[name_generator] Zaire แปลว่า สาธารณรัฐซาเอียร์ในภาคกลางของแอฟริกา Zaire แปลว่า หน่วยเงินตราของประเทศซาเอียร์ Zealot แปลว่า คนกระตือรือร้นคนที่คลั่งศาสนา Zebra แปลว่า ม้าลาย Zebu แปลว่า วัวแขก [/name_generator]