150 ชื่อจริงลูกชายตัว ค ชื่อที่มีความหมายดี ๆ มงคล ๆ เสริมสิริมงคลให้ลูกด้วยชื่อ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่การตั้งชื่อลูกค่ะคุณพ่อคุณแม่ทุก ๆ คน มีคุณพ่อคุณแม่คนไหนบ้างที่กำลังหาชื่อจริงให้ลูกน้อยที่กำลังจะเกิดมาในอีกไม่ช้า 

 1954 views

ยินดีต้อนรับเข้าสู่การตั้งชื่อลูกค่ะคุณพ่อคุณแม่ทุก ๆ คน มีคุณพ่อคุณแม่คนไหนบ้างที่กำลังหาชื่อจริงให้ลูกน้อยที่กำลังจะเกิดมาในอีกไม่ช้าบ้าง แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรดี วันนี้ทางเราเลยเอา 150 ชื่อจริงลูกชายตัว ค ที่มีทั้งคำอ่านและความหมาย มาให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดูกัน เพื่อจะได้เอาไปเป็นตัวเลือกในการตั้งชื่อลูก มาดูกันว่าจะมีชื่อไหนถูกใจคุณพ่อคุณแม่บ้าง มาดูกันเลย


ชื่อจริงลูกชายตัว คชื่อจริงลูกชายตัว ค ที่มีความหมายดี ๆ เสริมสิริมงคลให้ลูก

ชื่อคำอ่านความหมาย
คัมภีร์คัม-ภีมนตราแห่งฤคเวท
คมกริชคม- กริดอาวุธมีคมชนิดหนึ่ง
คมสันคม – สันความฉลาดปราดเปรียว
คัมคุณคำ – คุนมีคุณค่า
คมคายคม-คายฉลาด ไหวพริบดี ทันคน
คมชาญคม-ชานฉลาดเฉียบแหลม
คมศิลปคม-สินคมธนู
คมฐิพัฒน์คะ-มะ-ถิ-พัดมีความเจริญมั่นคง
คมกฤชคม-กริดคมของกริช
คมน์วรัตม์คม-วะ-รัดผู้ที่มีความประเสริฐ
คมน์วโรตม์คม-วะ-โรดผู้ที่มีความประเสริฐ
คมแก้วคม-แก้วเป็นผู้ที่มีตวามเฉียบแหลม
คมิกคะ-มิกผู้เตรียมจะก้าวต่อไป
คิมหันต์คิม-หันฤดูร้อน
คัมสันคัม- สันทรงคุณค่า
คีตภัทรคี-ตะ-พัดผู้เป็นเลิศในการขับร้อง
คำแหงคำ-แหงเข้มแข็ง, กล้าแข็ง
คงเดชคง-เดดอำนาจที่มั่นคง
คงชิตคง-ชิดผู้มั่นคงในชัยชนะ
คงกชคง-กดดอกบัวที่ไม่เหี่ยว
คนธชาติคะ-นะ-ทะ-ชาติผู้ที่มีกลิ่นหอม
คันธทรัพย์คัน-ทะ-ซับเครื่องหอม
คนธรสคน-ทะ-รดน้ำหอม
คนึงยศคะ-นึง-ยดคิดถึงเกียรติคุณ
คนึงจิตต์คะ-นึง-จิดผู้ที่มีจิตใจดี,ผู้ที่มีจิตใจคิดถึงคนอื่น


บทความที่เกี่ยวข้อง : 150 ชื่อจริงลูกชายตัว ส ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ เท่ ๆ เหมาะกับชื่อลูก


ชื่อคำอ่านความหมาย
คนึงนิจคะ-นึง-นิดผู้ที่มีความคิดถึงคนอื่นเสมอ
ครรชิตคอ-ระ-ชิทเสียงอันดังกึกก้อง
ครุวารคะ-รุ-วารวันพฤหัสบดี
เครือวัลย์เครือ- วันเถาวัลย์หรือผู้สืบเชื้อสาย
คริษฐ์คะ-ริทผู้ที่เป็นที่เคารพบูชา
คารมคา-รมถ้อยคําที่คมคาย, ฝีปาก
ครรชิตคัน-ชิดคํารน บันลือเสียง เอิกเกริก กึกก้อง กระหึม
ครองรัชต์ครอง-รัดมีเงิน
คารมเลิศคา-รม-เลิดผู้เก่งกาจในถ้อยคำที่คมคาย
ครองลาภครอง-ลาบมีลาภ
ครองกนกครอง-กะ-หนกผู้มีทอง
ครองกมลครอง-กะ-มนผู้มีจิตใจดี
ครองรักครอง-รักผู้ที่สามารถปกป้องคนรัก
ครองธรรมครอง-ทำเป็นผู้ที่อยู่ในศีลในนธรรม
ครองภพครอง-พบผู้ที่เป็็นใหญ่ในแผ่นดิน
ครองสินครอง-สินผู้ปกป้องทรัพย์สมบัติ,ผู้รักษาสมบัติ
ครองสุขครอง-สุกผู้รักษาความสุข
ครองเดชครอง-เดดผู้ที่มีอำนาจ
คติพจน์คะ- ติ-พจคำพูดที่เป็นตัวอย่าง
คติยาคะ-ติ-ยาบุคคลตัวอย่างของผู้อื่น
คเณศคะ -เนศพระพิฆเนศ
คณานนท์คะ- นา- นนคนที่มีเพื่อนฝูงมาก
คณพศคะ-นะ-พดผู้มีอำนาจ
คณุตม์คะ- นุทผู้ที่ประเสริฐที่สุด
คณาคำคะ-นา-คำผู้มีถ้อยคำมาก


ชื่อจริงลูกชายตัว ค ที่เพราะ ๆ เหมาะกับการเอาไปตั้งชื่อลูก

ชื่อคำอ่านความหมาย
คณิศคะ-นิทความเป็นใหญ่ในกลุ่ม
คณินคะ-นินความเป็นผู้ใหญ่กว่าผู้อื่น
คณิตินคะ- นิ- ตินปราชญ์แห่งการคิดคำนวณ
คณัสนันท์คะ-นัท-นันเป็นที่เพลิดเพลินของผู้อื่น
คณนันท์คะ- นะ-นันผู้ที่เป็นที่ชื่นชม
คณนาถคะ- นะ- นาทผู้ที่เป็นที่พึ่งได้
คณินทราคะ-นิน-ทราผู้เป็นใหญ่ในหมู่คณะ
คณกรคะ-นะ-กอนผู้นำความเจริญให้หมู่คณะ
คณพศคะ-นะ-พดผู้มีอำนาจในหมู่คณะ
คณวัฒน์คะ-นะ-วัดผู้มีความเจริญในหมู่คณะ
คณภณคะ-นะ-พนผู้เป็นที่พึ่งของหมู่คณะ
คณณัฐ์คะ-นะ-นัดเป็นผู้นำในหมู่นักปราชญ์
คุณพันธ์ุคุ-นะ-พันเผ่าพันธุ์มีคุณธรรม
คุณกรคุ-นะ-กอนก่อเกิดความดี
คุณวุฒิคุ-นะ-วุดเจริญด้วยคุรความดี
คุณาวุฒิคุ-นา-วุดคุณสมบัติ
คณาธิปคะ-นา-ทิบผู้เป็นใหญ่ในกลุ่ม, หัวหน้า
คณิตินคะ-นิ-ตินนักปราชญ์ทางคณิตศาสตร์
คุณภัทรคุน-นะ-พัดเจริญด้วยความดี
คุณัชย์คุ-นัดผู้รู้ธรรม ผู้รู้ความดี
คุณาธิปคุ-นา-ทิบเจ้าพระคุณ
คุณพันธุ์คุ-นะ-พันเผ่าพันธุ์มีคุณธรรม
คุณวรรธน์คุ-นะ-วัดเจริญด้วยความดี
คุณวีร์คุ-นะ-วีผู้กล้าผู้มีคุณธรรม
คุณวุฒิคุ-นะ-วุดเจริญด้วยคุณความดี


ชื่อจริงลูกชายตัว ค


ชื่อจริงลูกชายตัว ค ที่มีความหมายสิริมงคล เหมาะกับการเอาไปตั้งชื่อลูก

ชื่อคำอ่านความหมาย
คุณศักดิ์คุ-นะ-สักผู้มีคุณธรรมมีอำนาจ
คุณานุคุณคุ-นา-นุ-คุนผู้มากด้วยความเกื้อหนุน
คุณาวุธคุ-นา-วุดผู้มีความดีเป็นอาวุธ
คุณาสินคุ-นา-สินผู้มีทรัพย์มาก
คุณาสินคุ-นา-สินผู้มีทรัพย์มาก
คุณกรคุ-นา-กอนบ่อเกิดแห่งความดี ที่รวมแห่งความดี
คณาเดชคะ-นา-เดดมีอำนาจมาก
คณุตม์คะ-นุดผู้เป็นเลิศกว่าคนทั้งหลาย
คณิศร์คะ-นิดผู้เป็นใหญ่ในหมู่คณะ
คณาพงษ์คะ-นา-พงมากด้วยผู้สืบวงศ์ตระกูล
คุณัชญ์คุ-นัดความรู้ที่ดี
คณิตกรณ์คะ-นิด-ตะ-กอนทำการคำนวณ
คณากฤตคะ-นา-กริดความสำเร็จของหมู่คณะ
คณาคะ-นามาก
คุณากรคุ-นา-กอนบ่อเกิดแห่งความดี
คุณานนท์คุ-นา-นนมีคุณความดีมากมาย
คณพศคะ-นะ-พดความสามารถของหมู่คณะ
คณินทร์ธารคะ-นิน-ทานผู้มีความทรงจำ
คณินธรณ์คะ-นิน-ทอนผู้เกิดในแผ่นดินเดียวกัน
คณินวัฒน์คะ-นิน-วัดผู้เจริญในหมู่คณะ
คณิศร์พงษ์คะ-นิด-พงผู้ยิ่งใหญ่,ตระกูลที่ยิ่งใหญ่
คณพัชญ์คะ-นะ-พัดเป็นผู้รู้ในหมู่คณะ
คณภณคะ-นะ-พนผู้ที่นำมวลชน
คณภรคะ-นะ-พอนผู้เป็นที่พึ่งของหมู่คณะ
คณสนันท์คะ-นะ-สะ-นันผู้ให้ความเพลิดเพลิน


บทความที่เกี่ยวข้อง : 70 ชื่อจริงลูกชายตัว ข ชื่อมงคล ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ


ชื่อคำอ่านความหมาย
คณพัชร์คะ-นะ-พัดผู้ที่นำชุมชนให้เข้มแข็ง
คณภัทรคะ-นะ-พัดผู้เป็นที่รักของหมู่คณะ ,และใครหลาย ๆคน
คณยศคะ-นะ-ยดผู้ที่มีเกียรติ/อำนาจ
คณสนันท์คะ-นะ-สะ-นันผู้ให้ความเพลิดเพลิน
คณาชัยคะ-นา-ไชผู้นำชัยในหมู่คณะ
คณสรณ์คะ-นะ-สอนเป็นที่พึ่งของหมู่คณะ
คณาณัทคะ-นา-นัดผู้มากไปด้วยความรู้
คณาภัทรคะ-นา-พัดผู้เจริญยิ่ง,ผู้มีความเจริญ
คณาวุฒิคะ-นา-วุดเป็นผู้ที่มีความรู้มาก
คณัชญ์คะ-นัดผู้ทรงคุณธรรม
คณิตกุลคะ-นิด-กุนการนับญาติ
คทาธรคะ-ทา- ทรผู้ที่มีไม้ตะบองเป็นอาวุธ
คทาธรคะ- ทา- ธรคนที่มีสติปัญญาเฉียบแหลม
คฑาวุธคะ-ทา-วุดกระบอง
คทาเดชคะ-ทา-เดดอำนาจที่เกิดจากคทา (กระบอง)
คทาวุธคะ-ทา-วุดมีกระบองเป็นอาวุธ
คชสีห์คะ-ชะ- สีราชสีห์
คชาธารคะ-ชา- ทานช้างพระที่นั่ง
คเชนทร์คะ- เชนจ่าโขลงของช้าง
คชพลคะ- ชะ-พลผู้ที่มีกำลังดั่งช้าง
คชาพลคะ-ชา-พนผู้มีกำลังประดุจช้าง
คชาภัทรคะ-ชา-พัดช้างที่ประเสริฐ
คชาชาติคะ-ซา-ชาดช้างพราย
คเชนทร์คะ-เชนพญาช้าง
คฤหัสถ์คะ-รึ-หัดผู้ครองเรือน


ชื่อคำอ่านความหมาย
คฤหาสน์คะ-รึ-หาดบ้านหลังงใหญ่,บ้านใหญ่โต
คลังเพชรคลัง-เพ็ดผที่กักเก็บเพรชจำนวนมาก
ควณชรัญญ์ควน-ชะ-รันผู้ที่รอบรู้เรื่องน้ำหอม
คหัฐคะ-หัดผู้ครอบครองเรือนร
คัคนินท์คัก-คะ-นินผู้ที่มีความยิ่งใหญ่บนท้องฟ้า
คัณฐีคัน-ถีคัมภีร์ที่อธิบายถึงบาลี
คัณภัทรคุน-นะ-พัดผู้ที่มีความประเสริฐ
คัดเนศวร์คัก-คะ-เนดเจ้าแห่งท้องฟ้า
คันฉัตรคัน-ฉัดชื่อดาวฤกษ์ดวงหนึ่ง
คันธทรัพย์คัน-ถะ-ซับเครื่องหอม,เครื่องความหอม
คามภีร์คาม-พีลึกซึ้ง
คำคมคำ-คมถ้อยคำที่แหลมคม
คำมั่นคำ-มั่นคำสัญญา
คำรณคำ-รนน้ำเสียงของผู้มีอำนาจ
คิรากรคิ-รา-กอนผู้ที่พูดเก่ง
คิริคิ-ริภูเขา
คิรินทรคิ-ริน-ทอนเจ้าแห่งภูเขา
คีรวันคี-ระ-วันชื่อพระอินทร์
คืนฉายคืน-ฉายค่ำคืนที่สว่างสดใส
คุปตรัชคุบ-ตะ-รัดผู้ปกป้องให้เป็นใหญ่
คึกฤทธิ์คึก-ริดร่าเริงในอำนาจวิเศษ
คำกองคำ-กองกองทอง
คฑาวุธคะ-ทา-วุดผู้มีกระบองเป็นอาวุธ
คริมาคะ-ริ-มาเป็นผู้ที่น่านับถือ


บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ชื่อจริงลูกชาย ก ชื่อมงคลพร้อมความหมาย เสริมสิริมงคล

ชื่อจริงลูกชาย พ ชื่อมงคลพร้อมความหมาย เสริมสิริมงคล

ชื่อจริงลูกสาว ก ชื่อมงคลพร้อมความหมาย เสริมสิริมงคล

ที่มา : 1, 2