[name_generator] sample อ่านว่า แซมเพิล แปลว่า ตัวอย่าง scene อ่านว่า ซีน แปลว่า ทิวทัศน์ screen อ่านว่า สกรีน แปลว่า จอภาพยนตร์ script อ่านว่า สคริป แปลว่า งานเขียน secret อ่านว่า ซีคเคร็ท แปลว่า ความลับ sense อ่านว่า ซีน แปลว่า สติสัมปชัญญะ shall อ่านว่า เชล แปลว่า อนาคต sharp อ่านว่า ชาร์บ แปลว่า แหลมคม she อ่านว่า ชี แปลว่า เธอ sheep อ่านว่า ชีพ แปลว่า แกะ show อ่านว่า โชว์ แปลว่า แสดง shower อ่านว่า ชาวเวอร์ แปลว่า ฝักบัว shrimp อ่านว่า ชริมป์ แปลว่า กุ้ง shuttle อ่านว่า ชัทเทิล แปลว่า พาหนะขนส่งสาธารณะ snow อ่านว่า สโนว์ แปลว่า หิมะ sweet อ่านว่า สวีท แปลว่า หวาน Selene อ่านว่า เซเรน แปลว่า เทพปกรณัมกรีก Shira อ่านว่า ชริร่า แปลว่า สมาชิก [/name_generator]