ชื่อจริงลูกสาว ก ชื่อมงคลพร้อมความหมาย เสริมสิริมงคล

ยินดีต้อนรับเข้าสู่การตั้งชื่อลูก มีคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนเข้ามาส่องชื่อลูกก่อนที่จะมีลูกบ้างไหนคะเนี่ย หรือว่าคุณกำลังจะได้พบกับเจ้าตัวน 

 2756 views


ยินดีต้อนรับเข้าสู่การตั้งชื่อลูก มีคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนเข้ามาส่องชื่อลูกก่อนที่จะมีลูกบ้างไหนคะเนี่ย หรือว่าคุณกำลังจะได้พบกับเจ้าตัวน้อยในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้แล้วแต่ยังไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรดี แต่ไม่ต้องเป็นกังวลไปเพราะว่าเราได้รวบรวมชื่อ ชื่อจริงลูกสาว ก พร้อมคำอ่านและความหมายมากให้แล้ว ไปดูกันว่ามีชื่ออะไรบ้าง

ชื่อคำอ่านความหมาย
กชกรกด-ชะ-กอนกระพุ่มไหว้ ทำอัญชลี
กชณิชากด-นิ-ชาผู้บริสุทธิ์พุทผ่อง
กชธัญญากด-ทัน-ยาผู้งดงาม,ผู้ที่สง่างาม
กชนงกด-ชะ-นงหญิงงามดุจดอกบัว
กชนนท์กด-ชะ-นนผู้เป็นที่ชื่นชอบดั่งดอกบัว
กชนันท์กด-ชะ-นันดอกบัวที่น่ายินดี
กชนารากด-นา-รามีรัศมีงามดั่งดอกบัว
กชนารีกด-ชะ-นา-รีหญิงที่งามดั่งดอกบัว
กชนิภากด-ชะ-นิ-พางามบริสุทธิ์ดุจดอกบัว
กชนุชกด-ชะ-นุดหญิงสาวดุจดอกบัว
กชพรกด-ชะ-พอนผู้งามเลิศดั่งดอกบัว
กชพรรณกด-ชะ-พันผูที่มีผิวพรรณที่งดงามดั่งดอกบัว
กชมนกด-ชะ-มนเป็นผู้ที่มีจิตใจดี,มีจิตใจดุจดังดอกบัว
กชรดากด-ชะ-ระ-ดาผู้ที่มีความยินดี
กชรดีกด-ชะ-ระ-ดีผู้ที่ชื่นชอบดอกบัว
กชลักษิกากด-ชะ-ลัก-สิ-กาผู้มีบุญวาสนาดีดังดอกบัว
กชวรากด-ชะ-วะ-ราผู้ประเสริฐดั่งดอกบัว
กชวิภากด-ชะ-วิ-พางดงามดั่งดอกบัว
กชอรกด-ชะ-ออนหญิงสาวผู้งดงาม
กณิกนันต์กะ-นิก-นันละเอียดยิ่ง
กณิกากะ-นิ-กาเล็ก ชื่อสมุนไพรชนิดหนึ่ง คนที่สอง
กณิศากะ-นิ-สารวงข้าว
กนกกะ-หนกทองคำ
กนกกะ-หนกทองคำ
กนกกรกะ-หนก-กอนผู้ที่มีความสามารถล้นหลาม
กนกกรกะ-หนก-กอนผู้ที่มีความสามารถล้นหลาม
กนกกาญจน์กะ-หนก-กานผู้ที่มีความลล้ำค่า
กนกกุลกะ-หนก-กุลวงศ์ตระกูลดั่งทอง
กนกทิพย์กะ-หนก-ทิบทองคำที่ดีวิเศษ
กนกธิชากน-ทิ-ชาผู้ที่เกิดแถวทะเล


ชื่อคำอ่านความหมาย
กนกนาถกะ-หนก-นาดมีทองเป็นที่พึ่ง
กนกนิภากะ-หนก-นิ-พาเหมือนทอง
กนกนุชกะ-หนก-นุดหญิงสาวที่มีความประเสริฐดั่งทองคำ
กนกพรกะ-หนก-พอนทองประเสริฐ
กนกพรรณกะ-หนก-พันผู้มีผิดพรรณดุจทองคำ
กนกพัชรกะ-หนก-พัดทองและเพชร
กนกพัฒน์กะ-หนก-พัดผู้เจริญด้วยทอง
กนกพิชชากะ-หนก-พิด-ชาผู้ที่มีความรู้มาก
กนกพิชญ์กะ-หนก-พิดปราชญ์ผู้มีค่าประดุจทอง
กนกภัทรกะ-หนก-พัดประเสริฐดั่งทอง
กนกรดากะ-หนก-ระ-ดายินดีในทอง
กนกรวีกะ-หนก-ระ-วีผู้ที่สง่างามดุจพระอาทิตย์
กนกรัตน์กะ-หนก-รัดทองคำที่ล้ำค่า
กนกรัศมิ์กะ-หนก-รัดผู้ที่มีความสง่างามดั่งทอง
กนกลดากะ-หนก-ละ-ดาเถาทอง
กนกลักษณ์กะ-หนก-ลักผู้มีลักษณะดั่งทอง
กนกวดีกะ-หนก-วะ-ดีหญิงสาวผู้สดใสดุจทองคำ
กนกวรรณกะ-หนก-วันผู้มีผิวพรรณงดงามดั่งทองคำ
กนกวลัยกะ-หนก-วะ-ไลเคื่องตกแต่ง,กำไลทองบคำ
กนกอรกะ-หนก-ออนผู้หญิงที่ดี
กนต์ยุพากน-ยุ-พาหญิงงาม,ผู้งดงาม
กนต์สินีกน-สิ-นีหญิงสาวผู้งดงาม
กนธิชากน-ทิ-ชาเกิดใกล้ทะเล
กนิษฐากะ-นิด-ถาน้องสาวคนเล็ก
กมนทิพย์กะ-มน-ทิบผู้ที่มีความงามเป็นเลิศ
กมนนิษฐ์กะ-มน-นิดผู้มีความงามความมั่นคง
กมนนุชกะ-มน-นุดหญิงสาวผู้มีความน่ารัก
กมนพิชชามาศกะ-มน-พิช-ชา-มาดผู้งดงามที่มีความรู้เกี่ยวกับทอง
กมนภัคกะ-มน-พักผู้งดงามด้วยเกียรติ
กมนมาศกะ-มน-มาดผู้ที่มีความงดงามดั่งทองชื่อจริงลูกสาว ก ชื่อมงคลพร้อมความหมาย


ชื่อจริงลูกสาว ก ชื่อมงคลพร้อมความหมาย

ชื่อคำอ่านความหมาย
กมนรัตน์กะ-มน-รัดผู้มีความงามประเสริฐสุด
กมนีย์กะ-มะ-นีงาม เป็นที่พึงพอใจ
กมนียากะ-มะ-นี- ยางาม เป็นที่พึงพอใจ
กมลกะ-มนบัว,ดอกบัว,หัวใจ
กมลกัลย์กะ-มน-กันผู้ที่มีความสุข
กมลกานต์กะ-มน-กานผู้ที่มีจิตใจงาม
กมลฉัตรกะ-มน-ฉัดร่มใจ
กมลฉันท์กะ-มน-ฉันผู้ใจที่มีความยินดี ความพึงพอใจ
กมลชนกกะ-มน-ชะ-นกผู้เป็นดวงใจของพ่อ
กมลทิพย์กริด-ตะ-กานผู้เป็นที่รัก,ผู้ที่ถูกรัก
กมลนัทธ์กะ-มน-นัดผู้เป็นที่พักพิงทางจิตใจ
กมลนิตย์กะ-มน-นิดคนที่มีความมั่นคงในจิตใจ
กมลพรกะ-มน-พอนเป็นผู้ที่มีจิตใจอันประเสริฐ
กมลพรรณกะ-มน-พันผู้มีผิวพรรณงดงามดุจดอกบัว
กมลพัชรกะ-มน-พัดผู้ที่มีจิตใจแข็งแกร่งดุจเพชร
กมลพิชญ์กะ-มน-พิดใจนักปราชญ์
กมลภัทรกะ-มน-พัดผู้มีจิตใจดีงาม
กมลยุพากะ-มน-ยุ-พาหญิงสาวผู้มีความงาม
กมลรัตน์กะ-มน-รัดดอกบัวที่ล้ำค่า
กมลลักษณ์กะ-มน-ลักมีลัษณะงดงามดุจดอกบัว
กมลวรกะ-มน-ละ-วอนประเสริฐเหมือนดอกบัว
กมลานันท์กะ-มะ-ลา-นันบัวบาน
กมลาวศีกะ-มะ-ลา-วะ-สีหญิงงามผู้สำรวมตน
กมุทพรกะ-มุด-พอนผู้ประเสริฐดุจดอกบัว
กมุทมาศกะ-มุด-มาดดอกบัวทอง
กรกชกอ-ระ-กดกระพุ่มมือไหว้
กรกนกกอน-กะ-หนกทองกร แสงทอง
กรกมลกอน-กะ-มนผู้ที่มีความซื่อสัตย์
กรกัญญากอ-ระ-กัน-ยาผู้ที่มีความยิ่งใหญ่
กรกาญจน์กอน-กานแสงแห่งทองคำ


ชื่อคำอ่านความหมาย
กรกานต์กอน-ระ-กานผู้ที่มีความรุ่งเรือง
กรชศากอน-ชะ-สาผู้รุ่งเรืองด้วยความดี
กรชาดากอน-ชา-ดาให้เกิดความรุ่งเรือง
กรชุดากอน-ชุ-ดาผู้ให้แสงสว่าง
กรณิกากอน-นิ-กาช่อฟ้า
กรณิชกด-ชะ-นิดผู้ที่มีความบริสุทธิ์ดั่งดอกบัว
กรณินทร์กอ-ระ-นินผู้ยิ่งใหญ่ในสิ่งที่ทำ
กรณิศกอ-ระ-นิดผู้ที่มีอำนาจบาทใหญ่,ผู้ทำการใหญ่
กรณิสากอ-นิ-สาผู้ที่มีความยิ่งใหญ่
กรนภากอน-นะ-พามือที่โบกไปตามท้องฟ้า
กรนันท์กอ-ระ-นันผู้ที่มีความน่ายินดี
กรพินธุ์กอ-ระ-พินทับทิม
กรรณลดากัน-ละ-ดาใบหู
กรรณาภรณ์กัน-นา-พอนเครื่องประดับ,เครื่องประดับหู
กรรณิกากัน-นิ-กาผู้ที่มีความสวยดั่งดอกไม้
กรรณิการ์กัน-นิ-กาดอกไม้ชนิดหนึ่ง
กรรวีกอน-ระ-วีรัศมีแห่งอาทิตย์
กรวรรณกอ-ระ-วันผู้มีผิวพรรณงดงาม
กรวลัยกอน-วะ-ไลกำไลมือ
กรวิกากอน-วิ-กานกการเวก
กรวิภากอน-วิ-พาความงามแห่งแสงจันทร์ หรือแสงอาทิตย์
กรองกาญจน์กรอง-กานเกลียวทอง
กรองแก้วกรอง-แก้วถักทอด้วยเพชรพลอย
กรองขวัญกรอง-ขวันจิดใจที่มีสิริมงคลอันละเอียดอ่อน
กรองจิตกรอง-จิดจิตใจที่ละเอียดอ่อน สุขุม
กรองมาสกรอง-มาดพระจันทร์ที่แสงนวลยองใย
กระมลกระ-มนดอกบัว,หัวใจ
กระยาทิพย์กระ-ยา-ทิบชื่อขนมที่นิยมใช้หญิงสาวพรหมจารีกวนเครื่องปรุงให้เข้ากัน
กรุณากะ-รุ-นาความสางสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์
กฤดิชญากริด-ชะ-ยาผู้มีความรู้,ผู้ที่มีเกียรติ


ชื่อลูกสาว ก ชื่อเสริมสิริมงคล


ชื่อลูกสาว ก ชื่อเสริมสิริมงคล

ชื่อคำอ่านความหมาย
กฤตกานต์กริด-ตะ-กานผู้เป็นที่รักยิ่ง
กฤตชญากริด-ชะ-ยาผู้รู้ในสิ่งที่กระทำแล้ว,กตัญญู
กฤตชยากริด-ชะ-ยาผู้ทำให้ได้ชัยชนะ
กฤตญาดากริด-ยา-ดาผู้มีความรู้,ความสามารถ
กฤตพรกริด-ตะ-พอนผู้สร้างพร มีความประเสริฐ
กฤตยากริด-ตะ-ยาเกียรติ
กฤตลักษณ์กริด-ตะ-ลักประเสริฐ
กฤตานนกริ-ตา-นนผู้ชำนาญยิ่ง
กฤตานนท์กริ-ตา-นนผู้ชำนาญยิ่ง
กฤตาภรณ์กริ-ตา-พอนผู้ประดับกายแล้ว
กฤติกากริด-ติ-กาชื่อดาวฤกษ์กลุ่มดาวลูกไก่
กฤติภรณ์กริด-ติ-พอนผู้สร้างเครื่องประดับกาย
กฤติยากริด-ติ-ยาหน้าที่ที่พึงกระทำ กิจธุระ
กฤติยาภรกริด-ติ-ยา-พอนผู้มีเกียรติค้ำจุน
กฤศกิรณากริด-สะ-กิ-ระ-นาผู้น้อยที่มีรัศมีเรืองรอง
กฤศมนกริด-สะ-มนผู้มีใจมั่นคงหนักแน่น
กฤษฎิ์กนิษฐ์กริด-กะ-นิดผู้เฉลียวฉลาด
กฤษณากริด-สะ-หนาไม้หอม
กฤษณาพรกริด-สะ-นา-พอนดำสนิท
กฤษติยากริด-ติ-ยาหน้าที่ที่พึงกระทำ
กลอยใจกลอย-ใจร่วมจิตร่วมใจกัน
กวิดากะ-วิ-ดากาพย์กลอน วิธีรจนาคำประพันธุ์
กวิตากะ-วิ-ตากาพย์กลอน วิธีรจนาคำประพันธุ์
กวินทรากะ-วิน-ทาจอมกวี , นักปราชญ์หญิงผู้ยิ่งใหญ่
กวินทิพย์กะ-วิน-ทิบดีงามเหมือนสิ่งพิมพ์
กวินธิดากะ-วิน-ทิ-ดาลูกสาวผู้ดีงาม
กวินนาฎกะ-วิน-นาดหญิงสาวผู้ดีงาม
กวินนาถกะ-วิน-นาดผู้ม่ที่พึ่งอันดีงาม
กวิสรากะ-วิ-สะ-ราจอมกวี ยอดผู้ฉลาด
กวีทิพย์กะ-วี-ทิบมีความสามารถเกี่ยวกับกาพย์กลอน


ชื่อคำอ่านความหมาย
กวีพรกะ-วี-พอนมีความสามารถเกี่ยวกับกาพย์กลอน
กวีวรรณกะ-วี-วันกวี
กษมลกะ-สะ-มนทำลายมนทิล
กษิรากะ-สิ-ราน้ำนม
กสิณากะ-สิ-นาอุบายให้เกิดสมาธิ
กอบกุลกอบ-กุนตระกูลที่สามีคคีกัน,รวมตระกูล
กัชชลากัด-ชะ-ลาแร่พลวง
กัญจน์กันทอง
กัญจนพรกัน-จะ-นะ-พอนทองประเสริฐ
กัญจน์อมลกัน-อะ-มนทองไร้มลทิน บริสุทธิ์ดังทอง
กัญจนากัน-จะ-นาทองคำ
กัญจนาพรกัน-จะ-นา-พอนทองอันบริสุทธิ์
กัญจนีกัน-นะ-นีทองคำ
กัญชพรกัน-ชะ-พอนประเสริฐดุจน้ำดอกไม้
กัญญพัชรกัน-ยา-พัดหญิงสาวผู้มีค่าดุจเพชร
กัญญ์วรากัน-วะ-ราหญิงสาวผู้ประเสริฐ
กัญญากัน-ยาสาวรุ่น
กัญญาณัฐกัน-ยา-นัดหญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
กัญญาพัชรกัน-ยา-พัดหญิงผู้มีค่าดุจเพชร
กัญญาภรณ์กัน-ยา-พอนเครื่องประดับของหญิง
กัญญาภัคกัน-ยา-พักหญิงสาวผู้มีศิริมงคล
กัญญาภัทรกัน-ยา-พัดหญิงสาวผู้มีความเจริญ
กัญญารัตน์กัน-ยา-รัดหญิงสาวผู้น่ารัก
กัญญาวีร์กัน-ยา-วีหญิงสาวผู้กล้าหาญ
กัญนิภากัน-นิ-พาเหมือนหญิงสาว
กัญวรากัน-วะ-ราหญิงสาวผู้ประเสริฐ
กัณฐมณีกัน-ถะ-มะ-นีของที่รัก
กัณฐาภรณ์กัน-ถา-พอนเครื่องประดับคอ
กัณฐิกากัน-ถิ-กาสร้อยคอ
กัณณิกากัน-นิ-กาช่อฟ้า


ชื่อจริงลูกสาว ชื่อที่ขึ้นต้นด้วย ก. ไก่


ชื่อจริงลูกสาว ชื่อที่ขึ้นต้นด้วย ก. ไก่

ชื่อคำอ่านความหมาย
กัณติกากัน-ติ-กาผู้กระทำ
กัตติกากัด-ติ-กาดาวลูกไก่
กัทลีกัด-ทะ-ลีกล้วย
กันต์กันน่ารักน่าพอใจ
กันต์กนิษฐ์กัน-กะ-นิดน้องสาวผู้เป็นสุข น้องสาวผู้น่ารัก
กันต์กมลกัน-กะ-มนมีใจน่ารักมีจิตใจงาม
กันตพรกัน-ตะ-พอนน่ารักและประเสริฐ
กันตยากัน-ตะ -ยาเป็นสุข สาวสวย
กันต์ฤทัยกัน-รึ-ไทดวงใจเป็นที่รัก ที่รักแห่งดวงใจ
กันตากัน-ตาเป็นสุข สาวสวย
กันตาภากัน-ตา-พารัศมีที่น่าพึงพอใจ รัศมีงาม
กันติชากัน-ติ-ชาเกิดมาด้วยความรัก
กันตินันท์กัน-ติ-นันยินดีในความรัก
กันติยากัน-ติ-ยาความรัก
กันติศากัน-ติ-สาเจ้าแห่งความรัก
กันทรากัน-ทราซอกเขา ลำธาร ถ้ำ
กันธิชากัน-ทิ-ชาเกิดใกล้ทะเล
กันธิชากัน-ทิ-ชาเกิดใกล้ทะเล
กันนิดากัน-นิ-ดาหญิงสาว
กันยกากัน-ยะ-กาหญิงวัยรุ่น
กันย์สินีกัน-สิ-นีสาวงามผู้ไร้โรค
กันยาพรกัน-ยา-พอนสาวผู้ประเสริญ
กันยาภรณ์กัน-ยา-พอนเครื่องประดับของหญิง
กันยารัตน์กัน-ยา-รัดนางแก้ว
กัลชนากัน-ชะ-นาผู้สำเร็จ
กัลย์กมลกัน-กะ-มนผู้มีความสามารถเป็นหัวใจ
กัลยรัตน์กัน-ยะ-รัดมีความสามารถเป็นแก้ว มีรัตนอันเป็นมงคล
กัลย์สุดากัน-สุ-ดาธิดาผู้ไร้โรค ธิดาผู้สามารถ
กัลยากัน-ละ-ยาหญิงงาม
กัลยาณีกัน-ละ-ยา-นีหญิงผู้มีความงาม


ชื่อคำอ่านความหมาย
กาญจนสุดากาน-จะ-นะ-สุ-ดาลูกสาวผู้เปรียบด้วยทอง
กาญจนากาน-จะ-นาทอง
กาญจนาพรกาน-จะ-นา-พอนทองอันบริสุทธิ์
กาญจนาภากาน-จะ-นา-พาแสงทอง
กาญจนาวดีกาน-จะ-นา-วะ-ดีหญิงที่มีค่าควรยกย่อง
กาญจนีกาน-จะ-นีทอง
กานดากาน-ดาหญิงที่รัก
กานดาวดีกาน-ดา-วะ-ดีหญิงผู้เป็นที่รัก
กานต์กานน่ารักน่าพึงพอใจ
กานต์กนีย์กาน-กะ-นีน้องรัก หญิงสาวผู้น่ารัก
กานต์จรีย์กาน-จะ-รีความประพฤติที่ดีงาม
กานต์ชนิตกาน-ชะ-นิดผู้ให้เกิดสิ่งเป็นที่รัก ผู้บันดาลสิ่งปรารถนา
กานต์ธิดากาน-ทิ-ดาลูกสาวผู้เป็นที่รัก
กานต์พิชชากาน-พิด-ชามีความรู้เป็นที่รัก
กานต์มณีกาน-มะ-นีแก้วมณีที่น่ารัก
กานต์ยุพนกาน-ยุ-พนความสาวที่น่ารัก
กานต์รวีกาน-ระ-วีพระอาทิตย์ที่น่ารัก พระอาทิตย์งดงาม
กานต์สินีกาน-สิ-นีสาวงามผู้น่ารัก
กานต์สิริกาน-สิ-หริเป็นมิ่งขวัญที่น่ารัก
กานติ์ชนิตกาน-ชะ-นิดผู้บันดาลความรัก
กานติมากาน-ติ-มางามน่ารัก
กานติศากาน-ติ-สาเจ้าแห่งความรัก ยอดแห่งความรัก
กิ่งกาญจน์กิ่ง-กานกิ่งทอง
กิ่งดาวกิ่ง-ดาวสืบทอดจากดวงดาว
กิ่งฟ้ากิ่ง-ฟ้าสืบทอดจากสวรรค์
กิจจาพรกิด-จา-พอนสิ่งที่พึงกระทำอันดี
กิจพรกิด-พอนสิ่งที่พึงกระทำอันดี
กิตติกานต์กิด-ติ-กานผู้มีชื่อเสียงดีงาม
กิตติญากิด-ติ-ยาผู้มีเกียรติ
กิตตินันท์กิด-ติ-นันยินดีในชื่อเสียง


ชื่อจริงลูกสาว ก ชื่อมงคลพร้อมความหมาย


ชื่อจริงลูกสาว ก ชื่อมงคลพร้อมความหมาย

ชื่อคำอ่านความหมาย
กิตติพรกิด-ติ-พอนมีชื่อเสียงอันประเสริฐ
กิตยากิด-ตะ-ยาผู้มีเชื่อเสียง
กิตินันท์กิ-ติ-นันเพลิดเพลินในเกียรติ,ยินดีในชื่อเสียง
กิติมากิ-ติ-มาผู้มีชื่อเสียง
กิรณากิ-ระ-นารัศมีเรืองรอง
กิรติกากิ-ระ-ติ-กาผู้มีเกียรติ
กีรัตยากี-รัด-ตะ-ยาหญิงผู้มีเกียรติ
กุณฑิกากุน-ทิ-กาคนโทน้ำ
กุณณัฏฐ์กุน-นะ-นัดผู้มีปัญญาดุจเปลวไฟ
กุลกัลยากุน-กัน-ยาหญิงสาวผู้เกิดในตระกูลดี
กุลจิรากุน-จิ-รามีตระกูลอันมั่นคง ตระกูลที่ตั้งอยู่ตลอดกาลนาน
กุลชากุน-ละ-ชามีสกุลดี
กุลญาดากุน-ละ-ยา-ดาตระกูลผู้รู้ ตระกูลนักปราชญ์
กุลธรากุน-ทะ-ราผู้ดำรงค์วงศ์สกุล ผู้รักษาสกุลไว้
กุลธิดากุน-ทิ-ดาหญิงผู้เกิดในตระกูลดี
กุลนันท์ก-ละ-นันเป็นที่ยินดีแห่งสกุลวงศ์
กุลนันทน์กุ-ละ-นันเป็นที่ยินดีแห่งสกุลวงศ์
กุลนาถกุน-ละ-นาดเป็นที่พึงแห่งสกุลวงศ์
กุลนารีกุน-ละ-นา-รีหญิงผู้เกิดในตระกูลดี
กุลนิดากุน-นิ-ดาผู้นำตระกูล ผู้ได้รับการแนะนำในตระกูล
กุลนิภากุน-นิ-พาเหมือนสกุลวงศ์ เป็นดุจแสงสว่างแห่งสกุล
กุลนิษฐ์กุน-ละ-นิดผู้เป็นความสำเร็จแห่งสกุล ผู้เป็นความดีงามแห่งสกุ
กุลปริยากุน-ปริ-ยาเป็นที่รักของสกุลวงศ์
กุลพัชรกุน-ละ พัดเพชรประจำตระกูล
กุลพัทธ์กุน-ละ-พัดเกี่ยวข้องกับสกุล
กุลภรณ์กุน-ละ-พอนค้ำจุนวงศ์สกุล
กุลยากุน-ละ-ยาสตรีเกิดในสกุลผู้ดี ผู้ดีมีสกุล สายน้ำ สภา
กุลรัตน์กุน-ละ-รัดรัตนแห่งสกุลวงศ์
กุลวดีกุน-วะ-ดีหญิงผู้เกิดในตระกูลดี
กุลสตรีกุน-ละ-สัด-ตรีหญิงสาวผู้มีสกุลดี


ชื่อคำอ่านความหมาย
กุลสินีกุน-ละ-สิ-นีหญิงงามแห่งตระกูล
กุลิสรากุ-ลิด-สะ-ราผู้เป็นใหญ่ในตระกูล
กุศลพรกุ-สน-พอนชอบแต่สิ่งอันประเสริฐ
กุศาวดีกุ-สา-วะ-ดีชื่อเมืองของพระกุศโอรสพระราม
กุสุมนิภากุ-สุม-นิ-พาเสมือนดอกไม้ งามเหมือนดอกไม้
กุสุมากุ-สุ-มาดอกไม้
กุสุมาลย์กุ-สุ-มานดอกไม้
เก็จมณีเก็ด-มะ-นีเม็ดแก้วเลอค่า
เก็จลดาเก็ด-ละ-ดาเถาวัลย์แก้วประดับ
เกณิกาเก-นิ-กาพลับพลาที่ประทับของพระราชา
เกตน์นิภาเกด-นิ-พาเป็นความรุ่งเรืองแห่งที่อยู่อาศัย
เกตนิกาเกด-นิ-กาผู้มีเหย้าเรือน เป็นหลักฐาน
เกตุมณีเกด-มะ-นียอดเศียรเปรียบแก้วสูงค่า
เกวลินเก-วะ-ลินผู้สำเร็จ
เกวลีเก-วะ-ลีมีความรู้พิเศษ มีความรู้อย่างสูงสุด
เกศเกดผม
เกศกนกเกด-กะ-หนกผมทอง
เกศราภรณ์เกด-สะ-รา-พอนเครื่องประดับผม
เกศรินเก-สะ-รินสิงห์โต
เกศรินทร์เกิด-สะ-รินเกสรดอกไม้
เกศสุดาเกด-สุ-ดาลูกสาวที่รักเสมือนยอดศีรษะ
เกศิณีเก-สิ-นีนางผู้มีผมงาม
เกศินีเก-สิ-นีนางผู้มีผมงาม
เกสรเก-สอนส่วนในของดอกไม้
เกสราเกด-สะ-ราเกสรดอกไม้
แก้วขวัญแก้ว-ขวันสูงค่าดังจิตที่เป็นมิ่งขวัญ
แก้วใจแก้ว-ใจเป็นที่รักดั่งดวงใจ
แก้วตาแก้ว-ตาสิ่งที่รักยิ่ง
แก้วทิพย์แก้ว-ทิบสูงค่าเป็นของดีวิเศษ
โกลัญญาโก-ลัน-ยาสตรีผู้เกิดในตระกูลสูง


บทความที่น่าสนใจ :

ชื่อจริงลูกชาย ก ชื่อมงคลพร้อมความหมาย เสริมสิริมงคล

ชื่อจริงลูกสาว พ ชื่อมงคลพร้อมความหมาย เสริมสิริมงคล

ชื่อจริงลูกชาย พ ชื่อมงคลพร้อมความหมาย เสริมสิริมงคล

ที่มา : 1