[name_generator] sauce แปลว่า ปรุงรส scan แปลว่า ตรวจรายละเอียด section แปลว่า กลุ่ม series แปลว่า ชุดของสิ่งของ serve แปลว่า การเสิร์ฟลูก settle แปลว่า ตัดสินใจ shell แปลว่า เปลือกหอย signal แปลว่า สัญญาณ silk แปลว่า ผ้าไหม solar แปลว่า เกี่ยวกับดวงอาทิตย์ star แปลว่า ดวงดาว sunny แปลว่า สดใส [/name_generator]