[name_generator] Ah-lam แปลว่า สันติภาพ Ah-Chy แปลว่า สวยงาม Ah-Kum แปลว่า ดีเหมือนทอง Chia-Hao แปลว่า กล้วยไม้ Chia-wei แปลว่า ทรงพลัง สูงส่ง Da-Xia แปลว่า ฤดูร้อนที่ยาวนาน Eu-Fnh แปลว่า ฟีนิกซ์ Guan-Yin แปลว่า เมตตา Hachi แปลว่า แม่น้ำ Hsin-Yi แปลว่า สุขใจ Hui-fang แปลว่า กลิ่นหอม Hui-Feng แปลว่า ฟีนิกซ์ Ing-Wen แปลว่า ภาษาอังกฤษ Jia-Li แปลว่า สวยงาม Jia-Ling แปลว่า สวยงาม Li-Hua แปลว่า ดอกแพร์ Mei-Hua แปลว่า ดอกไม้สวย Mei-Ling แปลว่า สวยงามและละเอียดอ่อน Pei-Shan แปลว่า เครื่องประดับ ปะการัง Shu-Ching แปลว่า บริสุทธิ์ มีคุณธรรม Shu-Chuan แปลว่า แม่น้ำสี่สาย Shu-Fen แปลว่า กลิ่นหอมเย้ายวน Shu-Hua แปลว่า ความสวยอย่างตั้งใจ Siao-Chun แปลว่า ไผ่แคระ Su-Hui แปลว่า แลกเปลี่ยน Su-Wei แปลว่า บริสุทธิ์และชัดเจน Su-Wei แปลว่า บริสุทธิ์ ชัดเจน Tao-Yi แปลว่า วิธีที่เหมาะสม Uan-Ming แปลว่า เพลง Wei-En แปลว่า ล้ำค่า สดใส Yan-Ting แปลว่า ดวงตา Yi-Hsuan แปลว่า ความสุข ความสามัคคี Zhiao-Han แปลว่า ไผ่แคระ [/name_generator]