80 ชื่อจริงลูกสาวตัว ข ชื่อมงคล ที่มีความหมายดี ๆ เสริมสิมงคลให้ลูกด้วยชื่อ

ยินดีต้อนรับสู่การตั้งชื่อลูกค่ะ มีคุณพ่อคุณแม่คนไหนกำลังสนใจ ชื่อจริงลูกสาวตัว ข กันอยู่บ้างไหมคะ วันนี้ทางเราเอา 80 ชื่อลูกสาวที่ขึ้นต 

 1825 views

ยินดีต้อนรับสู่การตั้งชื่อลูกค่ะ มีคุณพ่อคุณแม่คนไหนกำลังสนใจ ชื่อจริงลูกสาวตัว ข กันอยู่บ้างไหมคะ วันนี้ทางเราเอา 80 ชื่อลูกสาวที่ขึ้นต้นด้วยตัว ข ที่มีความหมายดี ๆ น่ารัก ๆ มาให้ได้ดูกันค่ะ เพื่อคุณพ่อคุณแม่คนไหนกำลังมองหาชื่อให้ลูกอยู่ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อให้ลูกว่าอะไรดี ทางเราเลยเอาชื่องจริงลูกสาวตัว ข มาให้เป็นตัวเลือกในการเอาไปตั้งชื่อลูกกันค่ะ จะมีอันไหนดี ๆ ถูกใจ ๆ คุณพ่อคุณแม่บ้างมาดูกันเลยค่ะ

ชื่อจริงลูกสาวตัว ด


ชื่อจริงลูกสาวตัว ข ที่มีความหมายดี ๆ น่ารัก ๆ ชื่อเป็นมงคล

ชื่อคำอ่านความหมาย
ขวัญกนกขวัน-กะ-หนกผู้ที่มีทองมงคล
ขวัญกมลขวัน-กะ-มนเป็นผู้ที่มีจิตใจอันเป็นมงคล
ขนิษฐาขะ-นิด-ถาน้อง
ขวัญชนกขวัน-ชะ-นกผู้ที่เป็นที่รักของพ่อ
ขวัญชนนขวัน-ชะ-นนการเกิดของมิ่งขวัญอันประเสริฐ
ขวัญชญาขวัน-ชะ-ยาผู้ที่เป็นมิ่งขวัญของผู้รู้
ขจีขะ-จีเป็นผู้ที่มีความสดใสงดงาม
ขจีพรรณขะ-จี-พันผู้ที่มีผิวพรรณงามสดใส
ขจีจิตร์ขะ-จี-จิดผู้ที่มีจิตใจงามสดใส
ขจีวรรณขะ-จี-วันผู้ที่มีผิวแลน่ามอง
ขจีรัตน์ขะ-จี-รัดเป็นผู้ที่มีงามสดใสประเสริฐสุด
ขจีเกศขะ-จี-เกดผู้ที่มีผมยาวงาม
ขจีพรรณ์ขะ-จี-พันผู้ที่มีผิวพรรณสดใส


บทความที่เกี่ยวข้อง : 70 ชื่อจริงลูกชายตัว ข ชื่อมงคล ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ


ชื่อคำอ่านความหมาย
ขจีทิพย์ขะ-จี-ทิบเป็นผู้ที่มีงามเลิศ
ขวัญเนตรขวัน-เนดมิ่งขวัญดวงตา
ขวัญเรือนขวัน-เรือนยอดกำลังใจของบ้าน
ขวัญฤดีขวัน-รึ-ดียินดีในมิ่งมงคล
ขวัญหทัยขวัน-หะ-ไทขวัญใจ
เขมิสราเข-มิด-สะ-รายอดแห่งความปลอดภัย
ขวัญสุดาขวัน-สุ-ดาลูกสาวคนที่รักที่สุด
ขนิษฐดาขะ-นิด-ถะ-ดาน้องสาว
เขมนิจเขม-มะ-นิดผู้ที่มีความสุขที่ยั่งยืน
เขมสรณ์เขม-มะ-สอนผู้ที่มีความสุขเป็นที่พึ่ง
ขจรอุษาขะ-จอน-อุ-สารุ่งเช้าที่เลื่องลือ
ขวัณพัทธ์ขวัน-นะ-พัดผู้ที่มีความผูกพันในความเป็นมงคล
ขวัณนนท์ขวัน-นะ-นนเป็นผู้ยินดีในความเป็นมงคล
ชื่อจริงลูกสาวตัว ข ชื่อเป็นมงคล ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ

ชื่อคำอ่านความหมาย
ขวัณสรณ์ขวัน-นะ-สอนเป็นผู้ที่มีความมงคลเป็นที่พึ่ง
ขัชพรขัด-ชะ-พอนของควรเคี้ยวอันประเสริฐ
ขวัณภรณ์ขวัน-นะ-พอนผู้ที่มีความมงคล
ขวัญขวันความเป็นสิริมงคล สิ่งมงคล
ขวัญข้าวขวัน-ข้าวผู้ที่เป็นมิ่งขวัญของข้าว
ขวัญจิราขวัน-จิ-รามีมิ่งขวัญตลอดกาลนาน
ขบวรวรรณขะ-บวน-วันตกแต่งด้วยสีสันงดงาม
ขวัญชัยขวัน-ไชชนะด้วยความดี
ขวัญดาวขวัน-ดาวเป็นผู้ที่มีความดีโดดเด่น
ขรินทร์ทิพย์ขะ-ริน-ทิบเทวดาผู้เป็นใหญ่และเก่งกล
ขวัญทิพย์ขวัน-ทิบผู้เป็นที่รักของใครหลาย ๆ คน
ขวัญขจรขวัน-ขะ-จอนสิ่งมงคลที่ฟุ้งไปไกล
ขวัญพนิดาขวัน-พะ-นิ-ดาหญิงสาวผู้เป็นมิ่งขวัญ


บทความที่เกี่ยวข้อง : 70 ชื่อจริงลูกสาวตัว ต ที่มีความหมายดี ๆ น่ารัก เป็นสิริมงคล


ชื่อคำอ่านความหมาย
ขวัญนรีขวัน-นะ-รีหญิงผู้เป็นมิ่งขวัญ
ขจิตขะ-จิตประดับตกแต่งแล้ว
ขจิตภัสร์ขะ-จิด-พัดผู้สดใสงดงาม
ขจิตรัตน์ขะ-จิด-รัดงดงามประเสริฐสุดงามสดใส
ขจิตณัฏฐ์ขะ-จิด-นัดผู้ที่เป็นปราชญ์ผู้งดงาม
ขจิอาภาขะ-จิด-อา-พาเครื่องประดับที่มีรัศมีรุ
ขจิตพรรณขะ-จิด-พันเป็นผู้ที่มีผิวพรรณงดงาม
ขาลขานเสือ , ชื่อปีที่ 3 ของรอบ
ขิมรัตน์ขิม-มะ-รัดขิมที่ล้ำค่า
ขวัญอนงค์ขวัน-อะ-นงหญิงงามผู้เป็นที่รัก
ขัมน์พรขำ-พอนผู้ที่มีความอดทนอันประเสริฐ
ขันเงินขัน-เงินขันที่ทำจากเงิน
เขมจุฑาเขม-จุ-ทาสุดยอดปลอดภัย


ชื่อจริงลูกสาวตัว ต


ชื่อจริงลูกสาวตัว ข ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ คำอ่านง่าย ๆ

ชื่อคำอ่านความหมาย
เขมิกาเข-มิ-กาผู้ที่มีควมสุขปลอดภัย
ขจีเนตรขะ-จี-เนดผู้ที่มีดวงตางาม
ขจีพักตร์ขะ-จี-พักผู้ที่มีน่าตาน่ารัก
ขยาดีขะ-ยา-ดีทัศนะ
ขยาทิมาตขะ-ยา-ทิ-มาดเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงเลื่องลือ
ขยานีขะ-ยา-นีเป็นผู้ที่มีความรู้
ขวัญจิตขวัน-จิดเป็นผู้ที่เจริญจิต
ขวัญตาขวัน-ตามิ่งขวัญตา
ขนบพรขะ-หนบ-พอนมีแบบแผนที่ประเสริฐ
ขัตติยขัด-ติ-ยะพระเจ้าแผ่นดิน
ขัตติยาขัด-ติ-ยาพระเจ้าแผ่นดิน
ขจรพรขะ-จอน-พอนผู้ที่มีความดีที่ฟุ้งไปไกล
ขวัญพิชชาขวัน-พิด-ชาผู้ที่มีความรู้เป็นมิ่งขวัญ


ชื่อคำอ่านความหมาย
ขวัญชนาขวัน-ชะ-นาผู้ที่เป็นที่รักของมวลชน
ขวัญดีขวัน-ดีเป็นผู้ที่มีกำลังใจดี
ขวัญมนัสขวัน-มะ-นัดขวัญใจ
ขวัญรัตน์ขวัน-รัดผู้เป็นที่รักอันสูงค่า
ขวัญปภาขวัน-ปะ-พาผู้ที่เป็นมิ่งขวัญที่รุ่งเรือง
ขวัญวรัชญ์ขวัน-วะ-รัดผู้มีความรู้อันประเสริฐ
ขวัญรดาขวัน-ระ-ดาผู้เป็นมิ่งขวัญที่ยินดี
ขวัญสรวงขวัน-สวงขวัญฟ้า
ขวัญเมืองขวัน-เมืองเป็นมิ่งขวัญแห่งเมือง
ขวัญพรขวัน-พอนมิ่งขวัญประเสริฐ
ขวัญแก้วขวัน-แก้วมีจิตมีวิญญาณเป็นมิ่งมงคล
ขวัญใจขวัน-ใจยอดดวงใจ
ขัมน์นนท์ขำ-นนยินดีในความอดทน
ขุนพัฒน์ขุน-พัดนายอากร
ขีโรชาขี-โร-ชาโอชะแม่น้ำนม หรือ น้ำนมอร


บทความอื่น ๆ ที่นาสนใจ

100 ชื่อจริงลูกชายตัว ธ ที่มีความหมายดี ๆ เพราะ ๆ เหมาะกับการตั้งชื่อลูก

120 ชื่อจริงลูกชายตัว ท ที่มีความหมายดี ๆ เท่ ๆ ชื่อเป็นมงคล

90 ชื่อจริงลูกสาวตัว ข ชื่อมงคล ที่มีความหมายดี ๆ เสริมสิมงคลให้ลูกด้วยชื่อ

ที่มา : 1 , 2