160 ชื่อจริงลูกสาวตัว จ ที่มีความหมายดี ๆ เสริมสิริมงคลให้ลูกด้วยชื่อ

คุณพ่อคุณแม่คนไหนที่กำลังหาชื่อจริงให้ลูกสาวแล้วขึ้นต้นด้วย จ กันบ้างคะ วันนี้ทางเราเลยเอา 100 ชื่อจริงลูกสาวตัว จ ที่มีทั้งความหมายและคำอ่า 

 2603 views

คุณพ่อคุณแม่คนไหนที่กำลังหาชื่อจริงให้ลูกสาวแล้วขึ้นต้นด้วย จ กันบ้างคะ วันนี้ทางเราเลยเอา 100 ชื่อจริงลูกสาวตัว จ ที่มีทั้งความหมายและคำอ่านมาให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดูกัน เพื่อคุณพ่อคุณแม่คนไหนกำลังหาชื่อให้ลูกน้อยที่กำลังจะเกิดในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า แล้วไม่รู้จะตั้งชื่อลูกจริงของลูกว่าอะไรดีแต่อยากให้ชื่อจริงของลูกขึ้นต้นด้วย จ มาดูกันเลยว่าจะมีชื่อไหนดี ชื่อไหนเพราะ ๆ บ้าง มาดูเลย

ชื่อจริงลูกสาวตัว จ


ชื่อจริงลูกสาวตัว จ ที่มีความหมายดี ๆ เหมาะกับการเอาไปตั้งชื่อลูก

ชื่อคำอ่านความหมาย
จงจงบอกความหวังหรือความบังคับแน่วแน่
จงกลจง-กนบัว,บัวสาย
จงสุขจง-สุกให้มีความสุข
จตุรพรจะ-ตุ-ระ-พอนพร4ประการ(อายุวรรณะสุขะพละ)
จรัลรมย์จะ-รัน-รมเที่ยวป่าอย่างมีความสุข
จันทรัชจัน-ทะ-รัดดาวพุธ
จำนงจำ-นงประสงค์,มุ่งหวัง,ตั้งใจ
จำเนียมจำ-เนียมรู้จักประมาณตัว,ประพฤติตนพอสถานะ
จันทร์สมจัน-สมเสมอด้วยจันทร์
จิณณ์จินประพฤติดีแล้ว
จิตจิดใจซึ่งมีหน้าที่รู้คิดและนึก
จิตรจิดการวาดเขียนระบายสี,งดงามประณีต
จิตรินจิด-รินนักวาดศิลปิน
จิรฐาจิ-ระ-ถาฐานะที่มั่นคง
จังคนิภาจัง-คะ-นิ-พามีรัศมีงดงาม
จันจิมาจัน-จิ-มางามเหมือนดวงจันทร์
จันทนาจัน-ทะ-นาต้นไม่มีผลสุกเหลืองหอม
จันทนิภาจัน-ทะ-นิ-พาแสงจันทร์ เหมือนพระจันทร์
จันทนีจัน-ทะ-นีมีกลิ่นจัน
จันทนียาจัน-ทะ-นี-ยามีกลิ่นจัน
จันทพรจัน-ทะ-พอนพระจันทร์งาม
จันทภาจัน-ทะ-พาเย็นตาเย็นใจดุจแสงจันทร์
จันทร์แก้วจัน-แก้วคุณค่าเลิศ
จันทร์จรีจัน-จะ-รีความนิ่มนวลที่มีความเฉียบคม
จันทร์จิราจัน-จิ-รางามเสมอ
จันทร์ดาวจัน-ดาวดุจดวงดาว และดวงจันทร์
จันทร์ทิพย์จัน-ทิพมีความนิ่มนวลอย่างดีวิเศษ
จันทร์เพ็ญจัน-เพ็นพระจันทร์เต็มดวง
จันทรรัตน์จัน-ทระ-รัดไข่มุก
จันทร์วลัยจัน-วะ-ไลวงจันทร์ วงเดือน


ชื่อคำอ่านความหมาย
จันทราจัน-ทรานิ่มนวลดุจแสงจันทร์
จันทรากานต์จัน-ทรา-กานที่รักของพระจันทร์
จันทราภาจัน-ทรา-พาแสงจันทร์
จันทัปปภาจัน-ทับ-ปะ-พาแสงจันทร์
จันทิมันตุ์จัน-ทิ-มันพระจันทร์ เดือน
จันทิมาจัน-ทิ-มาพระจันทร์
จันทิราจัน-ทิ-ราพระจันทร์
จิดาภาจิ-ดา-พารัศมีอันสะสมไว้แล้ว รุ่งเรืองมาก
จิตตนาถจิด-ตะ-นาดเจ้าแห่งใจ
จิตตาจิด-ตาชื่อนักษัตร
จิตติมาจิด-ติ-มาผู้มีความตริตรอง มีสติปัญญา มีเกียรติ
จิตรกัญญาจิด-กัน-ยาหญิงสาวที่สวยงาม
จิตรทิพย์จิด-ทิบงดงามและวิเศษยิ่ง
จิตรพัสตร์จิด-พัดเสือดาว
จิตรลดาจิด-ละ-ดาเป็นศูนย์รวมแห่งพันธุ์ไม้ทิพย์
จิตรเลขาจิด-เล-ขารูปภาพงามยิ่ง
จิตรวันจิด-จระ-วันวันอันงดงาม
จิตราจิด-ตราการวาดเขียน ระบายสี
จิตรานุชจิด-ตรา-นุชหญิงสาวผู้งดงาม
จินดาจิน-ดาความนึกคิด
จินดารัตน์จิน-ดา-รัดมีความคิดที่วิเศษเป็นเลิศ
จินตนาจิน-ตะ-นาความคิด
จินตนีจิน-ตะ-นีความคิด
จินตพรจิน-ตะ-พอนมีความคิดประเสริฐ
จินตภาจิน-ตะ-พามีความคิดเจิดจ้า
จรรย์ธรจัน-ทอนมีความประพฤติดี
จรรยพรจัน-ยะ-พอนมีความประพฤติดี ประเสริฐ
จรรย์อมลจัน-อะ-มนผู้มีความประพฤติดีไม่มีที่ติ
จรรยาจัน-ยาความประพฤติ
จรัญญาจะ-รัน-ยากระจาย

บทความที่เกี่ยวข้อง : ชื่อจริงลูกสาว ก ชื่อมงคลพร้อมความหมาย เสริมสิริมงคล


ชื่อจริงลูกสาวตัว จชื่อจริงลูกสาวตัว จ ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ เสริมสิริมงคล

ชื่อคำอ่านความหมาย
จรัญพรจะ-รัน-ยะ-พอนจะ-รัน-พอน
จริญญาจะ-ริน-ยามีความรู้เรื่องการเดินทาง
จริยาจะ-ริ-ยากริยาเพียบพร้อม
จริยาพรจะ-ริ-ยา-พอนความประพฤติดี
จริยาวดีจะ-ริ-ยา-วะ-ดีหญิงผู้มีความประพฤติดี
จรุงจิตจะ-รุง-จิดรัญจวนใจ
จรูญจิตจะ-รูน-จิดจิตใจงาม
จอมนรีจอม-นะ-รียอดหญิง
จอมแก้วจอม-แก้วผู้เป็นที่รักหวงแหนอย่างยิ่ง
จอมขวัญจอม-ขวันผู้เป็นมิ่งขวัญอย่างยอดเยี่ยม
จอมใจจอม-ใจยอดดวงใจ
จตุทิพย์จะ-ตุ-ทิบเทพทั้งสี่
จตุพรจะ-ตุ-พอนพรสี่ คือจตุรพิธพร
จารีย์จา-รีผู้มีความประพฤติที่ดี
จารีรัตน์จา-รี-รัดผู้ประพฤติดี
จารุกัญญ์จา-รุ-กันหญิงสาว งาม ดังหนึ่งทอง
จารุนิภาจา-รุ-นิ-พาดุจทอง
จารุเนตรจา-รุ-เนดมีตางาม
จารุพิชญาจา-รุ-พิด-ชะ-ยานักปราชญ์ผู้งดงาม
จารุภาจา-รุ-พารัศมีงาม ผู้มีความงามผุดผ่อง
จารุมนจา-รุ-มนมีใจน่ารัก มีใจงาม
จวงจันทร์จวง-จันจันทร์หอม
จินดาหราจิน-ดา-หราฉลาด
จินต์ศุจีจิน-สุ-จีผู้มีความคิดบริสุทธิ์
จินตหราจิน-ตะ-หราฉลาด
จิรสุดาจิ-ระ-สุ-ดาลูกสาวผู้ยั่งยืน
จิรัศยาจิ-รัด-สะ-ยาอยู่นาน
จุรีมาศจุ-รี-มาดความแหลมคมที่ทนทาน
จุฬารัตน์จุ-ลา-รัดแก้วที่งามเลิศ
เจตสุภาเจด-สุ-ภาผู้มีความคิดดีงาม


ชื่อคำอ่านความหมาย
เจริญศรีจะ-เริน-สีเจริญด้วยมงคล
แจ่มใสแจ่ม-ใสปลอดโปร่ง
จงกลณีจง-กน-นีดอกบัว
จรณาจะ-ระ-นาดำเนินไปข้างหน้า ความประพฤติ
จรรยาภรณ์จัน-ยา-พอนเครื่องประดับที่สวยงาม
จรีภรณ์จะ-รี-พอนการปกป้องด้วยหอก
จรูญพรรณจะ-รูน-พันผิวพรรณงาม
จรูญวรรณจะ-รูน-วันชนชั้นที่รุ่งเรือง
จันทมณีจัน-ทะ-มะ-นีแก้วมณีสีรุ้งดังพระจันทร์
จันทราภรณ์จัน-ทรา-พอนเครื่องประดับงามดุจจันทร์
จันทราวรรณจัน-ทรา-วันผิวพรรณเปล่งปลั่ง
จันทวรรณจัน-ทะ-วันผิวงามนิ่มนวลดุจแสงจันทร์
จาริณีจา-ริ-นีผู้ประพฤติ
จารุณีจา-รุ-นีสาวรุ่นที่มีความน่ารัก
จารุวรรณจา-รุ-วันผิวพรรณดุจทองคำ
จิณณาจิน-นาประพฤติแล้ว
จิณัฐตาจิ-นัด-ตาความเป็นผู้ฉลาดที่ได้สั่งสมมา
จิตรวรรณจิด-ตะ-วันผู้มีผิวพรรณงดงาม
จินดาพรรณจิน-ดา-พันแก้วสารพัดนึกที่งดงาม
จินต์จุฑาจิน-จุ-ทามีความคิดเด่น มีความคิดเป็นเลิศ
จิรภาจิ-ระ-พาผู้มีแสงสว่างนาน
จิรภิญญาจิ-ระ-พิน-ยาความรู้ยั่งยืน
จิรวดีจิ-ระ-วะ-ดีหญิงผู้มีอายุยืนยาว
จิระประไพจิ-ระ-ประ-ไพผู้มีแสงสว่างนาน
จิระภาจิ-ระ-พาผู้มีแสงสว่างนาน
จิรัจฌาจิ-รัด-ชากิริยาดีตลอดกาล
จิรัชญาจิ-รัด-ชะ-ยาผู้รู้นาน ฉลาดนาน
จิรัชยาจิ-รัด-ชะ-ยามีชัยชนะตลอดกาลนาน
จิรัญญาจิ-รัน-ยาผู้มีความรู้ตลอดกาลนาน
จิราภาจิ-รา-พารุ่งเรืองนาน

บทความที่เกี่ยวข้อง : ชื่อจริงลูกชาย ก ชื่อมงคลพร้อมความหมาย เสริมสิริมงคล


ชื่อคำอ่านความหมาย
จิลลาจิน-ลาว่าว
จิลลาภัทรจิน-ลา-พัดดีงามดังว่าว
จิลาวัลย์จิ-ลา-วันประดับด้วยเถาวัลย์
จีรนาถจี-ระ-นาดผู้ที่ที่พึ่งยั่งยืน
จีรพรจี-ระ-พอนประเสริฐนาน
จีรภาจี-ระ-พาผู้มีแสงสว่างตลอดกาล
จีราภาจี-รา-พาแสงสว่างตลอดกาล
จีริกาจี-ริ-กาการประกาศ
จุมพินจุม-พินการจุมพิต
จุรีจุ-รีมีด
เจิมขวัญเจิม-ขวันเพิ่มความเป็นสิริมงคล
เจิมจันทร์เจิม-จันแต่งแต้มด้วยเครื่องหอม
เจียมจิตร์เจียม-จิดรู้จักประมาณจิตใจ
เจียระไนเจีย-ระ-ไนของที่ดีที่สุด
จุรีพรจุ-รี-พอนคำแสดงความปรารถนาดีที่เฉียบแหลม
จุรีรัตน์จุ-รี-รัดศาสตราวุธที่มีอานุภาพ
จุไรภัทรจุ-ไร-พัดมีไรผมงาม
จุไรรัตน์จุ-ไร-รัดมีไรผมงาม
จุลินทิพย์จุ-ลิน-ทิบสิ่งเล็กแต่เป็นของเทวดา
เจตปรียาเจด-ปรี-ยาเป็นที่รักแห่งใจ
เจนจิราเจน-จิ-ราเชี่ยวชาญตลอดกาล
เจริญรัตน์จะ-เริน-รัดคุณงามความดีนำมาซึ่งความเจริญ
จันทร์หอมจัน-หอมเป็นไม้ต้นขนาดเขื่องมีตามป่าขึ้นบางแห่งยิ่งทุบยิ่งหอม
จรัสทิพย์จะ-หรัด-ทิบเป็นสิ่งวิเศษรุ่งเรือง
จรัสศรีจะ-หรัด-สีผุดผ่อง
จรีย์จะ-รีความประพฤติ
จรูญศรีจะ-รูน-สีผู้รุ่งเรืองด้วยสิริมงคล
จันทร์สุดาจัน-สุ-ดาลูกสาวผู้งามดุจจันทร์
จำรูญศรีจำ-รูน-สีผุดผ่อง
จิตตมาสจิต-ตะ-มาดเดือนจิตตมาส เดือน 5
จิตรสินีจิด-สิ-นีสาวงาม
จิตสุภาจิด-สุ-พามีใจดี มีใจงาม
แจ่มจันทร์แจ่ม-จันพระจันทร์ที่สว่างไสว
เจลกาเจ-ละ-กากระต่าย
จรัสพรจะ-หรัด-พอนรุ่งเรืองด้วยความดี


บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

100 ชื่อจริงลูกสาวตัว ค ที่มีความหมายดี ๆ เสริมเสน่ห์ให้ลูกสาวด้วยการตั้งชื่อ

150 ชื่อจริงลูกชายตัว ค ชื่อที่มีความหมายดี ๆ มงคล ๆ เสริมสิริมงคลให้ลูกด้วยชื่อ

160 ชื่อจริงลูกชายตัว จ เท่ ๆ ความหมายดี ๆ เหมาะกับการเอาไปตั้งชื่อลูก

ที่มา : 1