[name_generator] Abrin แปลว่า บริสุทธิ์ Acnes แปลว่า บริสุทธิ์ Agathi แปลว่า บริสุทธิ์ อ่อนไหว Amena แปลว่า ซื่อสัตย์ บริสุทธิ์ Belle แปลว่า สวยงามและบริสุทธิ์ Caitlyn แปลว่า บริสุทธิ์ Catalina แปลว่า บริสุทธิ์ Concetta แปลว่า บริสุทธิ์ Hakue แปลว่า พรอันบริสุทธิ์ Inès แปลว่า บริสุทธิ์ Innessa แปลว่า ความบริสุทธิ์ Kaara แปลว่า บริสุทธิ์ Kaelyn แปลว่า ความงามที่บริสุทธิ์ Kate แปลว่า บริสุทธิ์ Katherine แปลว่า บริสุทธิ์ Kathleen แปลว่า บริสุทธิ์ Kati แปลว่า บริสุทธิ์ Katie แปลว่า บริสุทธิ์ Katrina แปลว่า บริสุทธิ์ Lillian แปลว่า ไร้เดียงสา บริสุทธิ์ Lina แปลว่า บริสุทธิ์ Lynnie แปลว่า บริสุทธิ์ Masumi แปลว่า ความบริสุทธิ์ที่แท้จริง Mika แปลว่า กลิ่นหอมบริสุทธิ์ Nakia แปลว่า บริสุทธิ์ Phoebe แปลว่า สดใสและบริสุทธิ์ Sarah แปลว่า บริสุทธิ์ ยอดเยี่ยม Shu-Ching แปลว่า บริสุทธิ์ มีคุณธรรม Su-Wei แปลว่า บริสุทธิ์ ชัดเจน Tahira แปลว่า บริสุทธิ์ Tanya แปลว่า เจ้าหญิงผู้บริสุทธิ์ Visoth แปลว่า สวรรค์และบริสุทธิ์ Yekaterina แปลว่า บริสุทธิ์ ไร้เดียงสา กชนิภา แปลว่า บริสุทธิ์เหมือนดอกบัว กัญจน์อมล แปลว่า บริสุทธิ์ดังทอง เกลิน แปลว่า บริสุทธิ์ ความงามที่บริสุทธิ์ จันทรวิมล แปลว่า บริสุทธิ์ดังดวงจันทร์ จินต์ศุจี แปลว่า ผู้มีความคิดบริสุทธิ์ ชมพูนุท แปลว่า ทองคำบริสุทธิ์ ซ่ากีย์ แปลว่า ผู้มีความบริสุทธิ์ ณัฏฐณิชา แปลว่า ฉลาดและบริสุทธิ์ ณัฐกมล แปลว่า นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์ดุจดอกบัว ณิขนันทน์ แปลว่า มีความเพลิดเพลินยินดีที่บริสุทธิ์ ณิช แปลว่า บริสุทธิ์ ณิชชยา แปลว่า ชัยชนะที่บริสุทธิ์ ณิชนันทน์ แปลว่า เพลิดเพลินยินดีในสิ่งที่บริสุทธิ์ ณิชมน แปลว่า มีใจบริสุทธิ์ ณิชาภัทร แปลว่า บริสุทธิ์และดีงาม ณิชารีย์ แปลว่า บริสุทธิ์และประเสริฐ ธวัลพร แปลว่า บริสุทธิ์และประเสริฐ ธวัลยา แปลว่า บริสุทธิ์ ธวัลรัตน์ แปลว่า รัตนะอันบริสุทธิ์ ธวัลหทัย แปลว่า มีใจบริสุทธิ์ นลินนิภา แปลว่า บริสุทธิ์ดุจดอกบัว นิรัชพร แปลว่า บริสุทธิ์และประเสริฐ นิรัชพร แปลว่า บริสุทธิ์และประเสริฐ ประกายจิต แปลว่า ความแวววาวจากจิตที่บริสุทธิ์ ปวันรัตน์ แปลว่า รัตนะอันบริสุทธิ์ ปวิตรา แปลว่า บริสุทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ปวิมล แปลว่า บริสุทธิ์อย่างยิ่ง พจณิชา แปลว่า มีคำพูดบริสุทธิ์ พจณิชา แปลว่า มีคำพูดบริสุทธิ์ วิมลรัตน์ แปลว่า บริสุทธิ์ยิ่ง ศุทธินี แปลว่า ผู้มีความบริสุทธิ์ สุทธภา แปลว่า มีรัศมีบริสุทธิ์ อมลรดา แปลว่า ผู้ยินดีในสิ่งบริสุทธิ์ อรชพร แปลว่า บริสุทธิ์ยิ่ง [/name_generator]