญาเลิศ [/name_generator]