[name_generator] Y แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 25 Y-axis แปลว่า แกนวาย Yam แปลว่า มันมือเสือมันแกว Yea แปลว่า การแปลงผัน Year แปลว่า ปีอายุเวลาขวบปีการศึกษา Yeast แปลว่า เชื้อยีสต์ Yield of drainage basin แปลว่า การชลประทานและการระบายน้ำ [/name_generator]