160 ชื่อจริงลูกชายตัว จ เท่ ๆ ความหมายดี ๆ เหมาะกับการเอาไปตั้งชื่อลูก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่การตั้งชื่อลูกค่ะคุณพ่อคุณแม่ มีคุณพ่อคุณแม่คนไหนกำลังหาชื่อให้ลูกน้อยบ้างไหมคะ? วันนี้ทางเรามี 160 ชื่อจริงลูกชายตัว จ ม 

 2293 views

ยินดีต้อนรับเข้าสู่การตั้งชื่อลูกค่ะคุณพ่อคุณแม่ มีคุณพ่อคุณแม่คนไหนกำลังหาชื่อให้ลูกน้อยบ้างไหมคะ? วันนี้ทางเรามี 160 ชื่อจริงลูกชายตัว จ มาแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดูกัน เพื่อช่วยเป็นตัวเลือกในการเลือกชื่อให้กับลูกน้อยได้ จะมีชื่อไหนดี ๆ เพราะ ๆ เป็นมงคลบ้าง มาดูกันเลย

ชื่อจริงลูกชายตัว จ


ชื่อจริงลูกชายตัว จ เท่ ๆ ความหมายดี ๆ เสริมสิริมงคลให้ลูกด้วยชื่อ

ชื่อคำอ่านความหมาย
จตุภัทรจะ-ตุ-พัดเจริญด้วยธรรม4อย่าง
จตุภูมิจะ-ตุ-พูมสี่ภูมิคือ1กามาวจรภูมิ2.รูปาวจรภูมิ3.อรูปาวจรภูมิ4.โลกุตรภูมิ
จตุรภัทรจะ-ตุ-ระ-พัดความเจริญที่ชนปรารถนา4ประการคืออายุวรรณะสุขะพละหรืออายุวิทยายศพละ
จิตจิดใจซึ่งมีหน้าที่รู้คิดและนึก
จิตติพัฒน์จิด-ติ-พัดเจริญด้วยความคิดความฉลาด
จิตบุณย์จิ-ตะ-บุนมีความดีที่ซึ่งสั่งสมไว้แล้วมีใจดีงาม
จิตรจิดการวาดเขียนระบายสี,งดงามประณีต
จิตรกัณฐ์จิต-กันนกพิราบ
จิตตวิสุทธิจิด-ตะ-วิ-สุดความหมดจดของจิต,หลุดจากกิเลส
จิตรทวัสจิด-ตระ-วัดวันอันแจ่มใส
จิตรทิวัสจิด-ทิ-วัดวันอันแจ่มใสสวรรค์อันงดงาม
จิตรายศจิด-ตรา-ยดเหล็กดี,เหล็กกล้า
เจตน์สฤษฎิ์เจด-สะ-หริดสร้างเจตนาสร้างความคิดอ่าน
จิตรคุปต์จิด-ตระ-คุบผู้มีความดีคุ้มครอง
จิตรดิลกจิด-ดิ-หลกยอดแห่งความงามมีเครื่องหมายสวยงามจิตรกรเด่น
จิตรเทพจิด-ตระ-เทบเทวดาผู้งดงาม
จิตรภณจิด-ตระ-พนดูดดีพูดไพเราะ
จิตรภาณุจิด-พา-นุมีรัศมีสวยงามพระอาทิตย์
จิตรายุธจิด-ตรา-ยุดมีอาวุธต่างๆ
จิตรทิวาจิด-ทิ-วาวันอันแจ่มใส
จิตรพัสตร์จิด-พัดเสือดาว
จินต์จินคิด
เจตดิลกเจด-ด-หลกมีความคิดเป็นเลิศ
เจตน์เจดความคิดความตั้งใจ
เจตนิพัทธ์เจด-นิ-พัดมีความคิดมั่นคง
เจตพลเจด-พนมีกำลังใจเป็นที่ตั้ง
จรณ์จอนความประพฤติดี
จรณบูรณ์จะ-ระ-นะ-บูนถึงพร้อมด้วยความประพฤติ
จรณะจะ-ระ-นะความประพฤติ
จรณินท์จะ-ระ-นินเป็นใหญ่เพราะความประพฤติดี


ชื่อคำอ่านความหมาย
จรณินทร์จะ-ระ-นินเป็นใหญ่เพราะความประพฤติดี
จรัลจะ-รันเที่ยวป่า
จรายุทธจะ-รา-ยุดอาวุธของคนจร,อาวุธของคนเดินทาง
จรัลรมย์จะ-รัน-รมเที่ยวป่าอย่างมีความสุข
จรินทร์จะ-รินผู้เป็นใหญ่ในคนเดินทาง
จรินทรจะ-ริน-ทอนผู้เป็นใหญ่ในคนเดินทาง
จริมจะ-ริมภายหลังเล็กน้อง
จรุงจะ-รุงชักชวน,ยั่วใจ
จรูญจะ-รูนรุ่งเรือง,งดงาม
จรูญพันธุ์จะ-รูน-พันมีความผูกพันที่ดีงาม
จเรจะ-เรผู้เร่งรีบ,ผู้ตรวจ,ผู้ดูแล
จรัสรวีจะ-หรัด-ระ-วีสว่างไสวดุจพระอาทิตย์รุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
จารุทัศน์จา-รุ-ทัดมีการเห็นหรือทัศนะงดงาม
จำรัสจำ-หรัดรุ่งเรือง,แจ่มแจ้ง
จารุกิตติ์จา-รุ-กิดมีชื่อเสียงดีงาม
จารุเดชจา-รุ-เดดมีเดชงดงาม
จารุพิชญ์จา-รุ-พิดนักปราชญ์ผู้สง่างาม
จารุวัฒน์จา-รุ-วัดผู้มีความเจริญรุ่งเรือง
จารุวิทย์จา-รุ-วิดมีความรู้งามงามด้วยความรู้
จำรูญจำ-รูนรุ่งเรือง,งาม
จำเริญจำ-เรินเติบโต,งอกงาม
จรรย์ธรจัน-ทอนมีความประพฤติดี
จิรกรจิ-ระ-กอนกระทำตลอดกาลนาน
จิรกฤตจิ-ระ-กิดผู้สืบทอด
จิรชีพจิ-ระ-ชีบมีชีวิตนานอายุยืน
จิรโชติจิ-ระ-โชดความรุ่งเรือง
จิรฐาจิ-ระ-ถาฐานะที่มั่นคง
จิรณัฐจิ-ระ-นัดผู้มีความรู้ตลอดกาลนาน
จิรยุทธจิ-ระ-ยุดการรบที่ยาวนาน
จิรวินจิ-ระ-วินผู้มีอายุยืนยาว

บทความที่เกี่ยวข้อง : 160 ชื่อจริงลูกสาวตัว จ ที่มีความหมายดี ๆ เสริมสิริมงคลให้ลูกด้วยชื่อ


ชื่อจริงลูกชายตัว จ


ชื่อจริงลูกชายตัว จ ชื่อมงคลพร้อมความหมายชื่อดี ๆ

ชื่อคำอ่านความหมาย
จิรเวชจิ-ระ-เวดหมอที่ยั่งยืน
จิระเดชจิ-ระ-เดดมีอำนาจตลอดกาล
จิระนันท์จิ-ระ-นันผู้มีความเพลิดเพลินยินดีตลอดกาลนาน
จิระพันธ์จิ-ระ-พันเป็นที่รักเป็นที่ผูกพันนาน
จิรัฎฐ์จิ-รัดดำรงมั่นอยู่นาน
จิรเดชจิ-ระ-เดดหมอที่ยั่งยืน
จิรทีปต์จิ-ระ-ทีบรุ่งเรืองตลอดกาลนาน
จิรนนท์จิ-ระ-นนผู้เป็นที่รักและมีความผูกพัน
จิรนันท์จิ-ระ-นันมีผู้ชื่นชมยินดี
จิรพนธ์จิ-ระ-พนเป็นที่รักที่ผูกพันนาน
จิรพัฒน์จิ-ระ-พัดความเจริญรุ่งเรือง
จิรโพธิจิ-ระ-โพดมีความรู้ตลอดกาลนาน
จิรภัทรจิ-ระ-พัดผู้ดีงามตลอดกาลนาน
จิรเมธจิ-ระ-เมดมีความรู้ตลอดกาลนานมีความฉลาดนาน
จิรพัสจิ-ระ-พัดมีอายุยืนนาน
จิรภาสจิ-ระ-พาดรุ่งเรืองนานรุ่งโรจน์ตลอด
จิรสินจิ-ระ-สินมีทรัพย์ตลอดกาลนาน
จิรัสย์จิ-รัดตลอดกาลนานหรือนิรันดร
จิรายุศจิ-รา-ยุดอายุยืน
จิรันดน์จิ-รันใหม่อยู่นาน
จิรายุจิ-รา-ยุมีอายุยืน
จิรายุทธจิ-รา-ยุดรบนาน
จีรณะจี-ระ-นะประพฤติแล้ว
จีรนันท์จี-ระ-นันผู้มีความเพลิดเพลินยินดียาวนาน
จีรยุทธจี-ระ-ยุดรบที่ยาวนาน
เจริญวิทย์จะ-เริน-วิดเจริญด้วยความรู้
จรสจะ-รดแจ่มแจ้ง,รุ่งเรือง,สว่าง
จรัสจะ-หรัดแจ่มแจ้ง,รุ่งเรือง,สว่าง
จรัสกรจะ-หรัด-กอน,จะ-หรัด-กอนแสงสว่างจ้า
จรัสพงศ์จะ-หรัด-พงตระกูลที่รุ่งเรือง


ชื่อคำอ่านความหมาย
จรัสรัตน์จะ-หรัด-รัดแก้วที่มีแสงสว่างใส
จารวีจา-ระ-วีผู้งดงาม
จารุกรจา-รุ-กอนรัศมีงาม รัศมีดั่งทอง
จารุนันท์จา-รุ-นันผู้ยินดีในความงาม
จิรกิตติ์จิ-ระ-กิดมีชื่อเสียงยืนนาน
จิรชยาจิ-ระ-ชะ-ยามีชัยนาน
จิรนาถจิ-ระ-นาดผู้มีที่พึ่งยั่งยืน
จิรันธรจิ-รัน-ทอนทรงไว้นาน
จิราเจตจิ-รา-เจดมีความคิดเป็นยอด
จิราพัชรจิ-รา-พัดยั่งยืนดุจเพชร
จรสจันทร์จะ-รด-จันเหลืองเรืองรอง
จักรกริชจัก-กริดอาวุธของแว่นแคว้น
จักรกฤชจัก-กริดอาวุธของแว่นแคว้น
จักรกฤษณ์จัก-กริดพระนารายณ์ทรงจักร
จักรชัยจัก-ไชจักแห่งชัยชนะ
จักรดุลย์จัก-กระ-ดุนคุณธรรมที่นำไปสู่ความเจริญอย่างเสมอภาค
จักรธรจัก-กระ-ทอนผู้ทรงจักรหรืออำนาจ
จักรพลจัก-กระ-พนกำลังของแว่นแคว้น
จักรพันธ์จัก-กระ-พันเกี่ยวเนื่องด้วยแว่นแคว้น
จักรภพจัก-กะ-พบประเทศที่รวมกลุ่มกัน
จักรภัทรจัก-กระ-พัดผู้เจริญและเป็นที่รักในแว่นแคว้น
จักรวุธจัก-กระ-วุดผู้มีจักรเป็นอาวุธ
จักรินจัก-กรินพระราชาพระนารายณ์
จักรินทร์จัก-กรินผู้เป็นใหญ่ในแว่นแคว้น
จักรพงศ์จัก-กระ-พงผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของแว่นแคว้
จอมเดชจอม-เดดผู้มีอำนาจสูงสุด
จาตุรนต์จา-ตุ-รนเจ้าแห่งโลก
จันทร์ไชยจัน-ไชชัยชนะที่ให้ความร่มเย็น
จันทรานนท์จัน-ทรา-นนมีหน้าผุดผ่อง
จันทรัสม์จัน-ทะ-รัดเสมอจันทร์,เดือน

บทความที่เกี่ยวข้อง : ชื่อจริงลูกชาย ก ชื่อมงคลพร้อมความหมาย เสริมสิริมงคล


ชื่อจริงลูกชายตัว จ


ชื่อจริงลูกชายตัว จ เท่ ๆ ชื่อมงคลพร้อมความหมาย

ชื่อคำอ่านความหมาย
จัตุรงค์จัด-ตุ-รงองค์7,ประกอบด้วย4ส่วน
จตุพักต์จะ-ตุ-พักพระพรหม
จิณณ์จินประพฤติดีแล้ว
จิณณทัตจิน-นะ-ทัดผู้มีความประพฤติตามแบบแผน
จิณณธรรมจิน-นะ-ทำประพฤติธรรม
จิณณวัตรจิน-นะ-วัดประพฤติตามระเบียบแบบแผน
จิณณะจิน-นะประพฤติแล้ว
จิณพรตจิน-พะ-รดประพฤติดี
จุฑาธชจุ-ทา-ทดยอดธง
จุฑาวุธจุ-ทา-วุดมีจุกเป็นอาวุธ
จุมพลจุม-พนผู้เป็นใหญ่
จุลปรีชาจุน-ละ-ปรี-ชาความกำหนดรู้ในสิ่งที่เล็ก
จุลินทร์จุ-ลินผู้เป็นใหญ่ในสิ่งที่เล็ก
เจนธรรมเจน-ทัมผู้จัดเจนหรือผู้เชี่ยวชาญในธรรม
จันทกรจัน-ทะ-กอนแสงจันทร์
จันทกานต์จัน-ทะ-กานราตรีกาล งามดังพระจันทร์ ชายาพระจันทร์
จันทกานติ์จัน-ทะ-กานแสงจันทร์
จันทรจัน-ทอนนิ่มนวลดุจแสงจันทร์
จันทรกรจัน-ทระ-กอนแสงจันทร์
เจษฎาเจด-สะ-ดาผู้เป็นใหญ่ที่สุด,ผู้เจริญที่สุด
เจษฎาภรณ์เจด-สะ-ดา-พอนผู้มีเครื่องประดับที่มีค่า
จินต์จินคิด
จงสุทธาจง-สุด-ทาให้ขาวสะอาด
จรูญศักดิ์จะ-รูน-สักผู้รุ่งเรืองด้วยอำนาจ
จำรูญศักดิ์จำ-รูน-สักผู้มีอำนาจรุ่งเรือง
จิระศักดิ์จิ-ระ-สักผู้มีศักดิ์ตลอดกาล
เจริญศักดิ์จะ-เริน-สักเจริญด้วยอำนาจ
จุลพงศ์จุน-ละ-พงตระกูลเล็ก
เจียมสกุลเจียม-สะ-กุนรู้จักวางตัวในวงศ์ตระกูล
เจิมศักดิ์เจิม-สักเพิ่มความสามารถ
จรรยมณฑน์จัน-ยะ-มนผู้มีความประพฤติดี เป็นเครื่องประดับ
จาฏุพัจน์จา-ตุ-พัดมีวัจนะน่าฟัง พูดดี
จิณณพัตจิน-นะ-พัดผู้ประพฤติตามระเบียบแบบแผน
เจียระไนเจีย-ระ-ไนของที่ดีที่สุด
จงรักษ์จง-รักให้รักษาไว้
จิรพลจิ-ระ-พนผู้มีกำลังตลอดกาล
เจนรบเจน-รบผู้ชำนาญในการต่อสู้
จรัสพรรณจะ-หรัด-พันมีผิวพรรณสดใส
เจษฎากรเจด-สะ-ดา-กอนผู้มีความตั้งใจที่ดี
จิณห์วราจิน-วะ-รามีเครื่องหมายหรือสัญญลักษณ์อันประเสริฐ


บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

100 ชื่อจริงลูกสาวตัว ค ที่มีความหมายดี ๆ เสริมเสน่ห์ให้ลูกสาวด้วยการตั้งชื่อ

150 ชื่อจริงลูกชายตัว ค ชื่อที่มีความหมายดี ๆ มงคล ๆ เสริมสิริมงคลให้ลูกด้วยชื่อ

ชื่อจริงลูกสาว พ ชื่อมงคลพร้อมความหมาย เสริมสิริมงคล

ที่มา : 1