100 ชื่อจริงลูกสาวตัว ค ที่มีความหมายดี ๆ เสริมเสน่ห์ให้ลูกสาวด้วยการตั้งชื่อ

คุณพ่อคุณแม่คนไหนที่กำลังหาชื่อจริงให้ลูกสาวแล้วขึ้นต้นด้วย ค กันบ้างคะ วันนี้ทางเราเลยเอา 100 ชื่อจริงลูกสาวตัว ค ที่มีทั้งความหมายและคำอ่า 

 1794 views

คุณพ่อคุณแม่คนไหนที่กำลังหาชื่อจริงให้ลูกสาวแล้วขึ้นต้นด้วย ค กันบ้างคะ วันนี้ทางเราเลยเอา 100 ชื่อจริงลูกสาวตัว ค ที่มีทั้งความหมายและคำอ่านมาให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดูกัน เพื่อคุณพ่อคุณแม่คนไหนกำลังหาชื่อให้ลูกน้อยที่กำลังจะเกิดในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า แล้วไม่รู้จะตั้งชื่อลูกจริงของลูกว่าอะไรดีแต่อยากให้ชื่อจริงของลูกขึ้นต้นด้วย ค มาดูกันเลยว่าจะมีชื่อไหนดี ชื่อไหนเพราะ ๆ บ้าง มาดูกันค่ะชื่อจริงลูกสาวตัว คชื่อจริงลูกสาวตัว ค ที่มีความหมายดี ๆ เสริมเสน่ห์ให้ลูกด้วยชื่อ


ชื่อคำอ่านความหมาย
คนธววัลย์คะ-นะ-ทะ-วะ-วันเถาวัลย์ที่มีกลิ่นหอม
คนธวัลย์คน-ทะ-วันเถาวัลย์หอม
คันธนีราคัน-ทะ-นี-ราน้ำหอม
คันธารัตน์คัน-ทา-รัดกลิ่นแก้ว
คำมาลีคำ-มา-ลีดอกไม้ทองคำ
คุ้มขวัญคุ้ม-ขวัญคุ้มครองขวัญ
คนึงนิตย์คะ-นึง-นิดคิดถึงเสมอ
คันธมาลีคัน-ทะ-มา-ลีดอกไม้กลิ่นหอม
คนธรสคน-ทะ-รดน้ำหอม
คนึงจิตต์คะ-นึง-จิดผู้ที่มีจิตใจดี,ผู้ที่มีจิตใจคิดถึงคนอื่น
คนึงรัตน์คะ-นึง-รัดผู้ที่คิดถึงแต่เรื่องสวยงาม
คนึงทิพย์คะ-นึง-ทิบผู้ที่มีความระมัดระวัง
คมน์วรัตม์คม-วะ-รัดผู้ที่ความประเสริฐ
คนึงนิจคะ-นึง-นิดผู้ที่มีความคิดถึงคนอื่นเสมอ
คันธรัตน์คัน-ทะ-รัดกลิ่นแก้ว
คันธรสคัน-ทะ-รดน้ำหอม
คันธมาทน์คัน-ทะ-มาดภูเขาผาหอง
คันธมนคัน-ทะ-มนผูู้ที่มีจิตใจดี,จิตใจงดงาม
คันธวัลย์คัน-ทะ-วันเถาวัลย์หอม
เครือวัลย์เครือ- วันเถาวัลย์หรือผู้สืบเชื้อสาย
ครุวารคะ-รุ-วารวันพฤหัสบดี
ครองพรครอง-พอนมีความประเสริฐ
คริษฐาคะ-ริด-ถาผู้ที่เป็นที่เคารพบูชา
เครือวรรณเครือ-วันเชื้อสายสกุล
ครองขวัญครอง-ขวันมีมิ่งขวัญบทความที่เกี่ยวข้อง : 160 ชื่อจริงลูกสาวตัว จ ที่มีความหมายดี ๆ เสริมสิริมงคลให้ลูกด้วยชื่อ


ชื่อคำอ่านความหมาย
ครองกนกครอง-กะ-หนกผู้มีทอง
ครองใจครอง-ใจผู้ครอบครองหัวใจ
ครองกมลครอง-กะ-มนผู้มีจิตใจดี
ครองสุขครอง-สุกผู้รักษาความสุข
ครองรักครอง-รักผู้ที่สามารถปกป้องคนรัก
คริมาคะ-ริ-มาเป็นผู้ที่น่านับถือ
คิรากรคิ-รา-กอนผู้ที่พูดเก่ง
คิริคิ-ริภูเขา
คีรวันคี-ระ-วันชื่อพระอินทร์
คีรัยยาคี-ไร-ยาเจ้าแห่งถ้อยคำ
คชาภัทรคะ-ชา-พัดช้างที่ประเสริฐ
คชาภรณ์คะ-ชา-พอนเครื่องประดับช้าง
คชารีคะ-ชา-รีศัตรูแห่งพวกช้าง คือ สิงโต
คชรัตน์คค-ชะ-รัดช้างแก้ว
คชาภาคะ-ชา-พาผู้มีแสงสว่างยิ่งใหญ่ดุจด
คณิสราคะ-นิส-สะ- ราผู้ที่เป็นใหญ่ ชื่อนี้เป็นคนที่มีเสน่
คุณัญญาคุ-นัน-ยาผู้รู้คุณธรรม
คณาคำคะ-นา-คำผู้มีถ้อยคำมาก
คณินทร์ชิตาคะ-นิน-ชิ-ตาผู้มีชัยชนะ
คณภัทรคะ-นะ-พัดผู้เป็นที่รัก,และใครหลาย ๆ คน
คณสนันท์คะ-นะ-สะ-นันผู้ให้ความเพลิดเพลิน
คณสรณ์คะ-นะ-สอนเป็นที่พึ่งของหมู่คณะ
คณัชญ์คะ-นัดผู้ทรงคุณธรรม
คณัสนันท์คะ-นัท-นันเป็นที่เพลิดเพลินของผู้อื่น
คณนันท์คะ- นะ-นันผู้ที่เป็นที่ชื่นชมชื่อจริงลูกสาวตัว คชื่อจริงลูกสาวตัว ค ความหมายดี ๆ เพราะ ๆ เสริมสิริมงคลให้ลูก


ชื่อคำอ่านความหมาย
คณนาถคะ- นะ- นาทผู้ที่เป็นที่พึ่งได้
คณินทราคะ-นิน-ทราผู้เป็นใหญ่ในหมู่คณะ
คณพศคะ-นะ-พดผู้มีอำนาจในหมู่คณะ
คณกรคะ-นะ-กอนผู้นำความเจริญให้หมู่คณะ
คณวัฒน์คะ-นะ-วัดผู้มีความเจริญในหมู่คณะ
คณภณคะ-นะ-พนผู้เป็นที่พึ่งของหมู่คณะ
คณิศรคะ-นิด-สอนคำพูดที่หลักแหลม
คณัญญ์นิชาคะ-นัน-นิ-ชาผู้มีความรู้ในหมู่คนนิรัน
คณางค์นลัทคะ-นาง-นะ-ลัดดอกไม้ในหมู่ผู้คน
คณัญญาคะ-นัน-ยาผู้ลึกซึ้งถึงคุณธรรม
คณาณัทคะ-นา-นัดผู้มากไปด้วยความรู้
คณาภัทรคะ-นา-พัดผู้เจริญยิ่ง,ผู้มีความเจริญ
คณิตกุลคะ-นิด-กุนการนับญาติ
คณิตตาคะ-นิด-ตาเป็นการนับคำนวน
คณินทร์ฑาห์คะ-นิน-ทาผู้ชอบสร้างความดี
คณินทร์ธารคะ-นิน-ทานผู้มีความทรงจำ
คณินท์ณิษาคะ-นิน-นิ-สาผู้ประพรความยิ่งใหญ่
คุณามาศคุ-นา-มาดคุณค่าของทองคำ
คุณานนต์คุ-นา-นนผู้มีคุณความดี
คณัสนันท์คะ-นัด-สะ-นันเป็นที่เพลิดเพลินของคณะ
คณัสวันทน์คะ-นัด-สะ-วันผู้เคารพหมู่คณะ
คณิศรคะ-นิด-สอนผู้เป็นใหญ่กว่าหมู่คนทั้งหลาย
คณนาถคะ-นะ-นาดผู้เป็นที่พึ่งของหมู่คณะ
คุณิตาคุ-นิ-ตาผู้ที่มีความดี,ผู้ที่สร้างประโยชน์
คณพรณ์คะ-นะ-พอนบำรุงคณะ ดูแลหมู่คณะบทความที่เกี่ยวข้อง : ชื่อจริงลูกสาว พ ชื่อมงคลพร้อมความหมาย เสริมสิริมงคล


ชื่อคำอ่านความหมาย
คณภรณ์คะ-นะ-พอนบำรุงคณะ ดูแลหมู่คณะ
คณิตาคะ-นิ-ตาการคำนวณ
คุณัญญาคุ-นัน-ยาผู้รู้ธรรม, ผู้รู้ความดี
คุณามัยคุ-นา-ไมมั่งคั่งในความดี
คณิศร์ฐิตาคะ-นิด-ถิ-ตาผู้คงมั่นในการเป็นผู้นำขอ
คณิศร์ณพิชญ์คะ-นิด-นะ-พิดผู้ที่เป็นนักปราชญ์
คณิศาคะ-นิด-สาผู้เป็นใหญ่เหนือหมู่คณะ
คณิศร์คะ-นิดผู้เป็นใหญ่ในหมู่คณะ
คณิสราคะ-นิด-สะ-ราผู้เป็นใหญ่ในหมู่คณะ
คณพิชญ์คะ-นะ-พิดหมู่คณะของนักปราชญ์
คณิฏฐาคะ-นิด-ถาผู้ยืนได้ด้วยหมู่คณะ,ผู้ที่น่ารักในหมู่คณะ
คุณกาญจน์คุ-นะ-กานทองเนื้อดี
คลังพลอยคลัง-พลอยผที่กักเก็บพลอยจำนวนมาก
คลังเพชรคลัง-เพ็ดผที่กักเก็บเพรชจำนวนมาก
คะนึงนิจคะ-นึง-นิดผู้ที่ระลึกถึง,คิดถึงอยู่เสมอ
คัคนนันท์คัก-นะ-นันผู้ชื่นชมท้องฟ้า
คัคนางค์คัก-คะ-นางท้องฟ้า,ฟากฟ้า
คคนางค์คะ-คะ-นางท้องฟ้า
คคนะคะ-คะ-นะท้องฟ้า
คคนัมพรคะ-คะ-นำ-พอนฟ้า
คคนานต์คะ-คะ-นานท้องฟ้า
คีตกานท์คี-ตะ-กานบทกลอนที่ขับร้อง
คุลิกาคุ-ลิ-กาไข่มุก
คลองขวัญคลอง-ขวันคลองอันเป็นที่นับถือของปวงชน
คุลิกาคุ-ลิ-กาไข่มุก
คลองขวัญคลอง-ขวันคลองอันเป็นที่นับถือของปวงชน
คัทลียาคัด-ทะ-ลี-ยาชื่อกล้วยไม้สกุลหนึ่ง
คำหมอนคำ-หมอนหมอนทองคำ
คำภาคำ-พาแสงสว่างที่เกิดจากทองคำ
คติยาคะ-ติ-ยาบุคคลตัวอย่างของผู้อื่นบทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ :

150 ชื่อจริงลูกชายตัว ค ชื่อที่มีความหมายดี ๆ มงคล ๆ เสริมสิริมงคลให้ลูกด้วยชื่อ

ชื่อจริงลูกสาว ก ชื่อมงคลพร้อมความหมาย เสริมสิริมงคล

ชื่อจริงลูกชาย ก ชื่อมงคลพร้อมความหมาย เสริมสิริมงคล

ที่มา : 1