[name_generator] Wade แปลว่า แม่น้ำฟอร์ด Waits แปลว่า ผู้พิทักษ์ Waylin แปลว่า ที่่ดินริมถนน Weaver แปลว่า ช่างทอผ้า Welby แปลว่า ฟาร์มที่ดี Welch แปลว่า ช่างไม้ Welcome แปลว่า ยินดีต้อนรับ Wells แปลว่า บ่อน้ำ West แปลว่า ทิศตะวันตก White แปลว่า ขาว Whittemote แปลว่า ทุกสีขาว Wiatt แปลว่า ความแข็งแกร่งของสงคราม Willeen แปลว่า ผู้ปกป้อง Willey แปลว่า เจ้าเล่ห์ Wren แปลว่า นกขับขานสีน้ำตาลตัวเล็ก Wye แปลว่า ความแข็งแกร่งของสงคราม [/name_generator]