[name_generator] Altansarnai แปลว่า กุหลาบทอง Aurea แปลว่า ทอง Cherree แปลว่า มหาอำนาจและความมั่งคั่ง Damola แปลว่า ผสมผสานกับความมั่งคั่ง Darry แปลว่า รวย Dhana แปลว่า ความมั่งคั่ง Dolat แปลว่า ความมั่งคั่ง Eadmaer แปลว่า ผู้มาจากความร่ำรวย Edyta แปลว่า มั่งคั่ง Eldora แปลว่า หุ้มด้วยทองคำ Elodie แปลว่า ความมั่งคั่ง Florence แปลว่า รุ่งเรืองเฟื่องฟู Golda แปลว่า ทอง Kulta แปลว่า ทอง Riddhi แปลว่า ร่ำรวย Souvanna แปลว่า ทอง Swarna แปลว่า ทองคำ Vanna แปลว่า ทองคำ Voski แปลว่า ทองคำ Yari แปลว่า เครื่องประดับทอง กนกกุล แปลว่า วงศ์ตระกูลดั่งทอง กนกเกศวร์ แปลว่า เจ้าแห่งทอง กนกนิภา แปลว่า เหมือนทอง กนกนุช แปลว่า หญิงสาวที่มีความประเสริฐดั่งทองคำ กนกพร แปลว่า ทองประเสริฐ กนกพล แปลว่า มีพลังคือทอง กนกพัฒน์ แปลว่า ผู้เจริญด้วยทอง กนกพิชญ์ แปลว่า ปราชญ์ผู้มีค่าประดุจทอง กนกภัทร แปลว่า ประเสริฐดั่งทอง กนกรดา แปลว่า ยินดีในทอง กนกรัชต์ แปลว่า มีทั้งทองและเงิน กนกรัตน์ แปลว่า ทองคำที่ล้ำค่า กนกรัศมิ์ แปลว่า ผู้ที่มีความสง่างามดั่งทอง กนกลักษณ์ แปลว่า ผู้มีลักษณะดั่งทอง กนกวรรณ แปลว่า ผู้มีผิวพรรณงดงามดั่งทองคำ กนกวลัย แปลว่า กำไลทองคำ กมนพิชชามาศ แปลว่า ผู้งดงามที่มีความรู้เกี่ยวกับทอง กรกนก แปลว่า ทองกร แสงทอง กรกาญจน์ แปลว่า แสงแห่งทองคำ กัญจน์ แปลว่า ทอง กัญจนญากิตติ์ แปลว่า ความรู้ชื่อเสียงดั่งทองคำ กัญจน์พัชร แปลว่า เพชรและทอง กัญจน์อมล แปลว่า บริสุทธิ์ดังทอง กาญจน์ณัฏฐา แปลว่า ปราชญ์ผู้มีค่าดั่งทองคำ กาญจน์ธนัศ แปลว่า เป็นเจ้าแห่งทรัพย์และมีค่าดั่งทองคำ กาญจน์สิเนห์ แปลว่า รักใคร่เสน่หาเท่าทองคำ กานจเนศ แปลว่า เจ้าแห่งทองคำ กุลกนก แปลว่า ดังทองแห่งตระกูล กุลจิรา แปลว่า มีตระกูลอันมั่นคง ตลอดกาล คำภา แปลว่า แสงสว่างที่เกิดจากทองคำ จารุกร แปลว่า รัศมีงาม รัศมีดั่งทอง จารุกัญญ์ แปลว่า หญิงสาวงามดั่งทอง จารุนิภา แปลว่า ดุจทอง จารุวรรณ แปลว่า ผิวพรรณดุจทองคำ จิรสิน แปลว่า มีทรัพย์ตลอดกาลนาน จุฑามาส แปลว่า ปิ่นทอง ฉันท์ลภัส แปลว่า ผู้ที่มีทรัพย์สินมาก ชมพูนุท แปลว่า ทองคำบริสุทธิ์ ชมพูเนกข์ แปลว่า แท่งทอง ชลกนก แปลว่า สารธารแห่งทองคำ ชลทรัพย์ แปลว่า ผู้มีทรัพย์อุดม ชุติกาญจน์ แปลว่า รุ่งโรจน์หรืองามดังทอง ซะรี่ย์ แปลว่า ผู้มั่งคั่งด้วยทรัพย์สิน ณปภัช แปลว่า ผู้ซึ่งคงไว้ด้วยทรัพย์สิน ณัฏฐ์ธนัญ แปลว่า ปราชญ์ผู้มีทรัพย์และอื่นๆ ดีน๊ารฺ แปลว่า เหรียญทองคำ ทรัพย์ธนิดา แปลว่า ทองหนักแน่น ทรัพยมัย แปลว่า มีสมบัติมาก ทรัพยมัย แปลว่า มีสมบัติมาก ไทวัชญา แปลว่า ฉลาดหาทรัพย์ ธนกานต์ แปลว่า มีทรัพย์เป็นที่รัก ธนชนม์ แปลว่า เกิดมามีทรัพย์สิน ธนชิต แปลว่า ชนะด้วยทรัพย์ ธนญา แปลว่า มีทรัพย์และความรู้ ธนญา แปลว่า มีทรัพย์และความรู้ ธนนาถ แปลว่า เจ้าแห่งทรัพย์ ธนภร แปลว่า รักษาทรัพย์ ธนัชญา แปลว่า ผู้รู้เรื่องเกี่ยวกับทรัพย์ ธนัชพร แปลว่า มีพรอันเกิดจากทรัพย์ ธนัญญา แปลว่า รู้เรื่องทรัพย์สมบัติ ธนัญญา แปลว่า มีความรู้เรื่องทรัพย์ ธนัญญา แปลว่า มีความรู้เรื่องทรัพย์ ธนัญพรรธน์ แปลว่า เจริญด้วยทรัพย์ ธนัฏฐ์ภร แปลว่า มีทรัพย์ทั้งแปดให้ต้องรักษา ธนัฏฐา แปลว่า ดำรงอยู่ด้วยทรัพย์ ธนัฏฐา แปลว่า ดำรงอยู่ด้วยทรัพย์ ธนัฏฐา แปลว่า ดำรงอยู่ด้วยทรัพย์ ธนัฏฐา แปลว่า ดำรงอยู่ด้วยทรัพย์ ธนัตพร แปลว่า มีทรัพย์อันประเสริฐ ธนันกรกานต์ แปลว่า สร้างทรัพย์และเป็นที่รัก ธนัสนี แปลว่า ได้รับทรัพย์สมบัติ ธนาภรณ์ แปลว่า มีทรัพย์เป็นเครื่องประดับ ธนาภา แปลว่า รุ่งเรื่องด้วยทรัพย์ ธนาระดา แปลว่า มีทรัพย์เกลื่อนกล่น ธนารีย์ แปลว่า มีทรัพย์อันประเสริฐ ธนารีย์ แปลว่า มีทรัพย์อันประเสริฐ ธนาวรรณ แปลว่า ผู้สวยและรวยด้วยทรัพย์ ธนิษฐา แปลว่า มีทรัพย์อันน่าปรารถนา ธนิสร แปลว่า เจ้าแห่งทรัพย์ ธัญญวรินทร์ แปลว่า มีทรัพย์สมบัติยิ่งใหญ่และประเสริฐ ธัญญามาศ แปลว่า โชคลาภยิ่งทองคำ ธัญญามาศ แปลว่า โชคลาภยิ่งทองคำ นนทิกาญจน์ แปลว่า ผู้ที่มีความสุข,มีทรัพย์สมบัติ นนทิวรรธน์ แปลว่า ยินดีในทรัพย์ นลินธนัน แปลว่า มีทรัพย์ประเสริฐดั่งดอกบัว นันท์ธนา แปลว่า มีทรัพย์และความยินดี นิกข์นิภา แปลว่า เสมือนแห่งทอง นิธิศา แปลว่า เจ้าแห่งขุมทรัพย์ บงกชมาศ แปลว่า ดอกบัวสีทอง บวรรัช แปลว่า ผู้ที่สมบัติอันเป็นประเสริฐ บัณพร แปลว่า ประเสริฐด้วยทรัพย์สมบัติ บุษปรัชต์ แปลว่า ดอกไม้เงิน บูรณ์พิภพ แปลว่า มีสมบัติมาก เต็มไปด้วยสมบัติ ปัณชญา แปลว่า ผู้รู้เกี่ยวกับทรัพย์สิน ปัณชญา แปลว่า ผู้รู้เกี่ยวกับทรัพย์ ปารัช แปลว่า ทอง ปารัช แปลว่า ทอง ปิญชาน์ แปลว่า ทองคำ ปิญชาน์ แปลว่า ทองคำ ปิยามาศ แปลว่า เป็นที่รักดั่งทอง ผกายมาส แปลว่า เงินทอง ผกาวรรณ แปลว่า ดอกไม้ ที่มีค่าเหมือนทอง ผนึกสิน แปลว่า มีทรัพย์สินสะสมไว้ ผืนน้ำ แปลว่า ขุมทรัพย์ที่มีค่า พณัตศศิตา แปลว่า ความเจริญรุ่งเรือง อุดมด้วยโภคทรัพย์ พรกนก แปลว่า ทองที่ประเสริฐ พรรทิพภา แปลว่า ผุดผ่องดั่งทองคำ พสุชา แปลว่า ผู้เกิดจากทรัพยือันมั่งคั่ง พสุดา แปลว่า ทรัพย์สมบัติ พสุดาภา แปลว่า ผู้มีทรัพย์,รุ่งเรือง พสุธร แปลว่า ทรงไว้ซื้อทรัพย์สมบัติ พสุนธรา แปลว่า ทรงไว้ซึ่งทรัพย์ พหุอุไร แปลว่า มีทองมาก พัทธ์ธนามาศ แปลว่า ผูกพันกับความมั่งคั่งและทองคำ พัศธนัน แปลว่า มีทรัพย์และความกล้าหาญ พัสน์นันท์ แปลว่า ยินดีในทรัพย์สมบัติ พัสวี แปลว่า มีทรัพย์ พัสวี แปลว่า มีทรัพย์ ไพรำ แปลว่า ทอง แก้วมีค่า เพชร มหัทธนิน แปลว่า มีทรัพย์มาก มัญชุสา แปลว่า หีบสมบัติ รชดา แปลว่า เงิน รดาวรินทร์ แปลว่า มีทรัพย์สมบัติยิ่งใหญ่และประเสริฐ รสิตา แปลว่า ช่างทองที่มีรสนิยม รัตนกาญจน์ แปลว่า ทองประเสริฐ รัตนากร แปลว่า คลังเงินทอง ริยาชฺ แปลว่า ทรัพย์สิน ไรยา แปลว่า ปรารถนาทรัพย์สมบัติ ลดาวัลย์ แปลว่า ผู้มีความพร้อมมูลด้วยทรัพย์ ลภัสรดา แปลว่า ยินดีแล้วในทรัพย์ วรรษิดา แปลว่า มีทรัพย์มากเหมือนฝน วสุนันท์ แปลว่า การยินดีในทรัพย์ วสุรัตน์ แปลว่า มณีคือทรัพย์ วาชรัตน์ แปลว่า มั่งคั่งในขุมทรัพย์ วิภวา แปลว่า ทรัพย์สิน วิภวา แปลว่า ทรัพย์สิน วิภวานี แปลว่า มีทรัพย์สิน ร่ำรวย สุวิตดา แปลว่า ทรัพย์สมบัติมาก เสฏฐิปภา แปลว่า มีทรัพย์และรุ่งเรือง เสาววรรณ แปลว่า ทอง ทำด้วยทอง โสวรรณ แปลว่า ทำด้วยทองคำ โสวัณณ์ แปลว่า ทำด้วยทองคำ หิรัณยกุล แปลว่า ตระกูลทองคำ หิรัณยวัต แปลว่า ประกอบด้วยทอง อนรรฆวี แปลว่า มีค่ามาก อรรถมาตร แปลว่า ทรัพย์สมบัติเงินทอง อาฒยวรรณ แปลว่า มีเชื้อสายของผู้ร่ำรวย, ร่ำรวยด้วยทองคำ อาฒยวรรณ แปลว่า ร่ำรวยด้วยทองคำ 재산 แปลว่า สมบัติ, ความมั่งคั่ง 정은 แปลว่า แร่เงินบริสุทธิ์ 丽金 แปลว่า ทองคำที่สวยงาม 宁金 แปลว่า ทองคำแห่งสันติภาพ 金月 แปลว่า ดวงจันทร์ทองคำ 飛 珍 แปลว่า โบยบินสู่ทรัพย์สมบัติ [/name_generator]