200 ชื่อจริงลูกชายตัว น ที่มีความหมายดี ๆ เท่ ๆ ทันสมัย

ยิรดีต้อนรับสู่การตั้งชื่อลูกค่ะ มีคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่กำลังหาชื่อให้ลูกน้อยกันอยู่บ้างคะ? วันนี้ทางเราเอา 200 ชื่อจริงลูกชายตัว น ที่มีความ 

 1670 views

ยิรดีต้อนรับสู่การตั้งชื่อลูกค่ะ มีคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่กำลังหาชื่อให้ลูกน้อยกันอยู่บ้างคะ? วันนี้ทางเราเอา 200 ชื่อจริงลูกชายตัว น ที่มีความหมายดี ๆ ชื่อเพราะ ๆ มาให้ดูกัน เพื่อที่ช่วยเป็นแนวคิดในการตั้งชื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้ มาดูกันเลยว่าจะมีชื่อไหนดี ๆ เพราะ ๆ บ้าง

ชื่อจริงลูกชายตัว นชื่อจริงลูกชายตัว น ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ ชื่อเป็นมงคล

ชื่อคำอ่านความหมาย
นครินทร์นะ-คะ-รินเจ้าเมือง , เมืองใหญ่
นงคราญนง-ครานนางงาม
นงค์พรนง-พอนนางผู้ประเสริฐ
นงนภัสนง-นะ-พัดนางฟ้า
นงนาถนง-นาดหญิงผู้เป็นที่พึ่ง
นงนาทนง-นาดหญิงที่มีชื่อเสียงโด่งดัง
นงนิตย์นง-นิดหญิงที่มีความมั่นคง
นงนุชนง-นุดน้องนาง
นงพรนง-พอนหญิงที่ดีงาม
นงพะงานง-พะ-งาหญิงงาม
นงลักษณ์นง-ลักผู้มีลักษณะดี , ผู้มีขวัญ
นฏกรนัด-ตะ-กอนผู้ฟ้อนรำ
นทจรนด-ทะ-จอนเที่ยวไปในน้ำ
นทีนะ-ทีแม่น้ำ
นทีบดีนะ-ที-บอ-ดีเจ้าแห่งแม่น้ำ
นนทกรนน-ทะ-กอนผู้สร้างความสุขความเพลิดเ
นนทกูลนน-ทะ-กูนผู้ทำให้วงศ์ตระกูลมีความส
นนทพัทธ์นน-ทะ-พัดผูกพันด้วยความสุข
นนทภัสร์นน-ทะ-พัดผู้เจริญและยินดี
นนทรีนน-ซีผู้มีความยินดี
นนทวรนน-ทะ-วอนมีความเพลิดเพลินอันประเสร
นนทัชนน-ทัดเกิดมาเพื่อความบันเทิง
นนทิกรนน-ทิ-กอนผู้ทำให้เกิดความสุข
นนทิกาญจน์นน-ทิ-กานผู้ที่มีความสุขและมีทรัพย
นนทิญานน-ทิ-ยามีความรู้ที่น่ายินดีบทความที่เกี่ยวข้อง : 70 ชื่อจริงลูกชายตัว ต ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ เสริมมงคลด้วยชื่อลูกชาย

ชื่อคำอ่านความหมาย
นนทิพัชร์นน-ทิ-พัดยินดีดั่งได้เพชร
นนทิพัทธ์นน-ทิ-พัดผูกพันด้วยความสุข
นนทิภรนน-ทิ-พอนผู้ยินดีเป็นผู้ค้ำจุน
นนทิภัคนน-ทิ-พักยินดีมีเกียรติ
นนทิภาสนน-ทิ-พาดมีความสุขความรุ่งเรือง
นนทิยุตนน-ทิ-ยุดผู้ประกอบด้วยความยินดี
นนทิวรรธน์นน-ทิ-วัดยินดีในทรัพย์
นนทิวัฒน์นน-ทิ-วัดเจริญด้วยความยินดี
นนทิเวทนน-ทิ-เวดผู้ยินดีมีความรู้
นนท์นนความยินดี
นนท์นภัสร์นน-นะ-พัดผู้มีความสุขสดใส
นนท์ปวิธนน-ปะ-วิดผู้สร้างความสุขความบันเทิ
นนท์รวิศนน-ระ-วิดยินดีที่เป็นใหญ่
นบนทีนบ-นะ-ทีผู้เป็นดั่งแม่น้ำอันควรสั
นบศิรนบ-สิ-ระเทิดทูนไว้เหนือศีรษะ
นพกรณ์นบ-พะ-กอนผู้มีมือเก้ามือ
นพคุณนบ-พะ-คุนทองนพคุณ
นพจิรานบ-จิ-ราใหม่ตลอดกาล
นพชัยนบ-พะ-ไชผู้มีชัยชนะทั้งเก้า
นพณัชนบ-พะ-นัดมีความรู้ก้าวหน้า
นพณัฐนบ-พะ-นัดนักปราชญ์ใหม่ๆ นักปราชญ์ผ
นพดนย์นบ-พะ-ดนลูกชายคนใหม่
นพดรนบ-พะ-ดอนใหม่กว่า หนุ่มกว่า
นพดลนบ-พะ-ดนแผ่นฟ้า 9 ชั้น
นพนนท์นบ-พะ-นนผู้เพลิดเพลินในสิ่งใหม่


ชื่อจริงลูกชายตัว นชื่อจริงลูกชายตัว น ที่มีความหมายดี ๆ เท่ ๆ เหมาะกับชื่อลูก

ชื่อคำอ่านความหมาย
นพนันท์นพ-พะ-นันเพลิดเพลินในสิ่งใหม่ๆ
นพนิตนบ-พะ-นิดของหวาน, ขนมที่มีรสหวาน
นพนิตย์นบ-พะ-นิดสดชื่นเสมอ
นพปฎลนบ-ปะ-ดนเศวตฉัตร
นพพรนบ-พอนผู้มีพรทั้งเก้าประการ
นพพริษฐ์นบ-พะ-ริดประเสริฐสุด
นพพิชญ์นบ-พิดนักปราชญ์ผู้สดชื่นเสมอ
นพภัสสรนบ-พัด-สอนแสงสว่างสดใน
นพรดานบ-ระ-ดาผู้ยินดีในสิ่งใหม่ ๆ มีคว
นพรัญชน์นบ-พะ-รันผู้มีความยินดีใหม่
นพรัตนบ-พะ-รัดยินดีในสิ่งใหม่
นพรัตน์นบ-พะ-รัดแก้ว 9 ประการ คือ เพชร ทั
นพรุจนบ-พะ-รุจผู้มีความรุ่งเรืองสดใส
นพวรรษนบ-พะ-วัดปีใหม่
นพวิชช์นบ-พะ-วิดความรู้เก้าประการ
นพวิทย์นบ-พะ-วิดผู้มีความรู้ความก้าวหน้า
นพศรนบ-พะ-สอนลูกธนูทั้งเก้า
นพัตธรนะ-พัด-ทอนผู้ทรงไว้ซึ่งความสร้างสร
นพเก้านบ-พะ-เก้าแหวนที่ประดับพลอยเก้าชนิด
นภจรนบ-พะ-จอนผู้ไปบนฟ้า
นภชนกนะ-พะ-ชะ-นกผู้ที่เกิดจากฟ้า
นภดลนบ-พะ-ดนพื้นฟ้า
นภธรนะ-พะ-ทอนทรงไว้บนท้องฟ้า
นภธารนบ-พะ-ทานท้องฟ้าและสายน้ำ
นภนต์นะ-พนสุดขอบฟ้าบทความที่เกี่ยวข้อง : 120 ชื่อจริงลูกชายตัว ท ที่มีความหมายดี ๆ เท่ ๆ ชื่อเป็นมงคล

ชื่อคำอ่านความหมาย
นภพนมนบ-พะ-นมภูเขาและท้องฟ้า
นภพิรุฬห์นบ-พะ-รุนผู้เจริญสุดขอบฟ้า
นภศรีนบ-พะ-สีเป็นมงคลจากฟ้า
นภษรนะ-พะ-สอนผู้ที่พบแต่ความดีงาม
นภสรนบ-พะ-สอนเมฆ
นภสินธุ์นบ-พะ-สินทางช้างเผือก
นภสุภนบ-พะ-สุบงดงามดั่งท้องฟ้า
นภัคนะ-พักผู้ไปในฟ้า ดวงดาว
นภัทรนะ-พัดมีความรู้เป็นศิริมงคล
นภัทสรานะ-พัด-สะ-รานางฟ้า
นภัสนะ-พัดฟ้า สวรรค์
นภัสกรนะ-พัด-สะ-กอนรัศมีบนท้องฟ้า
นภัสกานต์นะ-พัด-สะ-กานสุดขอบฟ้า
นภัสดลนะ-พัด-สะ-ดนพื้นแผ่นฟ้า
นภัสต์ศรณ์นะ-พัด-สอนที่ระลึกแห่งท้องฟ้า
นภัสนันท์นะ-พัด-สะ-นันท้องฟ้าที่สดใส
นภัสพรนะ-พัด-สะ-พอนพรจากสวรรค์
นภัสรพีนะ-พัด-ระ-พีพระอาทิตย์บนฟากฟ้า
นภัสรานันท์นะ-พัด-สะ-รา-นันท้องฟ้าที่สดใส
นภัสวรรณนะ-พัด-สะ-วันดุจท้องฟ้าที่มีสีสันสดใส
นภัสวัสส์นะ-พัด-สะ-วัดท้องฟ้าในฤดูฝน
นภัสสรนะ-พัด-สอนแสงบนท้องฟ้า
นภัสสิตานันท์นะ-พัด-สิ-ตา-นันท้องฟ้าที่บริสุทธิ์สดใส
นภาดานะ-พา-ดาท้องฟ้าที่สดใส
นภาธรนะ-พา-ทอนรัศมีงามบนท้องฟ้า

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ :

170 ชื่อจริงลูกสาวตัว ธ ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ ชื่อมงคล

80 ชื่อจริงลูกสาวตัว ข ชื่อมงคล ที่มีความหมายดี ๆ เสริมสิมงคลให้ลูกด้วยชื่อ

100 ชื่อจริงลูกชายตัว ธ ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ เหมาะกับการตั้งชื่อลูก

ที่มา : 1, 2