[name_generator] U แปลว่า วาฬ Uchenna แปลว่า ความปรารถนาของพระเจ้า Udall แปลว่า ผู้เก่งกาจ Ugonna แปลว่า ความรุ่งโรจน์ Ulrich แปลว่า ผู้สูงศักดิ์หรือผู้ครองราชย์ Umair แปลว่า มีความคิดสร้างสรรค์ Unicorn แปลว่า ม้ายูนิคอร์น Unity แปลว่า ความสามัคคี Uriah แปลว่า แสงสว่างของฉันคือพระยาห์เวห์ Urias แปลว่า แสงสว่างของฉันคือพระยาห์เวห์ Uryah แปลว่า แสงสว่าง Usher แปลว่า ปากแม่น้ำ [/name_generator]