[name_generator] Gajra อ่านว่า กัจรัส แปลว่า พวงมาลัยดอกไม้ ช่อดอกไม้ Gal อ่านว่า เกล แปลว่า จิตใจดี เมตตา Gala อ่านว่า กาล่า แปลว่า กล้าหาญ ความสุข สงบสุข Galadriel อ่านว่า กาลาเดรียล แปลว่า หญิงสาวสวมมงกุฎอันล้ำค่า Galatea อ่านว่า เกลเลเทีย แปลว่า สีขาว มรกต Galatee อ่านว่า กาลาตี แปลว่า สีขาว Galatia อ่านว่า กาลาเทีย แปลว่า จิตใจใสสะอาด Gale อ่านว่า เกล แปลว่า เป็นผู้ที่มีความยินดี เป็นสุข Galea อ่านว่า กาเลีย แปลว่า น้ำพุ หิน Gina อ่านว่า จีน่า แปลว่า ผู้ที่กำเนิดในตระกูลที่ดี Grace อ่านว่า เกรซ แปลว่า สง่างาม Gracie อ่านว่า เกรซี่ แปลว่า ไมตรีจิต [/name_generator]