[name_generator] Yachtly อ่านว่า ยอร์ชลี่ แปลว่า เรือยนต์ที่ใช้ในการท่องเที่ยว Yam อ่านว่า แยม แปลว่า ต้นมันเทศหรือมันเทศ Yam-bean อ่านว่า แยมบีน แปลว่า มันแกว Yammerly อ่านว่า แยมเมอร์ลี่ แปลว่า บ่นอู้อี้ สะอื้น บ่น พูดเสียงสะอื้น Yammering อ่านว่า แยมเมอริ่ง แปลว่า ร้องโหยหวน Yearling อ่านว่า เยียร์ลิ่ง แปลว่า มีอายุหนึ่งปี Yearly อ่านว่า เยียร์ลี่ แปลว่า ทุกปี รายปี ประจำปี ปีละครั้ง Yelly อ่านว่า เยลลี่ แปลว่า เยลลี่ Yeast อ่านว่า ยีส แปลว่า เชื้อหมัก ยีสต์ ส่าเหล้า Yell อ่านว่า เยล แปลว่า การตะโกน การโห่ร้อง การแผดเสียง การเอ็ดตะโร Yellow อ่านว่า เยลโล่ว แปลว่า สีเหลือง เกี่ยวกับชนผิวเหลือง Youngling อ่านว่า ยังลิ้งค์ แปลว่า เด็กหนุ่มสาว สัตว์อ่อน ต้นไม้อ่อน มือใหม่ ผู้หัดใหม่ Yearly อ่านว่า เยียร์ลี่ แปลว่า ตลอดทั้งปี Yellow cake อ่านว่า เยนโล่วเค้ก แปลว่า เค้กเหลือง Yoga อ่านว่า โยคะ แปลว่า โยคะ Yogurt อ่านว่า โยเกิร์ต แปลว่า โยเกิร์ต [/name_generator]